Veľa z Vás mi po­slednú dobu pí­salo. Ako Vás ni­čia myš­lienky. Ako sa ne­viete nájsť, blú­dite a ne­viete, ako ďa­lej. Ako ži­jete v cha­otic­kom ma­te­riál­nom svete, kde si ne­prí­dete ako pl­no­hod­notný člo­vek. Dámy, je to v po­riadku. Nech­cem sa tu hrať na ni­ja­kého ka­za­teľa, no chá­pem to, ako sa cí­tite. Mys­lím si, že každá jedna z nás už za­žila ob­do­bie, kedy sa cí­tila úplne zby­točná a ne­dô­le­žitá. V dneš­nej dobe sú na nás sku­točne veľké ná­roky, ži­vot ply­nie rých­lej­šie a my sa nie­kedy ani ne­stih­neme ob­zrieť. Máme byť do­ko­nalo sexi, múdre, vždy upra­vené a máme za­rá­bať veľa. Mu­síme byť ob­ľú­bené a spĺňať isté kri­té­ria.

go­dand­man.com

„V ži­vote si mu­síme prejsť aj tými naj­hor­šími chví­ľami, aby sme tie prí­jemné ne­po­va­žo­vali za sa­moz­rejmé.“

Tak. Či sú­hla­síš alebo nie, vieš si pred­sta­viť, že by všetko bolo ne­us­tále har­mo­nické a do­ko­nalé? Ver či nie, one­dlho by ťa to pre­stalo ba­viť. To, čo sa nám stáva nás for­muje. Učíme sa každý deň a je dô­le­žité, aby sa nám stá­vali ne­prí­jemné si­tu­ácie, aby nás nie­kto skla­mal a aby sme si uve­do­mili, že ne­ko­náme dobre.

Je v po­riadku, ak ne­cí­tiš a ne­ro­bíš nie­ktoré veci ako os­tatní. Ne­mu­síš ísť každý týž­deň na párty, je v po­riadku, ak ne­máš pria­teľa. Je v po­riadku, ak ťa nie­kto zra­dil. Je v po­riadku, že chceš trá­viť čas aj sama. Je v po­riadku, že hľa­dáš samu seba a pra­cu­ješ na sebe každý deň. Nie si divná. Si iná.

Za to, ako sa cí­time, môžu hlavne ľu­dia. Ľu­dia, kto­rými sa ob­klo­pu­ješ. Ak sa denne stre­tá­vaš s ľuďmi, kto­rých vlastne ani ne­máš rada, sú ego­is­tickí a majú vy­soké ná­roky, ne­mô­žeš sa ču­do­vať, prečo sa cí­tiš zby­točná. S kým si, taká si. Vy­be­raj si ľudí vo svo­jom ži­vote dô­kladne. Ver, že to z veľ­kej časti ovplyvní to, ako bu­deš žiť.

flickr.com

Ak ne­pat­ríš do tejto doby, ako sama ho­vo­ríš, je to len dobré. Ne­pris­pô­so­buj sa ľu­ďom, len aby si nie­kde za­padla. Buď s tými, kto­rým ne­mu­síš nič do­ka­zo­vať a majú ťa radi takú, aká si v sku­toč­nosti.

Naše šťas­tie pra­mení z toho, čo tvo­ríme a s kým sme. Ži­vot máš len je­den a preto ho ne­pre­mr­haj ro­be­ním vecí, ktoré ťa ne­ba­via a stre­tá­va­ním sa s ľuďmi, kto­rých ne­máš rada. Tvoj čas je omnoho vzác­nejší, než si mys­líš.

Čí­taj si svoju ob­ľu­benú knihu, choď do tej kra­jiny. Rob to, čo ťa na­pĺňa a robí šťast­nou. Stretni sa s tými, ktorí ťa úp­rimne majú radi. Za­ží­vaj. Spoz­ná­vaj. Ob­ja­vuj.

Ty nie si na­silu iná.

Ty si iná. 

Komentáre