Je­seň je už tu. No to si si zaiste stihla všim­núť aj sama, pre­tože po­ča­sie nám to dáva dosť jasne na­javo. Nie kaž­dému sa už však po­da­rilo vy­pnúť práz­dni­nový mód a pri­pra­viť sa na je­senné štu­dent­ské ob­do­bie. A teda keď aj ty pat­ríš me­dzi týchto „opoz­dil­cov“, tak dobre čí­taj na­sle­du­júce riadky. Na­chys­tali sme si to­tiž pre teba se­dem vecí, ktoré kú­piš za me­nej ako 30 eur a v blíz­kych me­sia­coch by sa ti mohli ho­diť.

Ne­mu­síš však zú­fať ani vtedy, keď ti tých 30 eur chýba. Je­den šar­mantný mi­mo­zemš­ťan ti ich to­tiž znovu po­núka. A na to, aby si ich zís­kala, stačí, keď si ot­vo­ríš nový Štu­dent­ský účet v Tatra banke. Ok­rem toho, že bu­deš bo­hat­šia o 30 eur, tak mô­žeš vy­hrať aj su­per ceny. Veď koho by ne­po­te­šil nový iP­hone 7, Mac­bo­oky, dron alebo do­konca 1000 €. Ne­šťastní ne­mu­sia byť ani tí, čo už tento skvelý Štu­dent­ský účet ot­vo­rený majú. Oni si môžu za­sú­ťa­žiť o ti­sícku a nový zlatý iP­hone 7. Tak prečo to ne­skú­siť? Možno sa šťas­tie usmeje práve na teba 😉

A tu je už tých se­dem sľú­be­ných vecí, ktoré lacno kú­piš a dobre vy­uži­ješ.

Ex­terná na­bí­jačka na mo­bil  

Vy­bitý te­le­fón po ťaž­kej párty? A žiadna iná šanca ako zo­hnať taxi? Tak to je už mi­nu­losť. Vďaka tejto skve­lej vy­chy­távke tvojmu mo­bilu už ni­kdy ne­dôjde šťava v ne­vhodný čas. Je ľahká, pre­nosná a mno­ho­krát umož­ňuje aj na­bí­ja­nie via­ce­rých za­ria­dení sú­časne.

pin­te­rest.com

Smart ná­ra­mok

Smart ná­ramky si ľu­dia veľmi rýchlo za­mi­lo­vali a vďaka tomu doba ná­ram­ko­vých ho­di­niek znovu ožila. Po­pu­la­rite sa to­tiž te­šia nie­len pre svoj štý­lový vzhľad, ale aj kvôli svojmu prak­tic­kému vy­uži­tiu. Mnohé z nich majú v sebe vsta­vané čipy, ktoré mo­ni­to­rujú spán­kovú čin­nosť, me­rajú množ­stvo prej­de­ných kro­kov či spá­le­ných ka­ló­rií, a teda prídu vhod špor­tov­com, ale aj že­nám strá­žia­cim si svoju po­stavu. Na­vyše si ich mô­žeš spá­ro­vať so svo­jím smart­fó­nom a vďaka tomu pri­jí­mať ho­vory alebo do­stá­vať upo­zor­ne­nia do ruky len pro­stred­níc­tvom jem­ného im­pulzu. Takže od­te­raz bu­deš už len ty roz­ho­do­vať o tom, kedy a či vô­bec sa ne­cháš nie­kým vy­ru­šiť.

pin­te­rest.com

Be­z­drô­tové slú­chadlá

Časy, keď si po ceste z domu ešte 15 mi­nút roz­mo­tá­vala káble od svo­jich slú­cha­diel a až tak si si mohla pus­tiť ne­jakú dobrú hudbu, sú už dávno preč. Na trhu to­tiž už nie­koľko ro­kov náj­deš skvelé be­z­drô­tové slú­chadlá, ktoré boj so za­vá­dza­jú­cim káb­lom na­dobro ukon­čili. Vý­rob­co­via ti na­vyše po­nú­kajú na vý­ber množ­stvo ele­gant­ných de­sig­nov, pri­čom k dis­po­zí­cii sú štý­lové slú­chadlá, ale aj jed­no­du­ché štuple do uší. Tie sú ide­álne práve pre tých, čo sa radi hýbu pri dob­rej hudbe. A teda, aj keď ty pat­ríš me­dzi tých, čo si ne­ve­dia pred­sta­viť deň bez kva­lit­nej hudby, tak práve ta­kéto slú­chadlá ti za­ru­čujú čistý zvuk.

pin­te­rest.com

Mul­ti­funkčný diár

Mul­ti­funkčný diár oce­nia nie­len vy­so­koš­ko­láci, ale aj pra­cu­júci ľu­dia. Preto do tvo­jej vý­bavy ne­smie chý­bať práve on. Všetko po­trebné máš pekne ulo­žené a na jed­nom mieste. Skvelý po­moc­ník, ktorý ti za­ru­čene zjed­no­duší tvoj na­bitý ži­vot.

ebay.com

Kul­túrne vy­ži­tie

30 eur, ktoré mô­žeš zís­kať od Tatra banky, vieš vy­užiť aj inak ako len na kúpu ne­ja­kej hma­ta­teľ­nej veci. Mô­žeš si na­prí­klad do­priať pl­no­hod­notný kul­túrny zá­ži­tok v Slo­ven­skom ná­rod­nom di­vadle, a tak zá­ro­veň strá­viť čas v spo­loč­nosti dob­rej ka­ma­rátky alebo ka­ma­ráta. V sú­čas­nosti SND po­núka bo­hatý a roz­ma­nitý prog­ram, v kto­rom si každý vie nájsť niečo pre seba. Mô­žeš si teda zájsť na­prí­klad na či­nohru, ba­let, operu alebo nav­ští­viť Modrý sa­lón SND a viesť váš­nivé dis­ku­sie s he­rec­kými či inými zná­mymi osob­nos­ťami na rôzne témy. Nech už si ale vy­be­rieš čo­koľ­vek, ur­čite bu­deš do­mov od­chá­dzať spo­kojná a kul­túrne vy­žitá.

Stie­ra­cia mapa sveta

Ta­kúto mapu sveta by mal mať doma každý správny ces­to­va­teľ. Ide to­tiž o veľmi uni­kátnu vec, pre­tože ti bude navždy pri­po­mí­nať miesta, ktoré si už nav­ští­vila. Táto mapa má na sebe zlatú fó­liu, ktorú zo­škria­beš pro­stred­níc­tvom akej­koľ­vek mince. A práve tieto zo­treté časti mapy budú re­pre­zen­to­vať miesta, kde si už bola. Za­ve­sená na stene musí vy­ze­rať fan­tas­ticky a po­hľad na ňu bude v tebe za­ru­čene vy­vo­lá­vať tie najk­raj­šie spo­mienky.

pin­te­rest.com

Urob si ra­dosť hviez­dou

A na zá­ver, keď chceš vlast­niť niečo vý­ni­močné alebo nie­komu niečo vý­ni­močné po­da­ro­vať, tak toto je vec presne pre teba. Dnes si to­tiž mô­žeš „kú­piť“ už aj hviezdu. A vô­bec nie je taká drahá ako by sa mohlo zdať. Už za ne­ce­lých 21 eur do­sta­neš cer­ti­fi­kát s pres­nými sú­rad­ni­cami hviezdy, ktorú si mô­žeš podľa seba aj po­me­no­vať.

bu­y­as­tar.ie

Svo­jich 30 eur náj­deš TU, tak si bež po ne. 🙂

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Tatra ban­kou

Komentáre