Nie vždy všetci pod­vá­dzajú, no nie­kedy je to čas­tej­šie, než by si po­ve­dala. Keď sa teda jedno zo zna­mení roz­hodne pod­vá­dzať, urobí to pre tento dô­vod:

Ba­ran

Máš strach, že by si celý ži­vot skon­čila len s jed­ným. Flir­tu­ješ s inými a ob­vi­ňu­ješ z toho par­tnera.

Býk

Vo vzťahu mi­lu­ješ len na­poly, dru­hou po­lo­vič­kou srdca mi­lu­ješ nie­koho iného. Preto pod­vá­dzaš, ne­vieš byť úplná s jed­ným člo­ve­kom.

Blí­ženci

Pre­tože roz­mýš­ľaš len o sebe a ni­kdy ti nie je trápne, ak ideš s nie­kým iným von, do­kým to ne­vie tvoj par­tner. Skús byť me­nej se­becká a dí­vať sa aj na os­tat­ných.

zdroj: Photo by Al­lef Vi­ni­cius on Unsp­lash.com

Rak

Na­sle­du­ješ svoje srdce na­miesto roz­umu. Do vzťahu si išla len preto, pre­tože si sa šia­lene za­mi­lo­vala, no láska to nie je. Máš nut­ka­nie pod­vá­dzať, lebo stále hľa­dáš pravú lásku.

Lev

Nech­ceš pri sebe nie­koho na­stálo a moc blízko. Vy­brala si si pod­vá­dza­nie, pre­tože je to pre teba me­nej bo­les­tivé, ako keby si mala byť pod­vá­dzaná ty.

Panna

Pre­tože sa chceš za­ba­viť pro­stred­níc­tvom ne­vin­ných správ a te­le­fo­ná­tov. Nie­kedy nech­ceš, aby sa to stalo, ale ne­vieš to za­sta­viť.

Váhy

Pre­tože sa cí­tiš vo vzťahu ne­istá. Ne­vieš čo ti môže po­núk­nuť tvoj par­tner a ne­vieš na čom si.

zdroj: Pi­xa­bay.com

Škor­pión

Cí­tiš sa byť vä­zeň vo svo­jom vlast­nom vzťahu. Nech­ceš aby ťa nie­kto dr­žal v „zla­tej klietke“ a tak si si zvo­lila túto cestu, aby si na chvíľu cí­tila voľ­nosť.

Stre­lec

Chcela si len sex a na­ko­niec z toho vzni­kol vzťah. Ne­bolo to nič emo­ci­onálne, len fy­zické. Pod­vá­dzaš, pre­tože to pre teba nie je láska a nič to pre teba ne­zna­mená.

Ko­zo­ro­žec

Pre­tože vieš, že tvoj par­tner ťa ni­kdy ne­mi­lo­val. Ne­cí­tiš sa pri ňom tak, ako pri tvo­jom mi­len­covi.

Vod­nár

Pre­tože si mys­líš, že tvoj par­tner ťa do­sta­točne ne­cení. Ne­všíma si nič, čo pre neho ro­bíš a čo si schopná uro­biť. Hľa­dáš teda oce­ne­nie nie­kde inde.

Ryby

Pre­tože si zve­davá akí sú os­tatní muži. Vždy ťa lá­kalo dob­ro­druž­stvo a nie len ste­re­otypný vzťah.

Komentáre