Zo za­čiatku to môže byť tro­cha ne­kom­fortné, najmä keď si zo seba ni­kdy pri­oritu ne­ro­bila. Ak si typ člo­veka, ktorý upred­nost­ňuje po­treby iných pred svo­jimi vlast­nými po­tre­bami, kto­rého šťas­tie je de­fi­no­vané tým, čo ne­us­tále ro­bíš pre dru­hých, je jasné, že si už za­budla ro­biť veci len pre seba.

To, že si uve­do­mu­ješ, že nie si tam kde by si chcela byť a cí­tiš niečo, čo by si cí­tiť nech­cela sa deje preto, lebo si do­te­raz ne­spra­vila pre seba nič z toho, čo stále ro­bíš pre iných.

Skús sa za­mys­lieť nad na­sle­du­jú­cimi ra­dami a vy­skú­šaj dať seba na prvé miesto v zo­zname tvo­jich pri­orít.

1. Po­zri sa na seba do zrkadla a ak­cep­tuj fakt, že si sama uro­bila všetky svoje pred­chá­dza­júce roz­hod­nu­tia. Ne­mô­žeš zva­liť vinu na ni­koho, ak ne­máš po­cit šťas­tia a na­pl­ne­nia.

zdroj: unsp­lash.com

2.Ro­zo­ber si svoj ži­vot a pre­vezmi zaňho zod­po­ved­nosť.

3.Možno si tro­chu zmä­tená zo zis­te­nia, že ro­be­nie ľudí šťast­nej­šími, ne­robí šťast­nou aj teba, no mala by si prísť práve na to, čo ti tento po­cit na­vodí. A ne­boj sa ak hneď ne­bu­deš ve­dieť od­po­veď na túto otázku.

4.Sadni si a skús zis­tiť čo chceš a zá­ro­veň sa snaž vy­hod­no­tiť a eli­mi­no­vať to, čo nech­ceš.

5.Pre svoju vlastnú po­hodu od­stráň ur­či­tých ľudí zo svojho ži­vota, aj na­priek tomu, že ich máš rada a mo­men­tálne si bez nich ne­vieš pred­sta­viť svoj ži­vot. Nie­kedy je pries­tor a ur­čitá vzdia­le­nosť len vý­ho­dou.

6.Na­miesto toho, aby si len pre­ží­vala svoje prob­lémy sa rad­šej za­stav, pre­tože sama vieš, že ne­mô­žeš unik­núť ve­ciam, kto­rých prav­di­vosť po­pie­raš a vedz, že ne­do­ká­žeš obísť žiadne pre­kážky. Uve­dom si však, že si v bode, kedy chceš nájsť rie­še­nie.

7.Sprav roz­hod­nu­tia, ktoré možno uro­biť nech­ceš, no ak tak uro­bíš, vieš, že na­po­kon bu­deš hrdá na to, kam ťa do­viedli.

8.Opý­taj sa sa­mej seba, či si do­te­raz ro­bila svoje roz­hod­nu­tia preto, že si sama chcela, alebo preto, že si si mys­lela, že mu­síš, aby si ne­ne­chala v šti­chu iných ľudí.

9.Ne­cíť sa vinná ak si pri­pus­tíš, že po­tre­bu­ješ pre­stávku, alebo máš po­cit, že si una­vená a po­tre­bu­ješ si od­dých­nuť.

10.Ráno si pri­vs­taň, zájdi do fitka, daj si do tela alebo rob jógu. Všetky tieto čin­nosti ti po­môžu nájsť du­ševnú po­hodu a zdra­vie.

zdroj: pin­te­rest.com

11.Pre­vezmi zod­po­ved­nosť za to, ako sa cí­tiš a ne­do­voľ iným de­fi­no­vať tvoju vlastnú hod­notu.

12.Ukonči vzťahy, ktoré len pre­vlá­dajú a ne­majú jasný cieľ, pre­tože ne­mô­žeš ne­us­tále dá­vať šancu ľu­ďom, ktorí si to ne­za­slú­žia.

13.Ne­od­po­ve­daj ľu­ďom, ktorí už raz od­išli a vrá­tili sa na­s­päť, aj keď zis­tili, že to bola chyba.

14.Vo svo­jich plá­noch sa vždy ne­pris­pô­so­buj iným a ne­buď im stále po ruke. Uve­dom si, že každý by mal dá­vať do vzťa­hov po­rov­na­teľné množ­stvo úsi­lia a ne­brať ich ako sa­moz­rej­mosť.

15.Drž si pri tele ľudí, kto­rým na tebe na­ozaj zá­leží, pre­tože v sku­toč­nosti po­tre­bu­ješ práve ich.

16.Po­kús sa ran­diť, pre­tože ak ne­vieš, kto si a čo chceš, ni­kdy ne­bu­deš ve­dieť, čo máš vy­ža­do­vať od iných.

17.Ne­chaj ísť aj na­ozaj at­rak­tívnu osobu, keď od za­čiatku vieš, že ju ne­vieš zme­niť. Urob to, aj keď sa ti páči a ne­mr­haj zby­točne svo­jim úsi­lím.

zdroj: pe­xels.com
19.Prejsť si tý­mito emó­ciami nie je na škodu a ne­robí ťa to slab­šou.
20.Urob krok sme­rom k úplne inému ži­vot­nému štýlu, na ktorý si ty, alebo ľu­dia v tvo­jom okolí zvyk­nutí. Aj keď sa ťa budú pý­tať prečo to ro­bíš, po­chy­bo­vať o tebe a ne­sú­hla­siť, buď si istá, že vieš, že to ro­bíš pre seba. Ne­ob­vi­ňuj sa za po­cit viny zo skla­ma­nia ľudí, ktorí by ťa chceli vi­dieť  žiť ži­vot podľa ich pred­stáv a nie podľa tých tvo­jich.
21.Uve­dom si, že vo svo­jom ži­vote uro­bíš ur­čité zmeny, stra­tíš ľudí, ktorí chcú, aby si sa vrá­tila k svojmu sta­rému ži­votu a k osobe, kto­rou si bola, pre­tože už viac nie si člo­ve­kom, kto­rého by po­tre­bo­vali alebo chceli. Ver, že sku­točné vzťahy v tvo­jom ži­vote ťa pod­po­ria.
22.Nie je se­becké, že chceš byť šťastná a chceš mať ži­vot, z kto­rého si sku­točne nad­šená. Na­opak, je to veľmi dô­le­žité.
23.Ne­hanbi sa za chyby a zly­ha­nia, kto­rými si si do­te­raz pre­šla. Pouč sa z nich a od­pusti si, pre­tože rov­nako ako os­tatní ľu­dia, aj ty po­tre­bu­ješ od­pus­te­nie.

Komentáre