Ak sa spätne ob­zriete za sta­rým ro­kom, is­totne je tu veľa vecí, na ktoré bu­dete spo­mí­nať s ra­dos­ťou. Rov­nako je tu však aj veľa vecí, ktoré by ste chceli uro­biť inak. Po­viem vám ta­jom­stvo – mô­žete. Teda, mi­nu­losť už ne­zme­níte, tá už taká ostane, ale mô­žete zme­niť bu­dúc­nosť. Čo všetko by ste teda mali ne­chať od­ísť v no­vom roku, aby ste sa mali lep­šie?

Ne­chajte od­ísť všetko, čo ne­do­ká­žete kon­tro­lo­vať

Ne­do­ká­žete kon­tro­lo­vať a ovlá­dať všetko. Nie všetko je vo va­šej moci. Nie každé roz­hod­nu­tie zá­leží na vás. Nie každá vec sa týka vás. V no­vom roku ne­chajte od­ísť jed­no­du­cho všetko, čo nie je vo va­šej ré­žii. Na­miesto os­tat­ných ľudí sa za­me­rajte na seba a svoj ži­vot. Uvi­díte, že sa bu­dete mať lep­šie.

Ne­chajte od­ísť strach

Strach je len ilú­zia vy­tvo­rená na­šou hla­vou. Opa­kujte si to vždy, keď bu­dete mať po­cit, že vás znova ovláda. Ne­ne­chajte ho vy­hrať. Ste silná osob­nosť. Sil­nej­šia, než by ste si možno mys­leli. V no­vom roku sa snažte pre­ko­ná­vať svoje hra­nice, pre­staňte nad­merne roz­mýš­ľať o zby­toč­ných ve­ciach, a hlavne, pre­staňte pri­kla­dať dô­le­ži­tosť tomu, čo si o vás mys­lia os­tatní. Vy viete, akí ste. A to je všetko, čo po­tre­bu­jete.

unsp­lash.com

Ne­chajte od­ísť vinu

Nie, za nie­ktoré veci na­ozaj ne­mô­žete. Nie všetko je vaša vina. V no­vom roku si skúste od­pus­tiť. Skúste sa pre­stať hrať na obet­ného ba­ránka a niesť na svo­jich ple­ciach vinu ce­lého sveta. Ste zod­po­vední za ur­čité veci, ale nie za všetko. Pre­staňte sa už vi­niť.

Ne­chajte od­ísť všetky staré vzťahy

Do no­vého roka vkročte s čis­tým ští­tom. Všetko, čo v tom sta­rom roku skon­čilo, ne­chajte uzat­vo­rené. Nie­kedy je to ťažké, chá­peme, ale všetko, čo mu­síte uro­biť, je pre­niesť sa cez to. Zlo­mené srdce sa ča­som za­hojí a smú­tok po­mi­nie. A po­tom bu­dete znova šťastní a slo­bodní. Ale ne­ub­li­žujte si tým, že do svojho ži­vota znova vpus­títe tých is­tých ľudí, s kto­rými vám to už ne­vyšlo. Zby­točne ot­vo­ríte staré rany.

Ne­chajte od­ísť ne­ga­ti­vitu

Tento rok sa skúste viac usmie­vať. Tento rok skúste byť po­zi­tív­nejší, pro­duk­tív­nejší, milší a lás­ka­vejší. Tento rok ne­dajte ne­ga­ti­vite žiadnu šancu. Pre­vez­mite kon­trolu nad svo­jím ži­vo­tom a sprá­vajte sa tak, ako chcete, aby sa os­tatní sprá­vali k vám.

Ne­chajte od­ísť všetky zly­hané plány

Nie všetky vaše plány vám vy­šli. Dobre. Skú­ša­nie patrí k uče­niu. Pa­mä­tajte si, že ak ne­jaký plán ne­fun­guje, ni­kdy ne­meňte svoj cieľ – zmeňte plán. Ne­vzdá­vajte sa. Aj v no­vom roku skú­šajte a skú­šajte, a uvi­díte, tr­pez­li­vosť ruže pri­náša. V jedno ráno sa zo­bu­díte a zis­títe, že ste presne tam, kde ste chceli byť.

unsp­lash.com

Ne­chajte od­ísť utr­pe­nie

Ľu­dia vás mohli do­stať na ko­lená. Mohli vás pod­ra­ziť. Mohli vám ub­lí­žiť. Ale ni­kdy vás ne­zlo­mili. Za­tnite zuby, po­zbie­rajte po­sledné sily, ktoré máte a po­stavte sa. Stlačte vo svo­jom ži­vote tla­čidlo „znova“ a zmeňte ho celý od zá­kla­dov, ak chcete. Robte všetko preto, aby ste boli šťastní. Dbajte o seba. Dbajte o svoje blaho.

Ne­chajte od­ísť svoje staré ja

A na­ko­niec bod, ktorý sú­visí so všet­kými pred­chá­dza­jú­cimi. Ak si mys­líte, že je tu niečo, čo ste v sta­rom roku mohli uro­biť lep­šie, ak sú tu ne­jaké vaše zvyky, ktoré by ste chceli vy­lep­šiť, alebo ak sú tu ne­jaké veci, ktoré si do­slova pý­tajú zmenu, v no­vom roku to na­pravte. Ni­kdy nie je ne­skoro zme­niť všetko vo svo­jom ži­vote a stať sa úplne iným a lep­ším člo­ve­kom. A nový rok je na to ten správny čas.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre