Móda bola od ne­pa­mäti dô­le­ži­tou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. V mi­nu­losti cha­rak­te­ri­zo­vala spo­lo­čen­ské po­sta­ve­nie, bola zna­kom bo­hat­stva i moci. Dnes patrí me­dzi naj­dis­ku­to­va­nej­šie témy nie len vo vir­tu­ál­nom pro­stredí, ale aj v tlači či v te­le­ví­zii. U nás dám, no i u pá­nov sa stala pros­tried­kom vy­jad­ro­va­nia svo­jich ná­zo­rov a po­hľa­dov na svet. Na in­ter­nete náj­deme ne­spo­četné množ­stvo člán­kov, v kto­rých nám po­ra­dia čo no­siť a čo je na­opak ne­správ­nou voľ­bou.

My ti  pri­ná­šame tro­chu iný po­hľad na vec, aby sme si pri­po­me­nuli, že móda je len oby­čajné slovo, kým mu TY ne­dáš opod­stat­ne­nie.

1. So svo­jím out­fi­tom sa za­obe­ráme zby­točne dlho

My ženy sme schopné strá­viť ho­diny pred pre­pl­ne­ným šat­ní­kom s hun­dra­ním, že si opäť ne­máme čo ob­liecť. Rov­nako dlhý čas do­ká­žeme ve­no­vať pod­rob­nému skú­ma­niu kaž­dého de­tailu pred zrkad­lom. Ni­kdy nie sme spo­kojné a stále by sme niečo zme­nili. Často je však naj­lep­šou voľ­bou práve tá prvá, keď nám náš “módny in­štinkt“ na­po­vie, v čom vy­ze­ráme naj­lep­šie. Preto daj na tvoju in­tu­íciu, aby si na vý­sled­nom out­fite ne­na­pá­chala viac škody ako úžitku.

2. Plá­vame s prú­dom

Každý ob­čas po­tre­buje radu od­bor­níka a sa­moz­rejme nie je zlé, ak si ne­cháme vnuk­núť pár ti­pov od ostrie­ľa­ných mód­nych kri­ti­kov. Prob­lém na­stáva, keď pri tom po­tlá­čame svoju vlastnú kre­a­ti­vitu. Náš štýl by mal pre­zen­to­vať našu osob­nosť, mal by byť špe­ci­fický. Na­bu­dúce skús  na­miesto hľa­da­nia in­špi­rá­cie za­po­jiť svoju tvo­ri­vosť.

3. No­síme veci, ktoré nám ne­se­dia

Mnohé z nás si ku­pujú nové kúsky do svojho šat­níka s pred­sav­za­tím, že do nich schudnú. Toto nie je práve najv­hod­nejší prí­stup. Veľ­kosť by sme mali vo­liť takú, akú práve po­tre­bu­jeme. Je veľmi dô­le­žité, aby si sa vo svo­jom ob­le­čení cí­tila se­ba­ve­domo a hlavne po­hodlne, pre­tože krása a šarm sú od­ra­zom i  na­šich vnú­tor­ných po­ci­tov.

4. Pod­lie­hame tren­dom Fast Fas­hion

Fast Fas­hion je móda za­lo­žená na naj­nov­ších tren­doch. Upred­nost­ňu­jeme teda ob­le­če­nie, ktoré je vy­rá­bané v enorm­ných množ­stvách v kra­ji­nách ako Ban­gla­déš. Tieto pro­dukty o nie­koľko me­sia­cov  upadnú do za­bud­nu­tia  alebo po krát­kom čase skon­čia v od­pad­ko­vom koši. O fa­tál­nych ná­sled­koch fast fas­hion na našu pla­nétu rad­šej po­ml­číme.

5. Chýba nám nad­ča­sové ob­le­če­nie

Isté trendy sú ne­smr­teľné. Exis­tujú nad­ča­sové kúsky, ktoré by ne­mali chý­bať v šat­níku žiad­nej ženy. Vďaka týmto vše­možne kom­bi­no­va­teľ­ným dru­hom ob­le­če­nia máš  veľa mož­ností ako vy­ze­rať za kaž­dých okol­ností vý­borne, aj keď zmy­sel pre módu ne­patrí práve k tvo­jím pred­nos­tiam.

Keď bu­deš najb­liž­šie roz­mýš­ľať čo si ob­liecť, spo­meň si, že móda je v pod­state druh ume­nia a všetko je to len otázka vkusu. A pa­mä­taj aj na slová naj­väč­šej mód­nej ná­vrhárky všet­kých čias Coco Cha­nel: „Ne­ro­bím módu, ja som móda.“

Komentáre