Každý člo­vek má ne­jakú zlú vlast­nosť. A nech sa ju vše­možne sna­žíme skryť, ľu­dia ich po­va­žujú za veľmi otrav­ných. Toto je tá tvoja na zá­klade zna­me­nia.  

Ba­ran 

Tvoje zna­me­nie si až prí­liš verí. Mys­líš si, že si ur­čená len na ro­be­nie skve­lých vecí. Si mo­ti­vo­vaná a po­há­ňaná dob­rou ener­giou, len nie­ktorí ľu­dia si mys­lia, že by si sa mala pre­stať toľko vy­vy­šo­vať nad os­tat­ných. 

Býk 

Si známa ako naj­tvr­d­šia osoba zo všet­kých a máš ne­kom­pro­misnú po­vahu. Hl­boko v sebe máš za­ko­re­nené, že len tvoj ná­zor je správny. Nič iné si ani ne­pri­púš­ťaš, a tak to s te­bou ľu­dia ne­majú ľahké. 

zdroj: uns­palsh.com

Blí­ženci

“Mô­žeš už jed­no­du­cho pre­stať roz­prá­vať? Mys­lím si, že na­ozaj sta­čilo.” Takto ne­jako na teba re­a­gujú ľu­dia. Si veľmi, ale na­ozaj veľmi, uke­caná a rada roz­prá­vaš. Nie­kto­rých ľudí to tak otra­vuje, že sa s te­bou pre­stali ví­dať. 

Rak 

Ne­exis­tuje spô­sob, ako ti to po­ve­dať bez toho, aby si ne­mala zlo­mené srdce. Si veľmi emo­tívna. Svoje city ni­kdy ne­skrý­vaš a si schopná rozp­la­kať sa na ulici za bie­leho dňa. A ak ne­pla­češ kvôli tomu, čo sa ti dnes stalo, tak preto, pre­tože ťa ne­chal tvoj pria­teľ. Nie je moc prí­jemné ťa po­čú­vať. 

Lev 

Si rada stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Máš rada to, ako si hviez­dou ve­čera a ne­pri­jí­maš nič iné. Je to však prob­lém, pre­tože vy­ža­du­ješ až moc po­zor­nosti. Ak ju ne­dos­ta­neš, sta­neš sa dra­ma­tic­kou. To je to, čo otra­vuje všet­kých ľudí. 

Panna 

Ni­kdy sa z ni­čoho ne­vieš te­šiť. Ako panna si veľká per­fek­ci­onis­tka a s ni­čím nie si spo­kojná. Ľudí na­okolo to vy­táča, oni by dali všetko za to, keby do­sa­ho­vali také vý­sledky ako ty. Tak sa spa­mä­taj. 

zdroj: unsp­lash.com

Váhy 

Si ne­prí­jemná, pre­tože sa ni­kdy ne­vieš roz­hod­núť. Ne­vieš, či si máš ob­jed­nať pizzu alebo ham­bur­ger. Ne­vieš, či chceš ísť na do­vo­lenku k moru alebo na hory. Ne­vieš, či chceš čo­ko­lá­dovú alebo va­nil­kovú zmrz­linu. Ľu­dia na tebe ne­zná­šajú to, že ti to tak dlho trvá. 

Škor­pión 

Si ta­jomná, ma­ni­pu­lačná a po­mstych­tivá žena. Ty ne­máš jednu otravnú vlast­nosť, máš ich hneď nie­koľko. Si prí­liš in­ten­zívna a váš­nivá, čo je nie­kedy na škodu. Nie­len tebe, ale hlavne ľu­ďom – oni by sa s te­bou aj ba­vili, ale otra­vuje ich to. 

Stre­lec 

Ži­ješ preto, aby si pre­skú­mala celý svet. Často to však zna­mená, že ne­máš do­sta­točné zá­ze­mie a ni­kdy ni­kde ne­vy­dr­žíš dlho. Veľmi to ľudí otra­vuje, pre­tože ťa ne­mô­žeš za­sti­hnúť. Alebo aj môžu, ale ne­ve­dia, kde bu­deš. 

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár 

Pri ko­mu­ni­ká­cii s te­bou sa ľu­dia cí­tia, akoby sa roz­prá­vali s ro­bo­tom. Ne­vy­na­kla­dáš žiadne úsi­lie na to, aby si sa pre­po­jila s citmi. Ľu­dia to ne­majú radi, pre­tože ne­ve­dia, čo od teba ča­kať a ako sa pri nich cí­tiš. 

Ko­zo­ro­žec

Po­ze­ráš sa na os­tat­ných, ktorí ne­pra­cujú tak ako ty, tro­chu ako snob. Nie­kto­rým sa zdá, že si do­konca vy­be­ráš, s kým sa bu­deš ba­viť. Veľmi ti zá­leží na imi­dži – či už tvo­jom alebo tvo­jich pria­te­ľov. Nie­komu to na­ozaj pre­káža a ob­ťa­žuje ho to. 

Ryby 

Vždy sa sta­ráš o prob­lémy dru­hých ľudí, ale nie­kedy ne­vieš zvlád­nuť tie svoje. Si prí­liš cit­livá, ne­us­tále máš hlavu v ob­la­koch a to ľudí na tebe veľmi roz­ču­ľuje.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre