Ak ste aj vy ten typ člo­veka, kto­rému je smutno za ho­rú­cimi let­nými dňami ne­zú­fajte.  Áno, je pravda, že sa dni skra­cujú, na­stalo chríp­kové ob­do­bie a je chlad­nej­šie. No ani kvôli týmto ma­lič­kos­tiam ne­pres­ta­neme ro­biť to, čo mi­lu­jeme.

Ja osobne je­seň mi­lu­jem. Vlastne každé ročné ob­do­bie. Na jar sa všetko pre­bú­dza. V lete sa te­ším na do­vo­lenku, opa­ľo­va­nie, kú­pa­nie v mori. V zime tu máme ly­žo­va­nie, nád­herný sneh a chytá nás via­nočná ná­lada. No a na je­seň? Čo vás ako prvé na­padne? Mňa ur­čite farby. Žltá, hnedá, oran­žová, čer­vená. Celá kra­jina ne­sie ná­dych týchto fa­rieb.

Preto som sa roz­hodla vi­dieť túto krásu na vlastné oči. Ob­liekla som si ob­ľú­bené kúsky, ktoré sa dajú ľahko kom­bi­no­vať. Jed­no­du­ché čierne no­ha­vice, s kto­rými som veľmi spo­kojná (čier­nou ni­kdy nič ne­po­ka­zíš), k tomu ba­sic čierne tričko,  tma­vo­ze­lenú bom­beru, ktorá je te­raz veľmi trendy (mala by mať miesto aj vo va­šom šat­níku) a na­ko­niec, aby som to as­poň trošku roz­bila a  ne­bolo to iba také oby­čajné, jed­no­du­ché a vi­dieť v tom „každú druhú“, sú do zlata sfar­bené, veľmi po­hodlné te­nisky. Tma­vo­ze­lenú bom­beru ďa­lej vy­s­trie­dala sta­ro­ru­žová vet­rovka, na­miesto čier­neho ba­sic trička je te­raz biele tričko.

Po vý­bere vhod­ného out­fitu už stačí len po­čú­vať ti­cho a šum lesa, re­la­xo­vať, as­poň na chvíľku „vy­pnúť“.

au­torka článku

au­torka článku

au­torka článku

Komentáre