Tretí deň Bra­ti­slav­ských mód­nych dní roz­hodne ne­za­os­tá­val za pred­chá­dza­jú­cimi dvoma dňami. Pred­viedli sa zvučné mená mód­nych zna­čiek na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ničí. At­mo­sféru pre­hlia­dok sme si vy­chut­ná­vali pl­nými dúš­kami a uží­vali si tento je­di­nečný módny ve­čer. Di­zaj­néri pred­sta­vili svoje ko­lek­cie na je­seň/zimu na­ozaj po­mpézne s veľ­kou dáv­kou ele­gan­cie a fa­rieb.dsc_0009

Svoju tvorbu na toto ob­do­bie pred­sta­vili ná­vrhári:

  • Ve­ro­nika Hlož­ní­ková
  • Mi­chael Ko­va­čík
  • Ka­tie Q
  • Sla­vo­míra Vla­sová
  • FRA­CO­MINA
  • Lel­ka­Lor
  • Jana Jur­čenko
  • Ste­fano Pel­lic­ce­ria
  • Zu­zana Ha­ková
  • Jana Piš­te­jová

dsc_0022

Na sa­mot­nom móle sa ob­ja­vila slo­ven­ská top­mo­delka An­drea Ve­re­šová, ktorá už tra­dične pred­viedla ko­lek­ciu Jany Piš­te­jo­vej. Spolu s ňou sme mohli vi­dieť aj opernú divu Sisu Sk­lov­skú, ktorá pred­viedla krásnu bielu róbu tiež z ko­lek­cie Jany Piš­te­jo­vej a sama zhod­no­tila: „Mne sa na Jane páči jedna vec. Ja ni­kdy ne­viem, čo bu­dem mať na sebe. Mi­lu­jem prek­va­pe­nia a vždy ho­dinu pred tým ako prí­dem, tak mi Jana ukáže a ob­le­čie, čo pred­ve­diem. Ona na­ozaj vie, čo mi má ob­liecť.“dsc_0046

Ako sa vám pred­vá­dzalo v dneš­nom mo­deli?

„Krásne. Je to o tom, že podľa toho, čo mi Jana ob­le­čie, tak ja sa podľa toho prej­dem po móle. Či je to sexy alebo ele­gantné, ona vie, že ja som mul­ti­spe­váčka a to sa od­ráža aj v móde. Ten mo­del si za­slú­žil ísť krásne a kul­ti­vo­vane. To je ten prí­pad, keď do­sta­nem šaty a ja viem, čo s nimi.“dsc_0047

Čo podľa vás pri­ne­sie rok 2017 v ob­lasti tren­dov a módy?

„Za ten môj ži­vot čo ži­jem, ide móda stále do­okola. To je cir­ku­lá­cia módy a stále sa to opa­kuje.“dsc_0076

Me­dzi hos­ťami Bra­ti­slav­ských mód­nych dní sme mohli za­hliad­nuť známe osob­nosti, ako mo­de­rá­torku Anetu Pa­riš­kovú, ktorá zhod­no­tila tretí deň veľmi po­zi­tívne:

„Bolo to veľmi zau­jí­mavé. Ne­s­kla­mali ma mo­dely Janky Piš­te­jo­vej, ktorú po­znám už veľmi veľa ro­kov. Do spra­vo­daj­stva mi šila kos­týmy aj spo­lo­čen­ské šaty a na­ozaj boli jej kúsky nád­herné. Ta­kisto od Sla­vo­míry Vla­so­vej sa mi mo­dely veľmi pá­čili. Stálo to za to a bolo to krásne.“dsc_0040

Keby ste mali zhod­no­tiť mo­delky a ich prácu, ako to vi­díte?

„Vždy som sa za­mýš­ľala nad tým, prečo sa mo­delky tvá­ria za­mra­čene. Ale vo vše­obec­nosti, nie len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete. Bolo mi po­ve­dané, že to tak má byť a ja si mys­lím, že keď pre­dá­vajú ten mo­del, tak by sa mali usmie­vať. Sú krásne, majú krásne zuby a úsmev, takže aj sa­motný mo­del tak roz­žia­ria.“dsc_0066

Ne­chý­bala ani Zu­zana Plač­ková, ktorá si ob­liekla krásny ex­tra­va­gantný čierny ove­rál.

„Ja toto ne­po­va­žu­jem ako ne­jaký špe­ciálny out­fit. Je to môj bežný out­fit. Ob­liekla som sa po­hodlne, tak ako cho­dím nor­málne me­dzi ľudí.“

Ktorá ko­lek­cia ťa naj­viac oslo­vila?

„Veľmi sa mi pá­čili mo­dely Jany Piš­te­jo­vej a Jany Jur­čenko. Kon­krétne kú­sok, ktorý mala na sebe An­drea Ve­re­šová.“dsc_0058dsc_0051

Bra­ti­slav­ské módne dni po­kra­čo­vali aj vo štvr­tok, kedy sa táto módna uda­losť sláv­nostne ukon­čila. Roz­hodne sa te­šíme na na­sle­du­júci roč­ník. Čo nové pri­nesú Bra­ti­slav­ské módne dni 2017 – to sa ne­cháme prek­va­piť.

 

photo: Ve­ronka Va­láš­ková

Komentáre