Prídu dni, kedy si po­tre­bu­ješ od­dých­nuť od von­kaj­šieho sveta, za­pá­liť vonnú sviečku, po ho­rú­com kú­peli sa schú­liť pod deku s by­lin­ko­vým ča­jom a sa­moz­rejme, skve­lou kni­hou, ktorá Ti po­môže ten únik z re­a­lity zre­a­li­zo­vať.

Ako prvá je to kniha Mi­luj svoje telo od Ca­me­ron Diaz, ktorá je vhodná aj pre úplné „ama­térky“, ktoré chcú tú správnu mo­ti­vá­ciu na cvi­če­nie a sta­rost­li­vosť o telo aj my­seľ. Nie je to žiadny sú­pis cvi­kov alebo od­po­rú­ča­cích ho­dín vo fitku. Je to o tom, ako kla­sická žena môže do svojho ži­vota za­viesť po­hyb bez toho, aby si na to vy­hra­dila ne­jaký špe­ciálny čas. Táto kniha Ťa na­učí, ako máš svoje telo vní­mať a vy­svetlí Ti, aká strava je naj­lep­šia. Náj­deš tam aj zo­pár re­cep­tov, ale nie je na to za­me­raná. Je roz­de­lená na tri časti: Po­hyb, strava a my­seľ. Ur­čite sa k nej utie­kaj, ak stra­tíš mo­ti­vá­ciu a bu­deš pát­rať po no­vých pod­ne­toch.

Ďa­lej za zmienku stojí Cyk­lická žena od Mi­randy Gra­y­o­vej, vďaka kto­rej si bu­deš viac vší­mať svoj cyk­lus a podľa neho sa aj ria­diť. Aj to po­môže tvojmu úspe­chu, keď ťa táto kniha na­učí, kedy si máš plá­no­vať stret­nu­tia, kedy máš upra­tať šat­ník, kedy si naj­viac ener­gická a kedy zase máš ten svoj týž­deň za­slú­že­ného od­dy­chu.

Knihu, o kto­rej si už asi po­čula, Šla­bi­kár šťas­tia od P. Hi­raxa Ba­ri­čáka,som do­stala od svo­jej ka­ma­rátky. Prvú aj druhú časť. Tá kniha je na­ozaj ob­šírna, ne­za­me­riava sa len na je­den fak­tor, ale skôr sa snaží nás au­tor vy­zvať k Se­bap­re­mene a Se­ba­poz­na­niu, vy­svet­liť nám ne­jaké sú­vis­losti. Je to ťaž­šie čí­ta­nie, mu­síme sa plne sú­stre­diť, ale ur­čite nám dá do ži­vota na­ozaj veľa!

V ob­lasti lásky by som od­po­rú­čala 5 ja­zy­kov lásky od Ga­ryho Chap­mana, ktorý nám môže po­môcť buď pre­ko­nať ne­jakú krízu vo vzťahu, keď po­cho­píme, že náš par­tner nám vy­jad­ruje lásku iným spô­so­bom alebo teda ja­zy­kom, aký oča­ká­vame.  Môže nám tiež po­môcť v za­čí­na­jú­cich vzťa­hoch ale aj v tých dl­ho­do­bých, kde máme po­cit, že by sme chceli byť viac mi­lo­vaní.

Svoju po­lo­vičku mô­žeš zase po­te­šiť kni­hou Cesta tigra ktorú na­pí­sal Bern­had Mo­estl. Au­tor strá­vil asi 12 ro­kov v Ázii, kde je aj le­gen­dárny čín­sky ša­olin­ský kláš­tor, kam ho pri­viedla jedna z jeho ciest (pra­co­val ako fo­to­graf a tu­ris­tický sprie­vodca). V jeho kni­hách náj­deme veľa rád o tom, ako si vy­práz­dniť my­seľ,zba­viť sa stra­chu, ne­báť sa kon­fron­tá­cie, cí­tiť sa vždy rov­no­cen­ným, krá­čať svo­jou ces­tou a mnoho iného. Je to pre jed­no­značne pre obe po­hla­via, takže je to skvelý ná­pad aj na dar­ček pre par­tnera.

Na­sle­du­júca kniha je trošku z kres­ťan­skej li­te­ra­túry, volá sa Ni­kdy sa ne­vzdá­vaj. Ur­čite stojí za pre­čí­ta­nie, je roz­de­lená na 15 ka­pi­tol, me­dzi kto­rými náj­deme na­prí­klad ka­pi­toly ako Po­znaj sám seba,Na čom zá­leží, Nie si sám, Zdra­vie je bo­hat­stvo a iné. Je tvo­rená po­vzbu­di­vými prí­behmi a ci­tátmi, kde vždy mô­žeme nájsť od­po­veď na naše trá­pe­nia.

Ako po­slednú by som spo­me­nula radu kníh Sle­pa­čia po­lievka pre dušu, ktorá je tiež kaž­dému známa. Tam si stačí vy­brať kon­krétnu ob­lasť ži­vota, alebo kú­piť zá­kladnú a podľa toho sa roz­hod­núť. Ja mám doma asi tri, no nie je to kon­cové číslo. Tu sú  re­álne prí­behy, kde sa možno náj­deme, alebo po­cho­píme, že nie­kedy na­ozaj stačí Sle­pa­čia po­lievka pre dušu, ktorá vy­lieči každú chrípku.

Komentáre