Možno si po­vieš, že je to hlúpa, otre­paná fráza, kto­rou sa dnes ni­kto ne­riadi. Ani muži, ani ženy. Táto veta sa ob­ja­vila v liste, ktorý na­pí­sal Char­lie Chap­lin svo­jej dcére Ge­ral­dine pred mno­hými rokmi. Av­šak, mys­lím si, že je stále ak­tu­álna aj pre nás. Nech­cem sa tu roz­prá­vať o hlú­pos­tiach, ktoré sme uro­bili a o dis­ko­té­kach, ktoré sme za­žili. Sme mladí, spon­tánni, hlúpi. To ne­chajme v zá­ku­tiach na­šej tem­nej duše. =)

Poďme sa však roz­prá­vať o tom, ako je to v dni, v ktoré trá­viš čas ako oby­čajne a v kto­rých stret­neš nie­koho, kto ti ich robí kraj­šími. On. Každá máme svojho „on“, ktorý sa zjaví/zja­vil, keď ho nik ne­ča­kal. Omá­mené sa zná­šame nad ze­mou, naj­rad­šej by sme po­boz­kali pôdu, po kto­rej chodí a vy­kri­čali ce­lému svetu, aké sme len šťastné.

Ne­skôr možno za pár dní, či týž­dňov prišlo vy­triez­ve­nie. Nie v po­dobe, akej by si oča­ká­vala. Tvoj „On“ sa ne­zme­nil na hr­dého muža, s kto­rým bu­deš pla­tiť účty a krá­čať všed­nou re­a­li­tou. Tvoj „On“ jed­no­du­cho uká­zal svoje pravé ja, ktoré jasne ne­tú­žilo po tvo­jej mi­lej duši a úp­rim­nom sr­diečku. Zrazu si ne­ve­dela, čo ro­biť. Ako po­ra­diť v ta­kejto si­tu­ácii? Jed­no­du­cho ne­byť hlúpa a zo­stať sama se­bou. Aké jed­no­du­ché, však?

go­dand­man.com

Ale nie. Te­raz úp­rimne.  Chap­lin frázu:,,Tvoje nahé telo by malo pat­riť len tomu, kto sa za­mi­luje do tvo­jej na­hej duše.“ ne­na­pí­sal len tak. Ne­šlo mu o pr­votné ochrá­ne­nie dcéry. Išlo mu o za­cho­va­nie si jej pod­staty a hod­noty. Mô­žeš krú­tiť hla­vou koľko len chceš, ale ne­stalo sa ti nie­kedy, že sa nie­kto, od kto­rého si ča­kala, že bude tvo­jim pá­nom „navždy“, zau­jí­mal viac o tvoje nahé telo, ako o tvoju nahú dušu? Ale te­raz ruku na srdce, mys­lím si, že väč­šine. Ne­cí­tili ste sa vtedy lacno a skla­mane, alebo to len ja mám v okolí žen­ské, ktoré to za­mrzí?

Môžme sa hrať na ne­do­stupné koľko len chceme, možme byť „bad bitch“, ale aj tak každá chceme úp­rimnú lásku, ktorá sa za­mi­luje naj­skôr do na­šej na­hej duše, a až po­tom do na­hého tela. Možno by sme vlastne aj my nie­kedy chceli, aby nám toto nie­kto po­ve­dal a tým nás ubez­pe­čil, že stále na tomto svete náj­deme kú­sok nehy a lásky.

Tak moja, ho­vo­rím ti: Tvoje nahé telo by malo pat­riť len tomu, kto sa za­mi­luje do tvo­jej na­hej duše.

Komentáre