Aj ty ne­zná­šaš na svo­jich oku­lia­roch to, že ťa obe­rajú o aký­koľ­vek kom­fort a po­hod­lie? Na­prí­klad si ne­mô­žeš len tak ľa­hnúť k te­le­ví­zii, lebo ich okam­žite máš na­krivo. V kuse sa ti do nich za­mo­tá­vajú vlasy a na­vyše, keby si chcela ísť s do­bou, tak každý me­siac po­tre­bu­ješ nový rám…

Ale viac sa kvôli týmto ve­ciam trá­piť ne­mu­síš. Oku­liare ti to­tiž toho dá­vajú oveľa viac než o čo ťa obe­rajú. Sa­moz­rejme, ok­rem toho, že ko­nečne zase vi­díš, si v nich aj ne­sku­točne sexy. Teda, keď si nez­de­dila „po­pol­ní­kove“ oku­liare po nie­kom z ro­diny…

A keď ešte stále „ne­vi­díš“ žiadne ďal­šie vý­hody no­se­nia oku­lia­rov, tak čí­taj po­zorne.

 1. Keď ťa nie­kto štve a ne­mô­žeš sa už viac na neho po­ze­rať, tak si jed­no­du­cho oku­liare zlo­žíš a viac ani ne­mu­síš…
 2. Vy­ze­ráš in­te­li­gen­tne a chytro. Vďaka tomu ťa ľu­dia po­va­žujú za váž­neho a se­ri­óz­neho člo­veka.

  flickr.com

 3. Keď sa nu­díš, na­prí­klad po­čas ne­ko­neč­nej pred­nášky v škole, tak si ča­ka­nie na jej ko­niec mô­žeš skrá­tiť leš­te­ním ich skiel.
 4. A ne­vrav, že si do­te­raz ne­tu­šila, aké je ne­sku­točne sexy, keď si žena pre­hr­nie vlasy, zloží oku­liare z očí a sem-tam si za­hryzne do konca ich rámu…

  we­he­ar­tit.com

 5. Vďaka tomu, že no­síš oku­liare máš dve tváre. Keď si ich zlo­žíš, tak je z teba nový člo­vek. Máš nový image a všetci chvá­lia tvoje oči, ktoré si do­te­raz ne­všimli.
 6. Nie­ktoré pries­kumy do­konca tvr­dia, že ľu­dia s oku­liarmi si ľah­šie nájdu za­mest­na­nie.
 7. Keď na teba nie­kto kýva z dru­hej strany ulice, tak sa vždy mô­žeš vy­ho­vo­riť, že si ho len ne­vi­dela.
 8. V oku­lia­roch so skve­lým rá­mom vy­ze­ráš jed­no­du­cho ne­sku­točne cool.
 9. Há­daj, kto dnes bude pre­zle­čený za sexy uči­teľku ma­te­ma­tiky?
 10. A oku­liare no­sia do­konca aj hviezdy ako Mila Ku­nis, Emma Wat­son či Se­lena Go­mez, tak prečo ty by si ne­mala?!

ran­ker.com

ran­ker.com

ran­ker.com

Komentáre