Muži. Mi­lu­jeme ich a ob­čas aj ne­ná­vi­díme. Ale vždy si nás do­kážu zís­kať. A nie­kedy na to ne­mu­sia vy­na­lo­žiť ani veľa ná­mahy. Sú to­tiž veci, kto­rým ženy pri­ro­dzene ne­ve­dia odo­lať a naše srd­cia sa pri nich roz­tá­pajú. Kto­rej z týchto 5 vecí ne­vieš odo­lať ty?

Zmy­sel pre hu­mor

Vďaka zmyslu pre hu­mor si žen­ské srd­cia zís­kalo veľa mu­žov. Aj keď chlap nie je práve tvoj typ, ktorá by ne­mala rada nie­koho, kto ju do­káže úp­rimne ro­zo­smiať? Veď so smie­chom je každý vzťah o čosi lepší!

Úsmev

Te­raz mys­líme TEN úsmev. Ten, ktorý na teba hodí v tej pra­vej chvíli a tvoje srdce sa pri po­hľade na neho roz­tápa. Taký, za kto­rým sa skrýva tro­cha flirtu a ši­bals­tva, a on vie, že ťa ním do­stane.

Gen­tle­man­stvo

V dneš­nej dobe to vy­zerá, že slušne vy­cho­vaní chlapi snáď ani ne­exis­tujú. Preto ak sa ob­javí chlap, ktorý uka­zuje, ako sa má k že­nám sprá­vať, nedá sa mu odo­lať. Veď ktorá ženy by sa nech­cela cí­tiť vá­žená? Ak ta­kého náj­deš, drž sa ho! Sníva o ňom to­tiž veľa ďal­ších.

Za­dok

No dobre, pri­znajme si, že čo vi­díme ako prvé je telo. Po úsmeve a očiach si ženy naj­čas­tej­šie vší­majú práve muž­ské po­za­die. Ktorá by odo­lala pek­nému gu­ľa­tému za­dku?!

Po­cit bez­pe­čia

Či už si s tým chla­pom len ka­ma­rátka, alebo vo vzťahu, sú tu tie mo­menty, kedy sa ako ženy cí­time, že sme v bez­pečí a všetko je ako má byť. Po­cit, že sa máme o koho oprieť. Ten je na ne­za­pla­te­nie a ženy ho mi­lujú.

Komentáre