Miro Čech z agen­túry Exit Mo­del Ma­na­ge­ment je Slo­vák, ktorý sa ob­ja­vil v kam­pa­niach sve­to­vých zna­čiek ako Ver­sace či MAC Cos­me­tics Aj keď sa stal naj­sexi mu­žom Slo­ven­ska v roku 2016 a patrí me­dzi na­šich na­jús­peš­nej­ších Slo­vá­kov, Miro si však váži prácu, všetko pri­jíma s po­ko­rou a pre­fe­ruje pri­ro­dzenú krásu a in­te­li­gen­ciu.

 

Časť roz­ho­voru sme sa pre teba roz­hodli spra­viť for­mou vi­dea. Tak sle­duj. 🙂

 

Dnes pat­ríš k na­jús­peš­nej­ším slo­ven­ským mo­de­lom. Po­vieš nám, ako a kedy sa roz­behla tvoja ka­ri­éra?

Za­čnem najprv s „kedy“. Mo­de­lingu som sa za­čal ve­no­vať v roku 2014. Prvá moja mo­de­lin­gová cesta bola do Is­tan­bulu, kde som strá­vil pri­bližne me­siac. Aj vďaka tejto ceste sa moja ka­ri­éra do pár me­sia­cov roz­behla a rýchlo na­pre­do­vala.

Pre­zra­díš nám, ktorá spo­lu­práca bola tvoja ob­ľú­bená a prečo?

Je ich viac, ale me­dzi moje na­job­ľú­be­nej­šie spo­lu­práce pat­ria: to­če­nie re­klamy pre koz­me­tickú značku MAC a fo­te­nie pán­skej vo­ňavky Vin­cent Ca­muto. MAC – pr­vý­krát a možno aj po­sledný som sa cí­til ako hol­ly­wo­od­ska hviezda. To­čilo sa to v Los An­ge­les, každý z účin­ku­jú­cich mal svoju vlastnú šatňu.Bolo to na­ozaj veľ­ko­lepé. CA­MUTO- fo­tilo sa to v krás­nom sl­neč­nom dome na Ma­libu. Vý­sle­dok spo­lu­práce bol skvelý.

 

Via­cero úspeš­ných mo­de­lov/mo­de­liek sa pre­sťa­ho­valo práve kvôli práci do za­hra­ni­čia. Tebe táto myš­lienka ne­na­padla? Predsa len väč­šina mla­dých ľudí túži opus­tiť Slo­ven­sko. Ne­láka to aj teba?  

Ur­čite mi táto myš­lienka na­padla a pre­na­sle­duje ma do te­raz, mo­men­tálne som na tom tak, že na Slo­ven­sku mám ne­jaké po­vin­nosti, kvôli kto­rým mu­sím byť tu. Čo bude ne­skôr za­tiaľ ne­viem. Úp­rimne, Slo­ven­sko mám veľmi rád. Dú­fam, že sa bude ube­rať tro­chu lep­ším sme­rom.

 

Čo ťa v ži­vote na­učil mo­de­ling a čo ho­kej? Čo ti také vý­znamné pri­niesli tieto dva roz­dielne joby do ži­vota.

Ho­kej mi pri­nie­sol do ži­vota veľkú dis­cip­línu. Mo­de­ling mi ot­vo­ril dvere do sveta.

Fe­liz na­vi­dad

A post sha­red by Mi­ro­slav Cech (@mi­ro­cech) on

Vďaka mo­de­lingu si veľa pre­ces­to­val. Vieš od­po­ru­čiť na­šim „od­zadu“ ba­bám as­poň 3 top des­ti­ná­cie, ktoré sa ur­čite oplatí vi­dieť a prečo?

New York- aj pre tých, ktorí ne­majú radi Ame­riku, toto je mesto, ktoré by sa im mohlo pá­čiť. V tomto meste si viem do­konca aj pred­sta­viť žiť ne­jakú čast svojho ži­vota. To mesto na­ozaj ni­kdy ne­spí! A z európ­ských miest mám naj­rad­šej Bar­ce­lonu, Pa­ríž, Lon­dýn alebo aj Ber­lín.

 

Pre­zra­díš nám čo ro­bíš, keď práve ne­sto­jíš pred fo­ťá­kom a neh­ráš ho­kej. Čo je pre teba naj­lepší re­lax?

Naj­lepší re­lax pre mňa je trá­viť čas s mo­jimi najb­liž­šími, špor­to­vať, zájsť na pivo alebo sa ísť kul­túrne vy­žiť.

 

Ako mo­del si sa stre­tol a aj sa stre­tá­vaš so stov­kami krás­nych mo­de­liek.  Nás by zau­jí­malo, aký máš ty ná­zor na krásu? Čo ťa na babe zaujme ako prvé?

Mys­lím, že práve preto, že stre­tá­vam stovky krás­nych mo­de­liek, ma pa­ra­doxne naj­viac zaujme in­te­li­gen­cia, dobrý hu­mor a cha­rizma. Is­teže si ale rád po­zriem peknú po­stavu, dlhé nohy alebo zau­jí­mavý štýl.

#mo­del #sho­oting #photo #ken #dumb­face #lon­don

A post sha­red by Mi­ro­slav Cech (@mi­ro­cech) on

Pre­zraď nám ne­jaký tra­pas, ktorý sa ti stal pri mo­de­lingu.

Mám je­den, skôr je to prú­ser ako tra­pas. Keď sme fo­tili s Fi­li­pom Hriv­ňá­kom Ver­sace kam­paň, tak sme sa na­toľko za­bá­vali na fo­tení, že nás vy­ho­dili z miest­nosti, kde fo­til ešte je­den mo­del.

 

Ako vy­zerá taký cas­ting pre sve­tovú značku?

Sú dva typy kas­tin­gov. Je­den je on­line cas­ting a druhý je ten nor­málny, kde prí­deš a uká­žeš sa. Viac sa stre­tá­vam s tým on­line. Ale ak ide o niečo väč­šie, najprv sa koná on­line kas­ting a po­tom ma ešte za­vo­lajú na osobný kas­ting.

 

Koľko cas­tin­gov ab­sol­vu­ješ cca za me­siac?

Po­kiaľ som v Bra­ti­slave, tak tých kas­tin­gov nie je veľa. No ak som mimo kra­jiny, tak tých kas­tin­gov za deň môže byť aj šesť. V New Yorku som mal dni, keď som na­prí­klad za­čí­nal o 08:00 a kon­čil až o 18:00, ale ani ta­kéto množ­stvo kas­tin­gov ne­musí za­ru­čiť ani je­den job. O tom to je.

Cof­fee #time ? ☕️

A post sha­red by Mi­ro­slav Cech (@mi­ro­cech) on

Pre koho bu­deš fo­tiť najb­liž­šie?

To ne­tu­ším. Idem te­raz na dva týždne do Pa­ríža, tak dú­fam, že sa mi po­šťastí.

 

Čo je mo­men­tálne v tvo­jom osob­nom a pra­cov­nom ži­vote naj­väč­šou vý­zvou? Čo by si chcel do­siah­nuť?

Ne­mám vo zvyku mať veľké vý­zvy, ale mám ich malé na každý rok. Na­prí­klad tento rok mám na pláne kúpu bytu a pre­čí­tať as­poň 10 kníh do konca roka. Ta­kou dl­ho­do­bej­šou vý­zvou je pre mňa prí­jem as­poň z troch ak­ti­vít, kto­rým sa ve­nu­jem.

Komentáre