Pries­kum vy­tvo­rený por­tá­lom Who What Wear od­ha­lil kúsky ob­le­če­nia, ktoré muži pre­hlá­sili za na­jat­rak­tív­nej­šie na že­nách. Od kla­sic­kých little black dress /malé, čierne šaty/, až po top s od­ha­le­nými ra­me­nami, je tu se­lek­cia 10 kús­kov ob­le­če­nia, ktoré sa prav­de­po­dobne na­chá­dzajú aj v tvo­jom šat­níku.

Little black dress

befollagefoto: pin­te­rest.com

Per­fektné malé čierne šaty, kok­tejlky, alebo “little black dress” sú šat­ní­ko­vou nut­nos­ťou. Sú ide­ál­nou voľ­bou pri akej­koľ­vek spo­lo­čen­skej prí­le­ži­tosti, ale sa­moz­rejme aj na bežné no­se­nie. Pri ich voľbe sa dá per­fektne vy­hrať s do­pl­n­kami, či už zvo­líš ho­nosnú strie­bornú alebo zlatú kla­siku, alebo na­opak ne­jaký vý­razný ele­ment v po­dobe ná­hr­del­níka či ná­uš­níc. Po­zor si však ur­čite daj s tým, aby si to ne­pre­kom­bi­no­vala. Po­kiaľ zvo­líš ne­jaký vý­razný fa­rebný šperk, s lo­dič­kami by si sa už mala stiah­nuť do úza­dia a na­opak. Nech­ceš svoj look predsa pre­kom­bi­no­vať a od­viesť všetku po­zor­nosť od šiat. Little black dress sú skvelé na to, aby si sa vďaka ním cí­tila ne­odo­la­teľná.

 

        High he­els

befunjky-collagefoto: pin­te­rest.com

Každá z nás po­tre­buje pár ide­ál­nych lo­di­čiek. Mala by si sa v nich cí­tiť po­hodlne, (aj keď vieme, že tento bod do­ká­žeme pre našu krásu vy­ne­chať), ale hlavne ne­odo­la­teľne ! Vy­soké to­pánky pre­dĺžia tvoje telo a zdo­ko­na­lia jeho dr­ža­nie. Tak­tiež vy­tvo­ria optickú ilú­ziu dl­h­ších a chud­ších nôh. 😉 No nie je to sen? Ho­vorí sa, že čierne to­pánky sa ho­dia ku všet­kému. My dnes však vieme, že to už nie je tak úplne prav­dou. Uni­ver­zál­nej­šími sa stali pud­rové lo­dičky, daj si však po­zor, aby ich od­tieň la­dil aj s od­tie­ňom tvo­jich nôh. Po­po­ze­raj sa po tých so špi­ca­tou špič­kou, sú ho­rú­cim tren­dom už nie­koľko se­zón a mys­lím, že tento trend len tak ľahko ne­odíde. 😉

 

Čer­vená farba

befunky-collagefoto : pin­te­rest.com

Exis­tujú ur­čité ele­menty, ktoré zdô­raz­ňujú žen­skú zmy­sel­nosť, čer­vená farba je jed­ným z nich. Vedci ho­vo­ria že ženy, ktoré no­sia čer­venú sú pre mu­žov na­jat­rak­tív­nej­šie, aj keď je to len pro­stred­níc­tvom čer­ve­ného rúžu. Práve preto by si si mala ur­čite za­do­vá­žiť ne­jaký čer­vený kú­sok v po­dobe šiat, alebo to­pá­nok. Ho­vorí sa predsa, že ženu v čer­ve­nom si za­pa­mätá každý, a ja s tým ne­po­chybne sú­hla­sím.

 

  Od­ha­lené ra­mená

befunky-collage

foto: pin­te­rest.com

Takz­vané off-the-shoul­der topy, alebo šaty sú su­per žen­ským kús­kom, ktorý sa do všet­kých ob­cho­dov do­stal toto leto. Sú skve­lým, sexy, spô­so­bom ako od­ha­liť kus kože bez toho, aby si od­ha­lila prí­liš. Na­vyše pô­so­bia akýmsi boho fe­e­lin­gom, ktorý ťa po­vzne­sie na úro­veň žen­skej femme fa­tale.

 

Ko­žená bundabefunky-collage

foto: pin­te­rest.com

Ko­ženka naša mi­lo­vaná sa v pre­chod­ných ob­do­biach stáva na­šou dru­hou ko­žou. Vy­ze­ráme ako ne­spú­tané, sexy re­belky, ktoré si akoby práve od­sko­čili z roc­ko­vého kon­certu. V čier­nej ju mi­lu­jeme všetky, ale ur­čite stoja za vy­skú­ša­nie aj iné farby. Dnes ju zo­že­nieš už na­ozaj v kaž­dej farbe a kom­bi­no­vať sa dá úplne so všet­kým. A mys­lím to smr­teľne vážne.

Čipka  befunky-collage

foto: pin­te­rest.com

Nájsť ma­te­riál, ktorý je ro­man­tický a vše­stranný zá­ro­veň tak, ako čipka je ťažké. Môže sa tvá­riť sladko, flir­tu­júco alebo ne­vinne. Sama roz­ho­du­ješ, ktorú mož­nosť si zvo­líš. Úlohu ur­čite zo­hráva aj to, pri akej prí­le­ži­tosti sa pre ňu roz­hod­neš. Pa­ra­lela me­dzi sva­dob­nými ša­tami a tými na rande, je mys­lím do­sta­točne hma­ta­teľná.

 

Hl­boký vý­strih na chrbte

befunky-collagefoto: pin­te­rest.com

Opäť ide o kú­sok, ktorý od­ha­ľuje ne­jaký ten kus tvo­jej kože. Je veľmi ra­fi­no­vane zvodný, ale stále do­káže udr­žať ele­gantný cha­rak­ter out­fitu. Vy­ze­rať zvodne, ale nie lacne je pri­ori­tou číslo jedna aj dnes.

 

Blue je­ans and white shirtbefunky-collage

foto: pin­te­rest.com

Tu snáď nie je ani o čom pí­sať.. rifle a ko­šela, rifle a biely top, rifle a biela blúzka atď. Všetko prejde. Ide o kom­bi­ná­ciu, kto­rou na­ozaj nič ne­po­ka­zíš. Nie­kedy sú tie naj­jed­no­duch­šie veci zá­ro­veň aj tie naj­lep­šie. Veľmi zau­ží­va­ným spô­so­bom čo k to­muto kom­bi­no­vať bol dlhý čas vý­razný ná­hr­del­ník, alebo vý­razné fa­rebné lo­dičky či ka­belka. Po­ve­dala by som však, že tento trend už po­ma­ličky do­znieva a sú­stre­dila by som sa skôr na iné mož­nosti, ako si ta­kýto out­fit ob­zvlášt­niť. Skús vy­skú­šať prvky kože, za­matu či se­mišu, ktoré sú mo­men­tál­nym must-have se­zóny.

 

Špor­tové ob­le­če­niebefunky-collage

foto: pin­te­rest.com

To, že nás majú chlapi radi aj v tep­lá­koch snáď žiadnu z nás ne­prek­va­puje. Upo­tené vo fitku sa však prí­liš sexy ne­cí­time. Mi­lou kom­bi­ná­ciou tvojho be­žec­kého či fit­ko­vého out­fitu si však tvoje cvi­če­nie mô­žeš sprí­jem­niť a cí­tiť sa viac kom­for­tne a se­ba­ve­domo.femme

Bo­nus na zá­ver – Ne­za­bú­daj, že to čo je na tebe na­jat­rak­tív­nej­šie je tvoje vy­ža­ro­va­nie. Po­kiaľ sa ne­bu­deš cí­tiť do­sta­točne vy­rov­naná a zmie­rená s tým, čo máš na sebe a ako vy­ze­ráš, ni­kdy o tom ne­bu­deš schopná pre­sved­čiť dru­hých… Preto hľa­daj zmy­sel­nosť naj­skôr mimo tvojho šat­níka. Všetko os­tatné okolo ti tvoju at­rak­tív­nosť vy­z­dvi­hnúť len do­po­môže. 😉

uzkybanner

Komentáre