Rie­še­nie na všetky prob­lémy. Naj­lepší pria­teľ člo­veka. Te­ra­pia. A mnoho ďal­ších prí­vlas­tkov mô­žeme pri­pí­sať nášmu zá­zrač­nému eli­xíru – káve. Mnoho z nás si ne­do­káže pred­sta­viť čo len je­den deň bez ko­fe­ínu. Ani ja som si ne­do­ká­zala pred­sta­viť vzdať sa kávy, no môj ža­lú­dok ma pre­sved­čil.

zdroj: unsp­lash.com

A vďaka tomu ti mô­žem pri­niesť týchto 6 vecí, ktoré sa za­čnú diať. 🙂

  1. Rána bu­deš ne­ná­vi­dieť – Po­znáš to. Ráno vsta­neš, čaká ťa ná­ročný deň. Kaž­dého koho stret­neš by si naj­rad­šej za­bila a tak len ča­káš, kedy ti v ka­viarni pri­nesú tvoje es­presso, ktoré zmení tvoj po­hľad na svet o 180 stup­ňov. Av­šak keď pre­sta­neš piť kávu, rána sa stanú tvo­jimi naj­väč­šími ne­pria­teľmi a bu­deš pre­klí­nať samú seba.
  2. Bo­lesť hlavy – Možno si si ni­kdy ne­priz­nala svoju zá­vis­losť na káve. Pravda je však, že ak pi­ješ každý deň viac ako šálku kávy – si zá­vis­lou. Preto, ak pre­sta­neš piť kávu bo­lesti hlavy ťa budú spre­vá­dzať ne­us­tále. Bude to prí­šerná bo­lesť, ktorú buď vy­dr­žíš, alebo bo­lesť utí­šiš po­riad­nou dáv­kou ko­fe­ínu.zdroj:unsp­lash.com
  3. Zlepší sa ti spá­nok. – Asi oča­ká­va­nou re­ak­ciou tela na to, že nemá ko­feín je spá­nok. Ako­náhle som si ľahla, za­spala som.Takto som už dlho vy­spatá ne­bola. Hoci prvý týž­deň som bola ráno sku­točne roz­bitá, na­sle­du­júce rána,keď som sa pre­bu­dila som do­ká­zala nor­málne fun­go­vať a do­konca som stihla viac vecí.
  4. Pleť. – Na­ozaj ne­ča­kané bolo, ako sa moja pleť vy­rov­ná­vala. Pri­bližne po me­siaci, čo som pre­stala piť kávu sa na mo­jej pleti ne­ob­ja­vilo tak­mer žiadne akné. Moja pleť sa za­čala očis­ťo­vať a hoci ne­mô­žem po­ve­dať že te­raz mám pleť bez je­di­ného akné, roz­diel je vi­di­teľný a te­raz som so svo­jou ple­ťou spo­kojná.
  5. Ko­feín vs. al­ko­hol. – Čas pri ká­vičke, ktorý si trá­vila so svo­jimi ka­ma­rát­kami si za­čneš na­hrá­dzať nie­čím iným. A čím iným ako po­há­rom víno či pol­de­cá­kom po­riad­nej bo­ro­vičky. To, že si te­raz všetko pre­be­rala pri káve sa ne­zmení, zmení sa len ná­poj alebo ak chceš, zá­mienka stret­nu­tia s ka­moš­kami.
  6. (NE)ušet­ríš!– Ak si si mys­lela že ušet­ríš, tak si na omyle. Hoc ušet­ríš to euro dvad­sať za rannú kávu, ener­gia ti bude chý­bať a tak si kú­piš čo­ko­ládu,ktorá ti aj tak ne­na­hradí tú chuť a po­stupne zis­tíš, že si si v je­den deň ok­rem 3bitu kú­pila aj mars a ešte aj sni­cers. A ak si to ne­na­hra­díš čo­ko­lá­dou, tak ak poj­deš ve­čer na vínko, ur­čite ne­skon­číš len pri jed­nom po­há­riku.zdroj:uns­pash.com

A na zá­ver? Oplatí sa ne­piť kávu? Tak to si už zváž sama či chceš mať peknú čistú pleť a všetko po­stí­hať alebo rad­šej si dáš kávu a ušet­ríš si bo­lesti hlavy aj pe­niaze.

Ja si však mys­lím, že po­kiaľ si dáš jednu kávu denne ne­spra­víš nič zlé. Tak ženy moje, po­z­dvih­nime šálky a majme kraj­šie rána 🙂

Komentáre