Ur­čite si celý rok sní­vala o tom, ako príde leto. Ko­nečne je tu a ty si pri­pra­vená na sl­nečné dni, ne­skoré noci na pláži a po­se­de­nia pri oh­níku. Toto ročné ob­do­bie je o tom, že vy­pl­níš každú mi­nútu svojho dňa a uži­ješ si leto na­plno. 

Prečo si ne­na­plá­nu­ješ vý­let? Zaj­tra nie je nič isté, tak prečo ne­zos­tať hore až do rána? Vy­chut­naj si každú se­kundu leta, pre­tože ne­bude tr­vať navždy. Tu je nie­koľko veci, ktoré mu­síš uro­biť v lete. Ne­mu­síš sa báť, vô­bec ich ne­bu­deš ľu­to­vať a dodá ti to ne­ko­nečné spo­mienky a spl­nené sny. 

De­tox od všet­kých so­ciál­nych sietí

Za­tiaľ čo všetci uve­rej­ňujú svoje naj­nov­šie fotky z pláže, ty sa od­poj. Buď off­line a vní­maj všetko. Vy­pni na celý ví­kend, choď nie­kam, kde je wifi slabá a po­ďa­kuj sa za to, že mô­žeš mať ví­kend len sama pre seba.

Vy­tlač si fo­to­gra­fie

Všetky za­chy­tené mo­menty z vý­letu alebo z do­vo­lenky si vy­tlač. Na fo­to­gra­fiách sú do­ko­nalé mo­menty a ľu­dia, kto­rých mi­lu­ješ, prečo si ne­uro­biť pa­miatku?

Urob si do­máci brunch

Na­miesto toho, aby si pla­tila v re­štau­rá­ciach, urob si brunch doma. Za­vo­laj pria­te­ľov a vy­chut­najte si sláv­nostný brunch na záh­rade. Pri­prav všetko, čo vám chutí. Od do­má­cej zmrz­liny, až po čerstvý chlieb, ovo­cie v mis­kách – ne­kladú sa žiadne hra­nice.

Zaži vý­chod slnka

Kedy si na­po­sledy vstala tak skoro, aby si sle­do­vala vý­chod slnka? Prijmi túto vý­zvu a na­plá­nuj si čas tak, aby si vi­dela vý­chod slnka. Možno bu­deš mu­sieť obe­to­vať pár ho­dín spánku, ale ne­bu­deš to ľu­to­vať.

Nav­štív far­már­sky trh

Pre­ruš svoju ru­tinu v tom, že je­den deň ne­nav­ští­viš ob­chody ani ná­kupné cen­trum, ale na­prí­klad far­már­sky trh. Ob­ja­víš miestne značky, čerstvé po­tra­viny a vy­vet­ráš si hlavu na čerstvom vzdu­chu.

Choď do zá­bav­ného parku

Vy­skú­šaj niečo vzru­šu­júce a toto leto nav­štív zá­bavný park. Bu­deš môcť na­čer­pať ad­re­na­lí­nové dob­ro­druž­stvá, za­sme­ješ sa na vti­poch svo­jich pria­te­ľov a ochut­náš dobré jedlá.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre