Ako aj iných veci, aj v tomto prí­pade exis­tujú ľu­dia, ktorí sa z roz­chodu do­kážu po­zvie­chať o čosi skôr ako os­tatní. Majú šťas­tie však? Na­opak, nie­kto­rým to do­káže tr­vať me­siace ba do­konca roky. Roz­chod so se­bou pri­náša bo­lesť, ktorá je ne­vy­hnutná na to, aby sme rástli a po­su­nuli sa v ži­vote tam, kde máme byť.

Všetky skla­ma­nia nás tva­rujú a pri­pra­vujú na člo­veka, s kto­rým láska a vzťah na­be­rie úplne nový roz­mer. Preto sa ne­boj, a aj keď pat­ríš me­dzi na­sle­du­júce zna­me­nia vedz, že sa z toho do­sta­neš. Aj keď to bude tr­vať možno o čosi dl­h­šie.

Býk – ako zemné zna­me­nie sa býk drží no­hami pevne na zemi. Keď vstu­puje do vzťahu zo svo­jim par­tne­rom, pred­po­kladá, že to bude tr­vať večne. Rov­nako je to aj v práci, alebo iných ob­las­tiach.

Býk sa roz­ho­duje dlho, no ak sa pre niečo roz­hodne, tak si je tým istý. O to viac ho bolí prí­padná strata. Možno si aj nájde nie­koho iného na krátky flirt, možno bude mať aj iný vzťah, no to ešte ne­zna­mená, že ten starý ne­chal ísť úplne. Vlastne sa to tak ni­kdy ani ne­stane, po­su­núť sa do­káže len vtedy, ak ob­javí lásku v inej po­dobe.

@ia­li­nok #wo­mans­look #body

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Rak – cit­livý rak sa opus­te­nia bojí asi naj­viac zo všet­kého. Preto je roz­chod pre neho ho­to­vou noč­nou mo­rou. Ne­vie si pred­sta­viť, že bude sám a ani nechce. Ho­vorí sa, že spa­mä­tá­va­nie sa z roz­chodu trvá po­lo­vicu času spo­loč­ného ran­de­nia. V tomto prí­pade to na­ozaj ne­platí. Z roz­chodu sa spa­mä­táva o čosi dl­h­šie a má ten­den­ciu upad­núť do dep­re­sie. Čo bolí, to pre­bolí, a aj on sa na­po­kon po­su­nie ďa­lej za no­vou lás­kou.

Škor­pión – ak sa raz roz­hodne zo­tr­vať pri nie­kom, nie je pre neho ľah­kou úlo­hou len ta sa vzdať. Majú hl­boké cí­te­nie a tak presne ve­dia, kedy sa ich vzťah blíži ku koncu. Aj na­priek tomu sa roz­hodnú zo­stať blízko pri svo­jom par­tne­rovi. Škor­pión sa ne­do­káže len tak od­pú­tať, je­di­ným spô­so­bom ako to s ním na­dobro ukon­čiť je pre­ru­šiť všetky kon­takty. No možno aj po­tom, sa ti stále bude zo­bra­zo­vať jeho tvár v snoch.

@si­do­ro­va­a­nas­ta­siya #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Ko­zo­ro­žec – Ko­zo­rožci idú do vzťahu na­plno. Ve­dia, že sa im oplatí in­ves­to­vať čas a a ener­giu do svojho par­tnera. Sta­rajú sa to­tižto aj o svoje dobro a na­pl­ne­nie osob­ného ži­vota. Ak to vo vzťahu za­čne škrí­pať, pre­be­rajú celú zod­po­ved­nosť na seba. No nie každý člo­vek má po­ten­ciál byť na­ším navždy. Preto je zby­točné zo­žie­ra­nie sa a spy­to­va­nie sve­do­mia, čo sa mohlo stať, keby sa za­cho­val inak. Cez roz­chod sa do­stanú až vtedy, keď toto celé po­cho­pia. Každý si je stroj­com svojho vlast­ného šťas­tia a ni­kto ne­zod­po­vedá za chyby os­tat­ných.

Ryby – všetko alebo nič. Toto je pra­vidlo, kto­rým sa člo­vek v zna­mení rýb riadi, po­kiaľ sa jedná o lásku. Ak sa raz roz­hodli mi­lo­vať, tak sa budú sna­žiť tento cieľ na­pl­niť aj po roz­chode, a to tak, že sa roz­hodnú ší­riť svoju lásku ďa­lej. Aj keď ju budú vkla­dať do osoby, ktorá im to možno ne­opä­tuje. Môže tr­vať roky, kým vy­tvo­ria nové oboj­stranné spo­je­nie s nie­kým, kto ich lásku bude nie len pri­jí­mať, ale si ju aj až vá­žiť a opä­to­vať.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre