Ak by sme po­znali týchto de­sať zá­klad­ných fak­tov, mohli by sme sa vy­hnúť skla­ma­niu. Škoda, že sa na ško­lách ne­vy­učujú i pred­mety, ktoré by nám po­ve­dali viac o tom, ako sku­točne fun­gujú par­tner­ské vzťahy.

Ro­man­tické filmy nám ne­raz dá­vajú po­kri­vený ob­raz o par­tner­ských vzťa­hoch. Dvaja sa za­mi­lujú, a pre­ží­vajú vzťah, v kto­rom akosi ne­mu­sia ro­biť kom­pro­misy, pre­tože všetko fun­guje až prí­liš do­ko­nale. Každý, kto má za se­bou as­poň je­den (ne)funkčný vzťah, vám však po­vie, že sku­toč­nosť má od fil­mo­vého sce­náru po­riadne ďa­leko. Čo by si teda mal uve­do­miť každý z nás?

Všetci by sme mali brať na zre­teľ týchto 10 zá­klad­ných fak­tov, ktoré sa tý­kajú kaž­dého vzťahu, a to bez ohľadu na to, kým ste alebo kde sa na­chá­dzate. Vždy by sme mali vy­chá­dzať z týchto rov­na­kých prin­cí­pov:

#1 Šťas­tie mu­síme nájsť sami v sebe

Photo by Katy Bel­cher on Unsp­lash

Ak si na webe bu­dete hľa­dať ži­votnú lásku pod nic­kom „las­kous­kla­mana“, prav­de­po­dobne ním od­pla­šíte kaž­dého po­ten­ciál­neho par­tnera. Žia­den par­tner by nás ne­mal za­chra­ňo­vať pred sa­mým se­bou. To by mal zvlád­nuť každý z nás. Ak šťas­tie do­ká­žete nájsť v sebe, vzťah pre vás bude vý­bor­ným bo­nu­som.

#2 Zlo­mené srdce môže zna­me­nať ko­niec vzťahu, no ni­kdy by ne­mal po­cho­vať vieru v lásku

Každý sa ob­čas sklame. Pop­la­čeme si a ideme ďa­lej. Ani zlo­mené srdce by sme ne­mali brať až tak tra­gicky. Bez jed­nej las­to­vičky ešte bude leto. Len sa ne­treba hneď vzdať.

#3 Stavme na úp­rim­nosť

Photo by Šte­fan Šte­fan­čík on Unsp­lash

To, čo oča­ká­vame od vzťahu, by sme mali ve­dieť už od za­čiatku. Je dobré, keď to vie aj par­tner. Veď láska nie je po­ze­rať sa je­den dru­hému do očí, ale hľa­dieť rov­na­kým sme­rom.

#4 Veľ­kej láske pred­chá­dza sku­točné pria­teľ­stvo

Za­bud­nime (as­poň na chvíľu) na ro­man­tic­kých hr­di­nov. Sku­točná láska ne­raz vy­ras­tie z pev­ného pria­teľ­stva. Hor­móny a za­mi­lo­va­nosť ča­som pre­stanú pô­so­biť. No čo nám po­tom ostane?

#5 Všetko s mie­rou. Aj so se­ba­ve­do­mím

Photo by Giu­lia Ber­telli on Unsp­lash

Se­ba­ve­do­mie nám im­po­nuje, no s ni­čím by sme to ne­mali pre­há­ňať. Inak si náš par­tner bude o nás ne­bude mys­lieť kto­viečo. A ne­raz si práve svo­jím pre­hna­ným se­ba­ve­do­mím mô­žeme „od­pla­šiť“ na­ozaj dob­rého par­tnera.

#6 Čo bolo bolo. Ne­vy­ťa­hu­jeme kost­liv­cov zo skrine

Mi­nu­losť treba ne­chať mi­nu­los­ťou. Ak pred sú­čas­ným par­tne­rom bu­deme ne­us­tále vy­ťa­ho­vať bý­valý vzťah s Fe­rom,  ne­musí mu to byť dva­krát prí­jemné. Z mi­nu­losti by sme sa mali po­u­čiť, no ne­mali by sme ju všade vlá­čiť so se­bou. Čo bolo bolo. Ne­chajme to tak.

#7 Ne­snažme sa mať kon­trolu nad os­tat­nými

Photo by Ar­naud Me­su­reur on Unsp­lash

Ne­raz máme vo vzťahu nut­kavú po­trebu zme­niť par­tnera. Možno by bolo na mieste po­lo­žiť si otázku, tak prečo sme s ním? Ne­zmeňme sa na stí­hačku, ani sa ne­snažme ria­diť chod sveta. Ten sa zmení len vtedy, keď sa zme­níme my. Všetko je otáz­kou uhla po­hľadu.

#8 Nech sa vzťah ne­stane je­di­ným zmys­lom nášho by­tia

Ak ste čerstvo za­mi­lo­vaní, po­kojne si toto ob­do­bie užite. Len ne­zat­vá­rajte dvere pred ka­ma­rátmi, prí­le­ži­tos­ťami, ces­to­va­ním a ce­lou ne­kon­čia­cou fa­reb­nou šká­lou ži­vota. Mô­žete byť za­mi­lo­vaní a byť sú­časne štu­den­tom, za­mest­nan­com, ka­ma­rá­tom, ka­ma­rát­kou či su­sed­kou. Ži­vot sa vzťa­hom ne­končí, len sa po­súva do inej di­men­zie.

#9 Po­zor­nosť je na mieste

Photo by Mar­celo Ma­ta­razzo on Unsp­lash

Skúste vní­mať par­tnera ce­lo­stne. Ne­viste mu len na slo­vách. Dajte si po­zor aj na ne­ver­bálnu ko­mu­ni­ká­ciu a hlavne skutky, ktoré sú tým naj­väč­ším pre­ja­vom lásky. Len vtedy bu­dete ve­dieť, či je dô­vera na mieste.

#10 Ne­ča­kajte. Žite

Žite svoj ži­vot a ne­ča­kajte nie­kde v kúte, kedy už príde ten pravý. Pre­tože to je zby­točné. Uží­vajte si každý oka­mih, pre­tože to je to, na čom sku­točne zá­leží.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre