Je to kruté, no je to tak.

Čo je vo vzťahu naj­dô­le­ži­tej­šie? Tak­mer každý člo­vek okam­žite od­po­vie: láska, dô­vera, vzá­jomný re­špekt… No čo od­po­veď na­ča­so­va­nie? Nie je správne na­ča­so­va­nie to, čo je pre lásku naj­dô­le­ži­tej­šie? Nech sa dvaja ľu­dia mi­lujú ako­koľ­vek, môže sa stať veľa vecí, pre ktoré jed­no­du­cho ni­kdy ne­budú môcť byť spolu. Pre­tože sa stretli v ne­správny čas.

Čo sa stane, keď sa za­mi­lu­jete do správ­nej osoby, no v ne­správny čas?

 

#1 Viete, že ni­koho po­dob­ného už ni­kdy ne­stret­nete

Ni­koho ta­kého ste ni­kdy ne­stretli a viete, že už ani ne­stret­nete. O to viac to, že ni­kdy ne­bu­dete môcť byť spolu, bolí.

#2 Myš­lienku naňho/na ňu ne­do­káže za­hnať ni­kto iný

Možno v ne­ja­kom vzťahu aj ste a ak nie, raz v ne­ja­kom ur­čite bu­dete. No on/ona bude jed­no­du­cho navždy ten pravý/tá pravá. Nech je to voči vášmu par­tne­rovi ako­koľ­vek kruté, ne­do­ká­žete s tým spra­viť nič.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#3 Nech­cete ho/ju zra­niť

Ub­lí­žiť to­muto člo­veku je tá po­sledná vec na svete, ktorú by ste boli schopní uro­biť. Na­priek tomu sa však zra­ňu­jete – vzá­jomne. Oboch vás ničí myš­lienka, že žiadna spo­ločná bu­dúc­nosť vás ne­čaká.

pi­xa­bay.com

#4 Ne­us­tále bo­ju­jete sami so se­bou

Evi­den­tne ste sa ne­ria­dili svo­jím srd­com, ale svo­jím roz­umom. Vy­hralo vaše “ra­ci­onálne ja”, no svoje “emo­ci­onálne ja” ste za­hnali do kúta a po­šlia­pali ste ho. Je pri­ro­dzené, že si to bu­dete vy­čí­tať. Žiaľ, možno až do konca ži­vota.

#5 Že­láte si, aby ste mohli za­sta­viť čas

Že­láte si, aby všetko na­okolo za­stalo. Je­diné, čo by zo­stalo za­cho­vané, by ste boli vy dvaja. Tak by ste ne­mu­seli če­liť pre­káž­kam, ktoré vám v tomto svete brá­nia byť spolu.

#6 Chcete utl­miť všetky svoje city

Rad­šej by ste sa stali bez­cit­ným mon­štrom, než by ste mali každý deň znova a znova pre­ží­vať tú bo­lesť.

#7 Za­čnete vinu zva­ľo­vať na iných

Či už prá­vom alebo ne­prá­vom, je vám to v pod­state jedno. Cí­tite ob­rov­ský žiaľ, hnev a krivdu. Aby ste as­poň časť z týchto po­ci­tov utl­mili, sna­žíte sa vinu za svoje ne­šťas­tie ho­diť na nie­koho iného. Ko­ho­koľ­vek.

#8 Viete, že si za­slú­žite niečo viac…

…no aj tak s tým nič ne­do­ká­žete spra­viť. Niečo vo va­šom vnútri vám ne­us­tále opa­kuje, že ta­kéto veľké trá­pe­nie si ne­za­slú­žite. Vy to viete, no ne­do­ká­žete si po­môcť. A ne­do­káže vám po­môcť ani ni­kto iný.

pi­xa­bay.com

#9 Vaša schop­nosť roz­ho­do­vať sa klesla na nulu

A to len preto, že niž­šie už ísť ne­môže. Celá táto zá­le­ži­tosť vás ob­rala o enormné množ­stvo ener­gie, ktoré vám te­raz bráni žiť váš ži­vot tak, ako do­te­raz.

#10 Ne­us­tále pre­mýš­ľate nad “čo keby…”

Túto otázku si po­lo­žíte asi 10 ti­síc­krát denne, v rôz­nych va­riá­ciách. Ne­us­tále hľa­dáte ne­jakú ná­dej, akú­koľ­vek drobnú, ktorá by spô­so­bila, že na­ko­niec bu­dete spolu. V kú­tiku duše však dobre viete, že hľa­dáte zby­točne.

#11 Váš po­hľad na ži­vot sa zme­nil

A to kom­pletne. Ste úplne iným člo­ve­kom, než ste boli pred­tým. Oby­čajné prí­behy o “zlo­me­ných srd­ciach”, ktoré po­čú­vate od svo­jich pria­te­ľov, sú vám smiešne. Vo svo­jom okolí prav­de­po­dobne ne­máte ni­koho, kto si mu­sel prejsť tým, čo vy. No jedno je isté. Ab­so­lútne vás to zme­nilo.

#12 Aj tak to ne­ľu­tu­jete

Na­priek všet­kému a na­priek tomu, aké je to pa­ra­doxné, túto svoju skú­se­nosť ne­ľu­tu­jete. Koľko ľudí nájde po­čas svojho ži­vota tú pravú lásku? Mi­ni­mum. Vy ste ju na­šli. A pre­ci­ťu­jete ju o to in­ten­zív­nej­šie, aká je bo­les­tivá.

#13 Ne­us­tále vás bude zo­žie­rať po­cit “nie­čoho ne­do­kon­če­ného”

Prav­de­po­dobne už navždy bu­dete mať po­cit, že s touto oso­bou máte niečo ne­do­kon­čené. Aj keď ho/ju stret­nete po de­sia­tich ro­koch, oči vám za­pla­via slzy a opäť sa za­čne ko­lo­toč otá­zok “čo keby…”

pi­xa­bay.com

#14 Spo­mienky vám ostanú navždy

Raz sa ur­čite po­hnete ďa­lej. Tým si mô­žete byť na­ozaj istí. No spo­mienky, ktorú vám zo­stanú pat­ria k tým, ktoré ne­vy­blednú ani po ro­koch.

#15 Sta­nete sa múd­rej­ším a sil­nej­ším člo­ve­kom

Ako sa ho­vorí, každé veľké dielo vzniklo zo zlo­me­ného srdca. Ča­som uvi­díte, že táto skú­se­nosť pre vás bola ob­rov­skou skúš­kou, kto­rej te­raz (či už po me­sia­coch alebo po ro­koch) vďa­číte za to, kým ste. Ste to­tiž múd­rejší a sil­nejší, než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Pa­mä­tajte, že každý člo­vek, kto­rého stret­neme, nás má niečo na­učiť. Možno ste sa mali na­učiť láske, možno od­púš­ťa­niu a možno vás to len malo na­sme­ro­vať nie­kam, kde sa ani ne­bu­dete ve­dieť ako ocit­nete. Ne­zú­fajte. Ži­vot nám ni­kdy ne­na­loží niečo, čo by sme ne­z­vládli.

zdroj: ta­poos

Komentáre