Mladá ta­len­to­vaná Slo­venka Sil­via Bo­orová, známa ako SI­SINE, vy­rába je­di­nečné sva­dobné ozná­me­nia, ktoré svo­jou krá­sou do­stanú nie­len bu­dúce ne­vesty, ale i tie z nás, ktoré na svadbu ešte ani len ne­po­mys­leli. Ok­rem sva­dob­ných po­zvá­nok vy­tvára aj ori­gi­nálne ka­len­dáre, zá­ložky do kníh a rôzne ďal­šie druhy tla­čo­vín.

Ahoj, Sil­via, mnohí ťa po­znajú ako di­zaj­nérku SI­SINE. Ako by si sa však opí­sala ty?

Som nor­málna baba, mám su­per ro­dinu, pria­teľa, ka­mo­šov a kre­a­tívnu prácu, ktorú zbož­ňu­jem :).

Ako si sa do­stala k tejto práci? Ba­vilo ťa ma­ľo­va­nie a vy­tvá­ra­nie si rôz­nych ob­ráz­kov už od­ma­lička?

Keď som bola malá, rada som kres­lila, ma­ľo­vala, chvíľu som cho­dila na vý­tvarnú, ale to ešte nie­kedy na 1. stupni ZŠ. Po­tom som sa k ma­ľo­va­niu do­stala až na vy­so­kej škole, kde som v rámci dip­lo­movky na­vrho­vala aj obal čaju s ma­ľo­va­nými by­lin­kami a v tomto du­chu sa ná­sledne nie­sol aj cel­kový di­zajn firmy. Ďal­ším im­pul­zom boli škol­ské pro­jekty a fe­ed­backy na ne, ktoré ma is­tým spô­so­bom na­sme­ro­vali k tomu, čo ro­bím.

zdroj: MEMO photo agency

Kedy si zis­tila, že by si sa tým chcela a mohla ži­viť?

Celé to za­klin­co­valo pro­močné oznamko, ktoré som si sama na­ma­ľo­vala. Po­tom prišlo leto 2016, ktoré som tak­mer celé pre­ma­ľo­vala a po lete sa to celé za­čalo, s ma­lou du­šič­kou, ale veľ­kým nad­še­ním a na­sa­de­ním :).

Ako vzni­kol ná­zov SI­SINE?

Pár me­sia­cov som pô­so­bila pod iným náz­vom, bol to taký za­čia­tok. Ne­bola som s tým však sto­tož­nená, chcela som mať niečo osob­nej­šie. Ná­zov SI­SINE vzni­kol po dl­hých dňoch vy­mýš­ľa­nia, čar­ba­nia, kom­bi­no­va­nia rôz­nych pís­men… Skladá sa z dvoch slov: ,,Sisa”, teda moje meno a ,,iné”. Iné preto, lebo často ma oslo­vo­vali ľu­dia s tým, že sa im pá­čili moje ozná­me­nia, lebo sú iné… A cel­kovo to vy­sti­huje to, ako vní­mam tvorbu. Ro­biť veci iné, na­pre­do­vať a ne­us­tále vy­mýš­ľať niečo nové.

Špe­cia­li­zu­ješ sa len na svadby alebo ti ne­robí prob­lém vy­tvo­riť gra­fiku na rôzne eventy?

Naj­viac ro­bím sva­dobný di­zajn, hlavne pre kom­bi­ná­ciu ma­ľo­va­nia a gra­fiky. Ok­rem toho ma baví aj hra so slo­vami, takže väč­ši­nou si vy­mýš­ľam aj texty na oznamká, po­zva­nia k stolu, ne­mám rada ste­re­otyp a to, čo má každý. O to viac ma teší, že ľu­dia si tieto texty vy­be­rajú, či sa iní in­špi­rujú :).

Ale tvo­rím aj iné veci, na­prí­klad eti­kety na zdravé só­jové sviečky Jemnô, ná­po­jové/je­dálne lís­tky do ba­rov, re­štau­rá­cií, práve pra­cu­jem na logu a di­zajne pre nech­tové štú­dio či ces­tovnú agen­túru. Ke­dysi som ro­bila gra­fiku pre firmu, ktorá pre­dáva po­treby pre bo­jové športy. A veľa spo­loč­ných pro­jek­tov mám aj s pria­te­ľom, ktorý je tiež gra­fik, aj kó­der, takže vieme si vzá­jomne po­môcť, po­ra­diť. Je mo­jou pra­vou ru­kou, spo­ločne sme roz­behli a ma­káme na pro­jekte SI­SINE a stret­nete nás spolu na­prí­klad na vý­sta­vách.

zdroj: MEMO photo agency

Aký bol naj­zau­jí­ma­vejší alebo naj­net­ra­dič­nejší pro­jekt či ob­jed­návka, ktorú si do­stala?

Každá zá­kazka je pre mňa zau­jí­mavá, už len tým, že každá je iná. Ale tvo­rila som tento rok napr. ozná­me­nie, kde som ma­ľo­vala ča­sovú os pre (vtedy) snú­ben­cov. Teda od ich spoz­na­nia sa až po žia­dosť o ruku. Na ozná­mení ne­chý­bali oni dvaja a ich ma­čička. Ro­bila som aj di­zajn pre za­nie­te­ných či­ta­te­ľov, kde boli ústred­ným mo­tí­vom knihy, aj Ze­lené pleso, ktoré bolo mies­tom po­žia­da­nia o ruku či zá­mok v Če­chách, kde sa ko­nala svadba, ob­klo­pený ze­le­ným par­kom, s noč­nou ob­lo­hou a oh­ňos­tro­jom. Ja som za každý expe­ri­ment :).

Ako vzni­kajú tvoje ná­vrhy? Sna­žíš sa pre kli­enta vy­tvo­riť vždy ori­gi­nálny di­zajn alebo máš pred­lohy, ktoré strie­daš?

Mám na­ma­ľo­vané mo­tívy, no ne­mám žiadne šab­lóny. Aj keď u mňa náj­dete rôzne sva­dobné ko­lek­cie, sú to buď di­zajny, ktoré som tvo­rila pre kli­en­tov alebo ukážky, ako možno mo­tívy umiest­niť. Ľu­dia si môžu ho­cik­torý mo­tív vy­brať, na­kom­bi­no­vať a umiest­nim im ho podľa pred­stavy.

Ako vy­zerá celý pro­ces príp­ravy jed­ného ná­vrhu?

Vždy si s kli­entmi upres­ním ich pred­stavu, po­šlú mi mo­tív, ktorý si vy­brali a podľa ich po­žia­da­viek im pri­pra­vím di­zajn. Nie­kedy sa tra­fím na pr­vý­krát, ino­kedy ho spo­ločne do­la­díme. Často di­zajn la­dia k vý­zdobe, sva­dob­nej ky­tici, k roč­nému ob­do­biu alebo ne­jak te­ma­ticky… Spolu s ná­vrhom os­tat­ných tla­čo­vín je to nie­koľko ho­di­nový pro­ces a ak ma­ľu­jem nový mo­tív, tak sa to vy­šplhá na nie­koľko de­sia­tok ho­dín. Vždy v pr­vej fáze naj­skôr pri­pra­vím ozná­me­nie a po­zva­nie k stolu a v dru­hej fáze, tak 3 týždne pred svad­bou, do­la­díme os­tatné tla­čo­viny, ako menu, me­novky, za­sa­dací po­ria­dok…

zdroj: MEMO photo agency

Kde čer­páš svoju in­špi­rá­ciu?

Všade okolo seba, kde­koľ­vek vi­dím niečo pekné, po­viem si – to by bolo su­per na ozná­mení a už skú­šam. Ale in­špi­ruje ma prí­roda, de­ko­rá­cie, kvety, obaly, pa­pier­nic­tvá, ins­ta­gram, pin­te­rest… Vší­mam si de­taily, z kaž­dého niečo a po­tom vy­mýš­ľam :).

Čo ťa na tvo­jej práci baví naj­viac? Je niečo, čo ťa baví možno me­nej?

Naj­viac ma baví, že väč­ši­nou mám voľnú ruku. Mám zá­sadu, že ni­komu ne­uro­bím rov­naké tla­čo­viny, aj keď si nie­kto vy­be­rie ten istý mo­tív, uspo­ria­dam ho inak, ako pre­doš­lým kli­en­tom. Za­tiaľ sa mi to darí do­dr­žia­vať, platí to aj pri os­tat­ných tla­čo­vi­nách. Baví ma vždy za­čí­nať ,,od­znova” a oča­ká­vať, čo z toho vznikne. Vždy tvo­rím tak, ako to v da­nej chvíli cí­tim a naj­väč­šiu ra­dosť mám, keď do­sta­nem kladný fe­ed­back. Ďa­lej mám rada voľ­nosť pri práci a svoj ,,ma­ľo­vaný svet” :).

Veľmi prí­jem­nou strán­kou tejto práce je to, že mám vďaka nej skvelé spo­lu­práce a spoz­ná­vam su­per ľudí. Ur­čite by som rada spo­me­nula Vach.print, kde tla­čia všetky tla­čo­viny, ktoré tvo­rím a ro­bia sku­točne skvelú prácu. Vďaka účasti na vý­sta­vách sme spoz­nali aj Matta a Eriku z Memo photo agency, ktorí nám pri­pra­vili ča­ro­vné fotky tla­čo­vín, presne také, o akých som vždy sní­vala. A vďaka agen­túre Spicy wed­ding som sa pr­vý­krát zú­čast­nila sva­dob­nej vý­stavy a od­vtedy sa zú­čast­ňu­jem kaž­dej, ktorú po­ria­dajú. Aj vďaka to­muto svoju prácu zbož­ňu­jem :).

A na tie ne­prí­jem­nej­šie stránky sa sna­žím ne­sús­tre­ďo­vať, v pod­state ma baví všetko, jasné, že si nie­kedy za­na­dá­vam, keď je toho veľa, lebo ne­stí­ham aj tvo­riť, aj ko­mu­ni­ko­vať s ľuďmi… ale vždy náj­dem rie­še­nie :).

zdroj: SI­SINE

Aké máš plány do bu­dúcna? Chys­táš ne­jaké no­vinky?

No­vinky chys­tám v pod­state stále, len po­čas hlav­nej sva­dob­nej se­zóny sa k nim do­stá­vam tak dl­h­šie. Ale pod­ch­ví­ľou sa sna­žím pri­dať ne­jaký nový di­zajn, ktorý mi na­padne popri tvorbe zá­ka­ziek. Stáva sa mi aj to, že ak dl­h­šie pra­cu­jem s nie­kto­rými mo­tívmi, mám po­trebu na­ma­ľo­vať nové. Tak ide na rad ma­ľo­va­nie, spra­co­va­nie mo­tívu a ná­sledne nový di­zajn :).

Úplne naj­nov­šími no­vin­kami je Ka­len­dár šťast­ných dní pre rok 2019, ma­ľo­vané zá­ložky či rek­vi­zity do fo­to­kú­tika. A budú aj ďal­šie, len to je za­tiaľ tajné :)))).

Ako vy­zerá tvoj bežný pra­covný deň?

Pra­cu­jem z domu. Nie­kedy pri práci ani ne­viem, ako celý deň pre­letí a zba­dám sa až ve­čer. Nie­kedy cez deň pra­cu­jem, ve­čer ma­ľu­jem, tak na strie­dačku :). Sna­žím sa to zo­sú­la­diť, aby bol pries­tor aj na ká­vičku, pre­chádzku a dú­fam, že ko­nečne aj šport :).
zdroj: SI­SINE

Čo ty a tvoja svadba? Aké sú podľa teba ide­álne po­zvánky, ktoré by si chcela na tej svo­jej?

No ak raz príde ten čas, ur­čite budú mi­ni­ma­lis­tické, sama ne­viem, či s ma­ľo­va­ným mo­tí­vom alebo bez. Asi sa roz­hod­neme s pria­te­ľom ne­jak ,,za behu”. Ak aj bude niečo ma­ľo­vané, tak mi­ni­málne. Sama som zve­davá, čo vy­mys­líme :).

Ktoré druhy po­zvá­nok pat­ria k tým naj­žia­da­nej­ším?

Po­čas tejto se­zóny boli naj­žia­da­nej­šie kve­tové mo­tívy, naj­viac kom­bi­ná­cie do ru­žova, gre­e­nery alebo do bielo-ze­lena a lúčne mo­tívy. Ta­kým na­job­ľú­be­nej­ším bolo uspo­ria­da­nie mo­tí­vov do kruhu, málo textu, s dô­ra­zom na mená a mo­tív. Mo­men­tálne pri­pra­vu­jeme aj mi­ni­ma­lis­tické ko­lek­cie, čisto len s pís­mom, trans­pa­rent­ným pa­pie­rom, tak uvi­dím, či budú kon­ku­ro­vať tým ma­ľo­va­ným :).

Aké sú ak­tu­álne trendy me­dzi po­zván­kami?

Práve spo­me­nutý trans­pa­rentný pa­pier, ktorý sa bu­dem sna­žiť vy­užiť aj v kom­bi­ná­cii s kvetmi. Veľa pá­rov si vy­žia­dalo aj vsuvky do obá­lok, ktoré krásne do­pl­nia cel­kový sva­dobný di­zajn. Skôr je to celé vždy o vkuse a pred­stave kli­en­tov a vždy dosť in­di­vi­du­álne. Každý má svoj ,,vlastný prí­beh”, ktorý sa sna­žím pre­niesť do všet­kých ná­vrhov.

zdroj: MEMO photo agency

Aká je tvoja rada do ži­vota, ktorú by si dala na­šim či­ta­teľ­kám?

Ne­viem, či sa dá toto brať ako rada do ži­vota, ale ur­čite, ak má nie­kto sny, mal by sa as­poň po­kú­siť si ich spl­niť. Ja som do­dnes šťastná, že som sa aj na­priek oba­vám od­hod­lala do toho ísť. Aj keď túto prácu ro­bím za­tiaľ len 2. rok…

Za­čiatky ne­boli vô­bec jed­no­du­ché, ale mala som cieľ, ktorý som tú­žila na­pl­niť. Chcela som ro­biť to, čo ma baví, ma­kať na svo­jom… Te­raz mám (pre mňa) prácu snov a som za ňu naj­viac vďačná a uro­bím všetko pre to, aby som ju mohla ro­biť čo naj­dl­h­šie :). A mám pri sebe su­per ro­dinku, pria­teľa, ka­mo­šov a ľudí, ktorí stoja pri mne, o to lep­šie sa pra­cuje :).

Viac o Sise a jej značke SI­SINE náj­deš na jej Fa­ce­bo­oku, Ins­ta­grame alebo webe si­sine.sk.

Komentáre