Svia­tok všet­kých za­mi­lo­va­ných je už tu. Všade samý ply­šový ma­cí­ko­via, čo­ko­lády, ruže….. Deň, kedy sa každá z nás teší na ro­man­tickú ve­čeru, ve­černé kino, alebo iba strá­ve­nie čo naj­viac času s mi­lo­va­nou oso­bou. Aby si sa cí­tila čo naj­viac žen­sky a zvodne, pri­ná­šam ti pár ti­pov.

 

Ne­bez­pečne sexi

Čer­vená farba je, bola a aj bude far­bou, ktorá ako prvá pri­tiahne oči chla­pov. Nič nie je kraj­šie ako ob­tia­hnuté šaty, ktoré iba pod­trhnú tvoju krásu. A ja ťa mô­žem iba uis­tiť, že bu­deš hviez­dou ve­čera.

#Ado­re­You

A post sha­red by VE­RO­NICA BIA­SIOL ❌⭕️❌⭕️ (@ve­ro­ni­ca­bia­siol) on

Malé čierne

„Módu si mô­žeš kú­piť, ale štýl, ten mu­síš mať.“
Presne tý­mito slo­vami opí­sala Coco Chan­nel ele­gan­ciu a jed­no­du­chosť v móde. Ne­pot­re­bu­ješ veľa šper­kov alebo pre­hnane fa­rebné ob­le­če­nie. Nie. Sta­čia ti iba jed­no­du­ché malé čierne šaty do­pl­nené vkus­nou ka­bel­kou a vy­so­kými opät­kami.
 Jed­no­du­chá ele­gan­cia

Ne­musí to byť vždy iba o vý­raz­nej čer­ve­nej alebo čier­nej. Out­fit po­s­kla­daný iba z než­nej bie­lej v kom­bi­ná­cií s baby pink ru­žo­vou vy­tvára nežnú jed­no­du­chú ele­gan­ciu, v kto­rej bu­deš pô­so­biť ako pravá dáma.

A mnoho ďal­ších

#co­lor­fu­lau­tumn 💗🍂

A post sha­red by Tý­nuš Třeš­nič­ková (@tres­nic­kova) on

 

…… a hurá na rande!

Komentáre