Va­len­tín sa blíži. Deň plný kve­tov, de­zer­tov, čer­ve­nej farby, vy­znaní lásky. Dobrá ve­čera a… váš­nivá noc. Buďme úp­rimné, len málo pá­rov ne­vy­užije tento svia­tok aj k tomu, aby si do­ká­zali lásku i v po­steli. Je to tak­tiež prí­le­ži­tosť k tomu, aby sa bežný sex tro­cha viac oko­re­nil. Ale ako na to? Tu je pár ti­pov, s kto­rými ho roz­hodne prek­va­píš! 

Oko­reň sex hra­ním role

Veľa pá­rov mi­luje túto hru. Ak ste to ešte ne­skú­sili, deň sv. Va­len­tína je ten správny čas! Ur­čite máte obaja ne­jaké tajné váš­nivé sny o ro­lách. Upus­tite uzdu fan­tá­zie. Túži po aférke s chyž­nou? Zo­žeň si kos­tým a prek­vap ho!

Hudba

Tá za­ručí skvelú at­mo­sféru. Zo­stav reb­rí­ček sexy piesní a ne­chaj ich hrať v po­zadí. Uvi­díš, že až sa do­sta­nete do po­stele, môže vám po­môcť s tem­pom.

De­zert v spálni

Kto po­ve­dal, že de­zert musí byť na stole? Vezmi zmrz­linu, šľa­hačku či inú slad­kosť do po­stele. A po­dá­vaj ju tam, kde bude za­ru­čene chu­tiť obom.

Sex pred ve­če­rou

Po­hár vína, ve­čera, de­zert a po­tom všet­kom je telo una­vené. Sex si užite ešte pred­tým, než sa pus­títe do chut­ného jedla a šam­pan­ského. Za­ru­čene vám bude chu­tiť oveľa viac!

Ho­te­lová izba

Ak je to možné, vy­meňte vašu spálňu za ho­te­lovú izbu. V nej bu­dete mať väč­šiu prí­le­ži­tosť po­riadne sa od­via­zať (a ne­han­biť sa ráno pred su­sedmi). Už len pre to, že to nie je vaše ty­pické „nudné“ pro­stre­die.

 

Zdroj: cos­mo­po­li­tan.com

Komentáre