Po­ra­díme ti, ako sa sta­rať o in­tímne par­tie po­čas ho­rú­cich let­ných dní. Vďaka týmto 4 ti­pom zní­žiš ri­ziko vý­skytu in­fek­cii a ne­prí­jem­ného po­citu.

Voda

Na ume­lých kú­pa­lis­kách je tvoje telo vy­sta­vené pô­so­be­niu mik­ro­sko­pic­kých húb, plesní a kva­si­niek, ktoré vy­vo­lá­vajú po­vr­chové ocho­re­nia kože, nech­tov, vla­sov a sliz­níc a pre­ja­vujú sa úpor­ným svr­be­ním. Ide najmä o rôzne typy der­ma­ti­tíd, uro­lo­gické aj gy­ne­ko­lo­gické in­fek­cie. Ženy z kú­pa­lísk naj­čas­tej­šie „chy­tia“ kva­sin­kovú in­fek­ciu alebo zá­pal mo­čo­vých ciest. Preto sa po kú­paní od­po­rúča  pre­zliecť do su­chého a ne­os­tá­vať v mok­rých plav­kách. In­fek­ciám sa dá zasa vy­hnúť tým, že sa bu­deš kú­pať len na kú­pa­lis­kách, ktoré schvá­lil Úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva SR. Tie by mali byť bez­pečné.

Bie­li­zeň

V lete by si ne­mala no­siť pri­veľmi tesnú a ne­prie­dušnú bie­li­zeň. Po­kožka tak ne­môže dý­chať, za­pa­ruje sa a vzni­kajú rôzne zdra­votné prob­lémy. No­ha­vičky typu „tanga“ rad­šej ne­chaj v šup­líku a miesto nich daj pred­nosť na­tu­rál­nej spod­nej bie­lizni z or­ga­nic­kej ba­vlny, na­prí­klad od slo­ven­skej firmy Cre­éme. Tvoja po­kožka sa ti za to ur­čite od­vďačí a ži­votné pro­stre­die tiež. Značka Cre­éme to­tiž vy­rába eko­lo­gickú módu, ktorá má mi­ni­málny do­pad na ži­votné pro­stre­die.

zdroj: unsp­lash.com

Šport

Mi­lu­ješ po­hyb a cez leto si ho chceš užiť na sto per­cent? Ak sa však ne­bu­deš cí­tiť kom­for­tne, fy­zickú ak­ti­vitu si ne­bu­deš môcť na­plno vy­chut­nať. Ako sme už spo­mí­nali, vý­ber spod­nej bie­lizne je veľmi dô­le­žitý. Ni­kdy ne­tráv v spo­te­nej spod­nej bie­lizni dlho času. Preto sa vždy po fy­zic­kej ak­ti­vite, alebo aj popri nej, rad­šej pre­zleč do su­chého. In­tímne par­tie by mali byť vždy v čis­tom a su­chom pro­stredí. A ešte je­den tip, spodnú bie­li­zeň per vždy v práčke mi­ni­málne pri tep­lote 60 stup­ňov. Ni­kdy ne­per spodné no­ha­vičky spolu s vr­ch­ným ob­le­če­ním.

Hy­giena

V  ho­rú­cich me­sia­coch by si mala via­cej dbať na in­tímnu hy­gienu. Nie je vhodné po­u­ží­vať far­bené a par­fu­mo­vané vložky alebo to­aletný pa­pier. Od­po­rú­čame zvo­liť 100 % ba­vl­nené eko vložky. Ak po­u­ží­vaš tam­póny, po po­byte vo vode si ich vždy hneď vy­meň. Ani koz­me­tické príp­ravky ur­čené pre in­tímne par­tie, ako sú spreje, de­odo­ranty, gély, púdre, ale aj sper­mi­cídne príp­ravky sa v rámci pre­ven­cie in­fek­cii a zá­pa­lov žen­ských or­gá­nov ne­od­po­rú­čajú. Rad­šej zvoľ prí­rodné príp­ravky na in­tímnu hy­gienu na­prí­klad od značky Na­via, Mylo či Sa­los. In­tímne par­tie umý­vaj mi­ni­málne raz denne, ne­pou­ží­vaj špon­giu ani ru­ka­vice, aby si ne­od­rela jemnú sliz­nicu in­tím­nych par­tií. Stačí sa umý­vať ru­kou.

Komentáre