Mok­hal­lad Ha­bib je muž, ktorý na prvý po­hľad pô­sobí ako ne­ná­padný mla­dík. Rov­nako ako množ­stvo iných mu­žov sa každé ráno zo­budí na zvo­ne­nie bu­díka, vy­skočí z po­stele a ide do práce, v kto­rej robí le­kár­nika.

Ale zda­nie môže nie­kedy kla­mať, a tak je to aj v tomto prí­pade. Mok­hal­lad to­tiž nie je len oby­čaj­ným le­kár­ni­kom, ale aj veľmi na­da­ným umel­com. Tento sym­pa­tický muž do­káže ne­uve­ri­teľ­ným spô­so­bom kom­bi­no­vať svoje kresby a fo­to­gra­fie s ob­jek­tami okolo seba a vy­tvá­rať z nich ne­zvy­čajné, no uni­kátne kom­po­zí­cie. Úplne bez­chybne pre­pája sku­točný svet s tým roz­práv­ko­vým, vďaka čomu jeho kresby do­slova oží­vajú. A že to robí úplne do­ko­nale, tak o tom sa pre­svedčte sami. 

bo­red­panda.com

bo­red­panda.com

bo­red­panda.com

bo­red­panda.com

bo­red­panda.com

bo­red­panda.com

mok­hal­lad-ha­bib.de­vian­tart.com

mok­hal­lad-ha­bib.de­vian­tart.com

mok­hal­lad-ha­bib.de­vian­tart.com

mok­hal­lad-ha­bib.de­vian­tart.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre