Ni­kdy som ne­mala dô­vod na to, aby som ne­mala rada leto. Áno, pri­zná­vam, teplo vie byť nie­kedy sku­točne otravné, no na­priek tomu ti toto ročné ob­do­bie dáva šancu pri­blí­žiť sa k tvo­jim snom. Máš prav­de­po­dobne viac času, a tak mô­žeš veľa ces­to­vať, trá­viť chvíle s úžas­nými ľuďmi, alebo ne­mu­síš ro­biť ab­so­lútne nič, len sa jed­no­du­cho ve­no­vať sama sebe. Cí­tiš, že si od­po­či­nutá, je ti dobre. Nech­ceš, aby sa toto ob­do­bie skon­čilo, veď ti je tak prí­jemne. No čo ro­biť, keď sa leto zrazu skončí, príde je­seň a tvoj ži­vot sa vra­cia do sta­rých ko­ľají?

Pro­sím, len ne­upa­daj do dep­re­sie. Chá­pem, že to môže byť spo­čiatku ná­ročné. Svet je tiež o niečo smut­nejší. Sych­ravé rána, krat­šie dni a chladné noci. Už ne­mô­žeš bez­sta­rostne vy­be­hnúť von iba v tých krát­kych let­ných ša­tách. Prav­de­po­dobne chvíľu po­trvá, kým si na tep­lotné roz­diely zvyk­neš, a preto mô­žeš ľahko ocho­rieť.  Za­čína škola a tvoje po­vin­nosti, od kto­rých si si bez prob­lé­mov od­vykla, sa za­čí­najú opäť iba zhro­maž­ďo­vať. V práci mu­síš tiež za­brať o čosi viac, po­kojné ob­do­bie do­vo­le­niek sa skon­čilo a nové úlohy pri­bú­dajú. Viem, že nič z toho ne­znie veľmi po­vzbu­divo, no ne­maj obavy. Je­seň ne­musí byť vô­bec taká zlá, ako sa ti te­raz zdá.

favim-com-autumn-girl-leaves-260751

Foto: fa­vim.com

Je pri­ro­dzené, že svoj kom­fort opúš­ťaš len ťažko, av­šak nie­kedy je po­trebné opus­tiť ho a pre­žiť aj ná­roč­nej­šie ob­do­bie.  Ak by ne­na­stal tento „pre­chod“, tie vzácne letné chvíle by pre teba ne­boli také vzácne, stali by sa bež­nými a už by si si ich ani po­riadne ne­užila. Od­pú­ta­va­nie mô­žeš vní­mať síce dep­re­sívne, ale viem, že si na tvoju starú ru­tinu, ktorá ťa na je­seň čaká, zvyk­neš cel­kom rýchlo.

Keď sa znovu po­no­ríš do svojho ste­re­otypu, pre­sta­neš sa ľu­to­vať a uve­do­míš si, že vlastne všetky po­vin­nosti bez prob­lé­mov zvlá­daš, mô­žeš spra­viť ďal­šiu skvelú vec. Vy­behni nie­kam do prí­rody a po­riadne sa okolo seba po­ob­ze­raj. Nie je to nád­herné? Všetky tie pes­tré farby, vôňa vzdu­chu po daždi, zvuk lís­tia pod no­hami? Je­seň ti po­núka na­ozaj mnoho krás a bola by to škoda, keby si sa ju roz­hodla pre­žiť v dep­re­sií. Ne­smúť za le­tom, ži pre prí­tom­nosť a uži si všetko, čo ti je­seň po­núka!

Ti­tulná foto: 500px.com

Komentáre