Sama som pred pár me­siacmi za­žila pria­teľ­stvo s vý­ho­dami. Bol to milý, zá­bavný a mies­tami po­bláz­nený chlap s du­šou na pra­vou mieste. Sprá­val sa ku mne zdvo­rilo a šar­man­tne.

No všetko sa raz musí skon­čiť, či už dobre alebo zle. To niečo, čo bolo me­dzi nami sa skon­čilo, nuž, prav­de­po­dobne dobre. Teda, skon­čila sa prvá ka­pi­tola prí­behu a za­čali sme pí­sať novú.

zdroj: unsp­lash.com

Je odo mňa o nie­koľko ro­kov starší. Kon­krétne je to 7 ro­kov. Možno si po­viete, že je to veľa. Predsa on je už do­spelý chlap, ale roz­umieme si. Do­ká­žeme sa roz­prá­vať o všet­kom a zá­ro­veň o ni­čom. Vieme sa spolu nu­diť, čo je vo vzťahu na­ozaj dô­le­žité.

Za­tiaľ sme spolu len pol roka. Pár me­sia­cov, ktoré v pod­state ne­zna­me­najú nič.

Spoz­nala som ho tak­mer pred ro­kom a pol na jed­nej ak­cii a od vtedy sme si pí­sali. Ne­ko­nečné správy dlho do noci a roz­ho­vory, ktoré trvali aj nie­koľko ho­dín nás zblí­žili. Iste si vra­víte, že však sme spolu spá­vali, vi­deli sa nahí a do­tý­kali sa miest, ktoré sú ur­čené len nie­komu, ale sex je fy­zická zá­le­ži­tosť, tak ako cvi­če­nie. Mi­lo­va­nie je to, pri čom cí­tite, že ten druhý je na tej is­tej vlne a v hlave mu ne­be­hajú otázky ako čo si dám na ve­čeru. Prav­du­po­ve­diac, pri mi­lo­vaní ne­mys­lím ja na nič. Mám v hlave úplne práz­dno a uží­vam si daný mo­ment pl­nými dúš­kami.

zdroj: unsp­lash.com

Týmto všet­kým som chcela len po­ve­dať, že to, čo píšu na in­ter­nete, v žen­ských ma­ga­zí­noch a na bul­vár­nych strán­kach o tom, že chla­povi ide len o sex a keď ho do­stane, stráca zá­u­jem, nie je vždy pravda. Áno, zo za­čiatku nám išlo len o to, veď predsa, taká bola do­hoda. No te­raz sa učíme byť len spolu a uží­vať si ten čas, te­raz nám stačí le­žať pri sebe a po­ze­rať ne­jaký film, ktorý ko­men­tu­jeme a sme­jeme sa. Do­pĺňame doň naše pa­sáže a roz­ho­vory.

Ča­som si to­tiž člo­vek uve­domí, že blíz­kosť mi­lo­va­nej osoby je pre neho viac, ako do­ko­nalý sex s do­ko­na­lým mi­len­com, kto­rého ani ne­máte radi.

Komentáre