Pre mno­hých z nás je nájsť svoju spriaz­nenú dušu to naj­pod­stat­nej­šie v ži­vote. Nájsť „toho pra­vého/tú pravú“, „svoju po­lo­vičku“, „šťastný ko­niec“, či „spriaz­nenú dušu“ je o to špe­ciál­nej­šie o čo ťaž­šia je cesta ako s k tomu do­pra­co­vať. Toto je 11 zna­kov, ktoré na­sved­čujú, že máš po svo­jom boku toho, s kým pre­ži­ješ svoj roz­práv­kový ko­niec.

1. Re­špek­tu­jete na­vzá­jom svoje od­liš­nosti a ná­zory

Spriaz­nené duše často zdie­ľajú po­dobné ná­zory, vtedy si obaja po­ve­dia, že sú pre seba stvo­rení. To ale ne­zna­mená, že veci, v kto­rých sa lí­šime mu­sia byť vo vzťahu pre­káž­kou. Mô­žeme ich brať ako prí­le­ži­tosť alebo vý­zvu.

2. Roz­umiete si aj bez slov

Spriaz­nené duše si vďaka svojmu vzá­jom­nému spo­je­niu roz­umejú aj bez slov. Stačí pár po­hľa­dov či ne­vin­ných úsme­vov a presne viete, čo si ten druhý myslí. V tom je čaro spriaz­ne­ných duší.

3. Spriaz­nená duša = naj­lepší pria­teľ navždy

Vô­bec sa ne­vy­lu­čuje, že naj­lepší pria­teľ a spriaz­nená duša sú jedna a tá istá osoba. Ho­vorí sa, že je veľ­kou šan­cou k úspeš­nému vzťahu, ak dvaja bu­dujú najprv iba blízke pria­teľ­stvo a na tom po­sta­via zá­klady svojho ro­man­tic­kého vzťahu. Bola či ne­bola tvoja spriaz­nená duša nie­kedy tvo­jim najb­liž­ším pria­te­ľom, je veľká šanca, že ním te­raz je.

zdroj: pe­xels.com

4. Rov­naké ná­zory na spo­ločnú bu­dúc­nosť

To, že si tvoj par­tner pred­sta­vuje s te­bou takú istú bu­dúc­nosť ako aj ty s ním, je vi­di­teľ­ným zna­kom, že je to láska tvojho ži­vota. Je to je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších zna­kov. Často sa pri in­tím­nych vzťa­hoch po­u­žíva po­jem „fáza sva­dob­nej cesty“, nie je však vhodný po­u­ží­vať v sú­vis­losti so spriaz­ne­nými du­šami, pre­tože isté po­city jed­no­du­cho len tak ne­zmiznú a ne­vy­blednú, ako sa to deje vo vzťa­hoch, ktoré stros­ko­tajú.

5. Byť spolu v re­a­lite zna­mená byť (tak­mer) vždy od seba

Všetci vieme, že čas o sa­mote je veľmi po­trebný – v tomto do­kážu spriaz­nené duše nájsť do­ko­nalú rov­no­váhu. Ak je dô­vera vo vzťahu dobre za­kot­vená, strá­viť čas od­de­lene sa ne­vidí ako prob­lém. Ako bolo uve­dené vyš­šie, je aj tvo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, čo je veľ­kou vý­ho­dou vzťahu. Ve­dieť trá­viť voľný čas od­de­lene je veľ­kým tri­um­fom.

6. Ne­bo­jíte sa byť sami se­bou

Je veľká prav­de­po­dob­nosť, že si svoju spriaz­nenú dušu ne­našla hneď v pr­vom člo­veku, s kto­rým si cho­dila. Ne­vadí. Ak áno, klo­búk dole. Pa­mä­táš si, aké to bolo trápne a divné, keď ste sa je­den pred dru­hým zo stra­chu, že sa ne­bu­dete pá­čiť, hrali na niečo, čo nie ste? Spriaz­nené duše sa je­den pred dru­hým ne­han­bia, nič ne­skrý­vajú, nie sú v roz­pa­koch, ak majú uká­zať svoju pravú tvár – a tá druhá strana ich preto mi­luje.

7. Má zmy­sel za vzťah bo­jo­vať

Žiadny vzťah nie je do­ko­nalý a ani ten me­dzi spriaz­ne­nými du­šami. Prídu ne­do­ro­zu­me­nia a hádky, bu­dete me­dzi se­bou bo­jo­vať, ob­javí sa mnoho vý­ziev, ktoré bu­dete mu­sieť pre­ko­nať. Vy však viete, že to všetko pre­ko­náte. Lebo kým je­den za dru­hého bo­ju­jete, všetko má zmy­sel.

zdroj: unsp­lash.com

8.  Je­den dru­hého po­sú­vate ďa­lej

Ak par­tnera stále pod­po­ru­ješ a mo­ti­vu­ješ ísť ďa­lej, ne­môže si priať väč­šiu odo­vzda­nosť. Pre­tože ti nie len do­praje a teší sa z tvo­jich úspe­chov, ale aj po­súva tvoj po­ten­ciál na vyš­šiu úro­veň, lebo vie, že to do­ká­žeš. A po­kojne to vy­kričí ce­lému svetu.

9. Ne­dos­tatky a kva­lity toho dru­hého sú známe a plne ak­cep­to­vané

Je viac než isté, že vie o tvo­jich chy­bách a ak­cep­tuje ich, aj keď sa ich možno stále bo­jíš pri­znať a uká­zať svetu. To ale ne­zna­mená, že by si sa s ním o nich ne­mala ot­vo­rene po­roz­prá­vať. Ne­mali by byť vo vzťahu pre teba ba­ri­é­rou alebo zá­ťa­žou.

10. Silná in­tu­ícia

Toto sa týka ešte po­čiatku nie až tak veľmi in­tím­neho vzťahu. Ľu­dia, ktorí za­žili lásku na prvý po­hľad po­tvr­dzujú, že cí­tia silnú dô­veru a sú­dr­ž­nosť voči člo­veku, aj keď ho ne­poz­najú až tak dobre. Nie­kedy to na za­čiatku proste cí­tiš a vieš, že to je správne. Ak si jedna z tých šťast­ných, je to zá­vi­de­nia­hodné!

11. S ním za­bud­neš na to zlé

Ťažký deň v práci? Nie­kto ťa ne­do­ce­nil, tak ako si oča­ká­vala? Nie­kto sa na teba ška­redo po­zrel? Ak máš vedľa seba člo­veka, s kto­rým to cí­tiš na „šťastne až do smrti“, ta­kéto veci ti ne­môžu po­ka­ziť ná­ladu. Lebo on tie zlé po­city vy­maže. Dá preč.

Komentáre