Kniha je po­klad. Po­klad všet­kých po­kla­dov. A preto je ob­rov­ská škoda, že len málo ľudí ju do­káže oce­niť tak, ako si za­slúži. S kni­hami je to nie­kedy ako s ľuďmi. Ni­kdy ne­vieš, čo v sebe skrý­vajú, kým ich lep­šie ne­spoz­náš. Možno sa do nich ne­za­mi­lu­ješ hneď na prvý po­hľad. Ale je dosť možné, že ich bu­deš mi­lo­vať do­konca ži­vota…

Exis­tujú však knihy, ktoré sú tro­chu iné ako tie os­tatné. Ktoré ťa ne­pus­tia skôr, kým ich celé ne­pre­lis­tu­ješ. Ktoré ťa ne­ne­chajú od­ísť bez toho, aby si zis­tila ako skon­čia. Ktoré ťa jed­no­du­cho chy­tia za srdce a nú­tia o nich celé ho­diny roz­mýš­ľať.

A toto je de­väť fas­ci­nu­jú­cich ci­tá­tov práve z ta­kýchto je­di­neč­ných kníh.

„Ak ne­bu­deš od ni­koho nič oča­ká­vať, ni­kdy ne­bu­deš skla­maný.“
(Syl­via Plath – Sk­le­nený zvon)

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

„Ob­čas si člo­vek pre­číta ne­jakú knižku a po­cíti až fa­na­tickú po­trebu pre­sved­čiť úplne kaž­dého, aby si ju pre­čí­tal tiež, pre­tože sa mu zdá, že to je je­diný spô­sob, ako náš rozt­rieš­tený svet uviesť zase do po­riadku. No po­tom sú knihy, o kto­rých ľu­ďom ho­vo­riť ne­mô­žete, knihy také je­di­nečné, zvláštne a vaše, že keď o svo­jej láske k nim pre­ho­vo­ríte, tak máte do­jem, že ich zrá­dzate.“ (John Green – Hviezdy nám ne­priali)

,,Vlastne je hanba, že člo­vek tu behá po zemi a te­mer nič o nej ne­vie. 
Ne­tráp sa, oveľa väč­šia hanba je, že člo­vek vô­bec ne­vie, prečo tu po zemi behá.“
(Erich Ma­ria Re­ma­rque – Traja ka­ma­ráti)

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

,,Mám množ­stvo ja­ziev, ale ta­kisto v sebe ne­siem oka­mihy, ku kto­rým by ne­došlo, keby som sa ne­od­vá­žil pre­kro­čiť svoje hra­nice.“ (Paulo Co­elho – Ži­vot)

,,Ľu­dia už ne­majú čas, aby niečo spoz­ná­vali. Ku­pujú si u ob­chod­ní­kov cel­kom ho­tové veci. Ale pre­tože ne­jes­tvujú ob­chod­níci, čo by pre­dá­vali pria­te­ľov, ľu­dia už pria­te­ľov ne­majú.“ (An­to­ine de Saint-Exu­péry – Malý princ)

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

„Voda ne­od­po­ruje. Voda ply­nie. Keď do nej po­no­ríš ruku, cí­tiš ako ťa hladí. Voda nie je pevný múr, ne­za­staví ťa. No voda ply­nie vždy tam, kam chce, a na­po­kon sa jej nič ne­môže po­sta­viť. Voda je tr­pez­livá. Voda svo­jimi vy­trva­lými kvap­kami po­maly zničí aj ka­meň. Pa­mä­taj si to, dieťa moje. Pa­mä­taj si, že ty si spo­lo­vice tiež voda. Keď ne­mô­žeš ne­jakú pre­kážku pre­ko­nať, prejsť cez ňu, obíď ju. Ako voda.“ (Mar­ga­ret At­wood – Pe­ne­lo­piáda)

,,Keď sa deň čo deň stre­tá­vame stále s tými is­tými ľuďmi, títo ľu­dia sa na­po­kon stanú sú­čas­ťou nášho ži­vota. A keď sú už sú­čas­ťou nášho ži­vota, po­maly za­čnú chcieť me­niť naše ži­voty. A ak sa ne­sprá­vame podľa ich oča­ká­vaní, na­hne­vajú sa na nás. Lebo všetci majú presnú pred­stavu o tom, ako by mali žiť iní. Pri­tom im však vô­bec ne­pre­káža, že ne­ve­dia, ako by mali žiť oni sami.“ (Paulo Co­elho – Al­chy­mista)

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

,,…prečo ne­do­ká­žeme ži­vým po­ve­dať, ako veľmi ich po­tre­bu­jeme a ľú­bime, a pri­chá­dzame na to až vtedy, keď ich stra­tíme…“ (Ta­mara Tai­nová – To prejde)

„Keď ne­ná­vi­díme člo­veka, ne­ná­vi­díme na ňom niečo v nás. To, čo v sebe ne­máme, nás ne­po­hor­šuje.“ (Kjersti A. Skoms­vold – Čím rých­lej­šie krá­čam, tým som men­šia)

 

Komentáre