Moc dobre sama viem aké je ťažké sa na niečo sú­stre­diť a ne­pretr­žite na tom pra­co­vať. Tak­tiež viem, že je mnoho pre­ká­žok, ktoré sa nám všet­kým sta­vajú do cesty pri ceste za na­šimi snami! Preto som spí­sala týchto 16 bo­dov, ktoré ťa možno mo­ti­vujú rov­nako ako mňa.

Môj re­cept znie: Každé ráno si pre­čí­taj as­poň pár z nich a mo­ti­vá­cia ti zo­stane po celý deň.


1. Ne­vzdá­vaj to, za­čia­tok býva vždy naj­ťažší!

2. Vy­hráš je­dine vtedy, keď sa ne­bu­deš báť že pre­hráš.

3. Ne­do­voľ aby ťa strach z pre­hry, vy­ra­dil z hry.

4. Sil­ného strach ne­zlomí.

5. Ne­máme málo času, len veľa času pre­már­nime zby­toč­nos­ťami.

6. Nie je to o tom, aké karty sú roz­dané, ale o tom, ako ši­kovne vieš hrať.
zdroj: unsp­lash.com

7. Pro­fe­si­onál je len ama­tér, ktorý sa ni­kdy ne­vzdal.

8. Nie je to o tom, kto si, je to o tom, kým chceš byť.

9. Je dô­le­žité ro­biť druhé šťast­nými, ale ešte dô­le­ži­tej­šie je za­čať u seba.

10. Jed­ného dňa, tí ľu­dia ktorí v teba ne­ve­rili budú všet­kým vy­kla­dať ako sa s te­bou stretli.

11. Rob to čo mu­síš, do tej doby, než bu­deš moc ro­biť to, čo chceš.
zdroj: pe­xels.com

12. Ja viem, že si una­vený, viem aj to, že si psy­chicky a emo­ci­onálne vy­čer­paný. Ale na­priek tomu mu­síš po­kra­čo­vať ďa­lej. Ted nie je čas na od­po­či­nok.

13. Verte v to čo chcete, tak moc, že ​​vám ne­zos­tane nič iné, než to zre­a­li­zo­vať.

14. Ľu­dia prí­liš le­niví ísť si za svo­jimi snami si vždy nájdu cestu, ako po­ní­žiť vaše sny.

15. Pre­staňte hľa­dať dô­vody, prečo to vzdať a za­čnite hľa­dať dô­vody, prečo ísť ďa­lej.

16. Pred­tým, než to vzdáš, to as­poň skús.

Komentáre