Už si sa nie­kedy po­há­dala cez SMS správy alebo vir­tu­álnu ko­mu­ni­ká­ciu? Vieme, aké naj­čas­tej­šie chyby ro­bíme.

Dnes nám vir­tu­álny svet po­núka 1000 + 1 spô­so­bov ako spolu ko­mu­ni­ko­vať. Ok­rem Fa­ce­bo­oku, tex­to­vých správ a mai­lov máme k dis­po­zí­cii rôzne ap­li­ká­cie, s kto­rými mô­žeme tak­mer ne­pretr­žite ko­mu­ni­ko­vať prak­ticky s kým­koľ­vek. A to je nie­kedy po­riadne na škodu. Mnoho vecí si v sprá­vach vy­svet­ľu­jeme inak, pre­tože ne­vi­díme mi­miku toho dru­hého, ne­po­ču­jeme in­to­ná­ciu jeho hlasu a tak veľmi rýchlo do­chá­dza k ne­do­ro­zu­me­niam, ktoré môžu pre­rásť do há­dok. Viete, aké naj­čas­tej­šie chyby ro­bíme?

Pri­ná­šame ti 10 naj­čas­tej­ších zloz­vy­kov, ktoré možno pri vir­tu­ál­nej ko­mu­ni­ká­cii ro­bíš aj ty!

#1 Po­sie­la­nie jed­no­slov­nej od­po­vede

Nie­kedy sa to stane kaž­dému z nás. Nie­kam sa po­náh­ľame, ne­máme čas a tak po­šleme jed­no­slovnú od­po­veď. „Áno.“ „Nie.“ „OK.“ Ak ich však po­u­ží­vame pri­často, môže to vy­znieť tvrdo a ne­taktne. Nie­kedy sa oplatí do od­po­vede in­ves­to­vať pár se­kúnd na­vyše.

Photo by AN­DRIK ↟ LANG­FIELD ↟ PET­RI­DES on Unsp­lash

#2 Ig­no­ro­va­nie správ

Nie vždy si mu­síme hneď všim­núť novú správu. Ale ak ne­chá­vame na­prí­klad par­tnera zby­točne v na­pätí prí­liš dlho, alebo sme po­hl­tení ma­li­cher­nos­ťou, len ťažko si vo vzťahu vy­bu­du­jeme re­špekt. Preto by sme mali čo naj­skôr od­pí­sať. Sa­moz­rejme v prí­pade, že nejde sku­točne len o hlú­posti, ktoré vás otra­vujú v dô­le­ži­tej práci.

#3 Ne­pre­čí­tame si po sebe to, čo odo­sie­lame

Ak si za­bud­neme po sebe pre­čí­tať na­pí­saný text, môže ľahko dôjsť k ne­do­ro­zu­me­niu. Najmä smart­fóny, ktoré majú v sebe za­bu­do­vané slov­níky, au­to­ma­ticky opra­vujú nie­ktoré slová. A môže z toho vznik­núť riadny ne­zmy­sel. Nie­kto si po­tom musí do­mýš­ľať, čo tým chcel au­tor vlastne po­ve­dať.

#4 Po­u­ží­vame prí­liš veľa sar­kazmu a iró­nie

Photo by Thom on Unsp­lash

Ak sa s do­tyč­nou oso­bou dobre po­známe, v bež­nej ko­mu­ni­ká­cii veľmi rýchlo po­chopí, kedy si z nej len uťa­hu­jeme. No iró­nia sa v tex­to­vej ko­mu­ni­ká­cii do­sa­huje len ťažko. Tak rad­šej to s ňou pri­veľmi ne­pre­há­ňajme.

#5 Tex­tu­jeme, keď sme na­hne­vaní

Ne­raz, keď nás par­tner vy­točí, be­rieme do ruky te­le­fón a na­hne­vane mu pí­šeme správy, v kto­rých vy­lie­vame svoju zlosť. A k čomu to ve­die? Tie správy, ktoré odoš­leme, sa už ne­dajú vziať späť. Preto keď vás na­bu­dúce chytí chuť na na­hne­vanú SMS, skúste rad­šej as­poň na chvíľu vy­pnúť te­le­fón.

#6 Stále si kon­tro­lu­jeme te­le­fón

Photo by Kait Log­gins on Unsp­lash

Pí­sal? Ne­pí­sal? Čo robí? Aj vy, aj váš par­tner si za­slú­žite čas pre svoje vlastné zájmy. V sku­toč­nosti ne­us­tále kon­tro­lo­va­nie te­le­fónu je zna­kom ne­zre­losti. Ne­mu­síte sa tak o svoju lásku stra­cho­vať. Je to do­spelá by­tosť, ktorá má právo na vlastné roz­hod­nu­tia.

#7 Pre­há­ňame to s in­ter­punkč­nými zna­mien­kami

Ak naše správy priam pre­kvi­tajú pod ťar­chou otáz­ni­kov a vý­krič­ní­kov, na či­ta­teľa to ne­urobí dva­krát po­zi­tívny do­jem. Ak to pre­že­niete s vý­krič­níkmi, pô­sobí to tak, akoby ste na nie­koho kri­čali. A to predsa nech­cete, však?

#8 Pí­sa­nie správ, za­tiaľ čo ste spolu

Ak spolu s par­tne­rom ne­bý­vate, mali by ste si užiť ten vzácny čas, čo ste spolu. Preto rad­šej od­ložte te­le­fón a ne­tex­tujte ka­ma­rátke o tom, ako sa vám za­pá­čil ten sve­ter, ktorý ste dnes vi­deli v e-shope. Ve­nujte sa par­tne­rovi. Mať nos za­bo­rený v mo­bile na spo­loč­nom rande je viac ako ne­slušné.

#9 Ukon­če­nie správ troj­bod­kou

Ak pri­často po­u­ží­vate troj­bodky, v sku­toč­nosti toho ne­chá­vate veľa ne­vy­po­ve­da­ného. Vy­tvá­rate tak živnú pôdu pre kon­špi­račné te­órie. Čo ste tým mys­leli? Má si to (opäť) do­mys­lieť? Ná­met na hádku ako vy­šitý!

#10 Rie­še­nie dô­le­ži­tých prob­lé­mov cez vir­tu­álnu ko­mu­ni­ká­ciu

Toto je jedna z naj­hor­ších chýb. Po­kúste sa rie­šiť si dô­le­žité prob­lémy tvá­rou v tvár, nie vir­tu­álne. Iba tak prí­dete na kon­štruk­tívne rie­še­nie. Vir­tu­álna ko­mu­ni­ká­cia by mala byť do­pl­n­kom. Hlavné je na­učiť sa spolu roz­prá­vať zoči-voči. Veď čo bu­deme inak ro­biť, keď nám „vy­padne“ in­ter­net?

zdroj: bustle

Komentáre