V ur­či­tom oka­mihu do­spe­jeme do bodu kedy si uve­do­míme, že ne­máme čas na to, aby sme s nie­kým hrali ne­jaké hlúpe a de­tin­ské hry. Pre­žili sme si toho dosť. Spoz­nali sme lásky, ktoré nám po­mohli vzliet­nuť, ale i také, ktoré nás ve­deli pekne zra­ziť na ko­lená. Uve­do­mili sme si, že v ži­vote exis­tuje prí­liš veľa vecí, kto­rými sa vieme trá­piť, a že člo­vek s kto­rým by sme mali krá­čať ži­vo­tom, by nám ho mal uľah­čiť a nie kom­pli­ko­vať.

Be­auty 🎀 @dasha.kina #be­au­ti­ful

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

 

Ne­mám chuť strá­cať čas tým, že bu­dem ča­kať kedy sa oz­veš.

Ne­baví ma do­ne­ko­nečne rie­šiť, či som to čo chceš.

Nech­cem sa uspo­ko­jít s nie­čím, o čom som si vra­vela, že mi ne­stačí, len preto že nech­cem byť sama.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­bu­dem sa s te­bou do­ťa­ho­vať o tom, kto čo po­ve­dal a ako to mys­lel.

Nech­cem a ani ťa ne­bu­dem sle­do­vať, čo ro­bíš, kým mi to sám nech­ceš po­ve­dať.

Ne­bu­dem sa sprá­vať od­me­rane, len preto lebo sme na seba v po­sled­nej dobe ne­mali čas.

Ne­mám chuť ml­čať, keď je toľko vecí, ktoré s te­bou chcem zdie­ľať.

Nech­cem len há­dať, ako to asi so mnou mys­líš.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bc9qe­jyF7gr/?ta­ken-by=wo­mans­look

 

Nie. Už ma na­ozaj ne­baví hrať žiadne hry. Pre­mýš­ľať nad tým, akoby som ťa mohla zme­niť. Čo by bolo keby.  Na­ťa­ho­vať sa a ne­ve­dieť sa roz­hod­núť. Dr­žať ťa v na­pätí. Chcem mať jasno, v tom čo chceš. Už ne­mám čas na nič, čo za to ne­stojí. Na ni­koho, kto pri mne ne­bude stáť, keď to bu­dem po­tre­bo­vať. Mu­sím ve­dieť, že sa na teba mô­žem spo­ľa­hnúť. Nie len vtedy, keď je všetko ok. Ale práve vo chví­ľach, kedy je to ťažké. Po­tre­bu­jem cí­tiť, že ma máš na­ozaj rád. Nie len tak na­oko. Kedy sa ti to hodí.

Komentáre