Bol to zlý ná­pad. A celé toto di­vadlo by naj­rad­šej po­kr­čila ako po­pí­saný pa­pier roz­mo­čený od sĺz a vy­ho­dila v ne­ná­vratno. Dala mu kú­sok svojho srdca, kú­sok svojho času. To srdce sa vy­lieči, i keď jazvy ostanú, ale ten čas jej ni­kto ne­vráti. Ukra­dol ho pre seba a bez slova od­išiel. Ne­ob­ze­ral sa, či plače.

Pe­xels.com

Bol to zlý ná­pad, keď sa roz­hodla, že mu do­volí vstú­piť do jej ži­vota. Bola osa­melá a stra­tená, cí­tila sa ne­mi­lo­vaná. Ča­kala, že ju z toho kruhu vy­slo­bodí a uve­rila, že ju môže mi­lo­vať. Sku­točná láska však ne­vzp­la­nie z po­citu po­treby za­hna­nia osa­me­losti.

Bola to chyba, že mu dala srdce. Bola to chyba, že mu dala čas. Ten po­cit sa­moty jej za­tem­nil dušu. Ona ve­dela, že nie je ten, čo tu bude pre ňu navždy, ale na­ivne ve­rila…

Na­priek tomu ho ne­zat­ra­cuje, ne­cíti hnev ani ne­ná­visť. Hnevá sa, že mu dala čo jej bolo najv­zác­nej­šie. Svoj čas.

Pe­xels.com

No to dievča mu raz po­ďa­kuje.

Po­ďa­kuje mu za to, že jej ži­vot uká­zal, aká hlú­posť bola nájsť si ne­správ­neho muža len preto, že sa cí­tila osa­melo. Po­ďa­kuje za to, že jej uká­zal to, čo ni­kdy ne­hľa­dala.

Vďaka zlo­me­nému srdcu ju od­vial k ta­kému mu­žovi, ktorý si ju za­slúži.

Komentáre