Vždy ma fas­ci­no­vali ho­ro­skopy. Na­ozaj. Keď si kú­pim nový ča­so­pis hľa­dám tu po­slednú stranu – len aby som ve­dela, čo čaká moje zna­me­nie. Nie­kedy to sa­moz­rejme ne­musí se­dieť, no ve­ľa­krát sa mi už stalo, že som si po­ve­dala, že ten ho­ro­skop je presne na­pí­saný podľa mňa. 

Tvoje zna­me­nie ti môže po­ve­dať (alebo do­konca aj ovpliv­niť) čo bu­deš ro­biť v bu­dúc­nosti a/alebo čo sa ti stane. 

Ak sa aj ty zau­jí­maš o zna­me­nia, dnes ti pri­ná­šam in­for­má­cie o tom, aká by mala byť tvoja ide­álna ka­ma­rátka podľa jed­not­li­vých zna­mení. Akou par­tiou by si sa mala ob­klo­po­vať, aby si bola šťastná. 

Ba­ran

Ba­ran ako zna­me­nie je plné ener­gie, kre­a­ti­vity a spon­tán­nych emó­cii. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Váhy. Pre­tože ba­ran je tak ener­ge­tický, že po­tre­buje pri sebe nie­koho, aby ho dr­žal pod kon­tro­lou.

Býk

Býk je veľmi tvrdo­hlavé zna­me­nie. Je orien­to­vaný na cieľ a je to veľmi silné zna­me­nie. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Ryby. Pre­tože ryby sú známe ako veľmi lo­jálne a po­kojné zna­me­nie.

Blí­ženci

Blí­ženci sú veľmi tvo­riví, ne­vá­hajú re­a­go­vať a sú veľmi fle­xi­bilní. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Vod­nár. Pre­tože obi­dve zna­me­nia sú na rov­na­kej vlne a majú rov­naké zmýš­ľa­nie. Pria­teľ­stvo bude len rásť.

Rak

Toto zna­me­nie sa uspo­kojí aj s ma­lič­kos­ťami a ne­pot­re­buje veľa po­zor­nosti. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Stre­lec. Pre­tože rak je dosť in­tro­vertné zna­me­nie a stre­lec ti do­volí si ži­vot vy­chut­nať na­plno.

Lev

Je naj­do­mi­nan­tnej­šie zna­me­nie zo všet­kých. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Ko­zo­ro­žec. Pre­tože do­ko­nale vy­kom­pen­zuje po­vahu leva a bu­dete si roz­umieť.

Panna

Panna ako zna­me­nie má veľa šarmu a chuť roz­prá­vať sa všade, kde sa dá. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Ba­ran. Pre­tože panny si budú uží­vať kre­a­tívnu po­vahu ba­ra­nov.

Váhy

Pre váhy je všetko o rov­no­váhe a náj­dení ba­lansu. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Lev. Pre úplný sú­lad a pria­teľ­stvo so šťas­tím.

Škor­pión

Škor­pión je jed­ným z naj­ta­ju­pl­nej­ších zna­mení vô­bec. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Vod­nár. Škor­pión nemá rád ve­rej­nosť a veľa ľudí, preto bude dobré, ak sa bude dr­žať ne­ná­pad­ného vod­nára.

Stre­lec

Je veľmi cie­ľa­ve­domé zna­me­nie orien­to­vané na ka­ri­éru. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Ko­zo­ro­žec. Stre­lec do­siahne naj­lep­šie vý­sledky práve po boku s ko­zo­rož­com.

Ko­zo­ro­žec

Majú mys­le­nie na vy­so­kej úrovni a sú dobrí plá­no­vači času. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Stre­lec. Stre­lec ťa bude pod­po­ro­vať vo všet­kom, čo bu­deš ro­biť.

Vod­nár

Ako zna­me­nie je veľmi spo­kojný so svo­jím ži­vo­tom a ne­vy­ža­duje veľa po­zor­nosti. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Býk. Pre­tože vod­nár je bez­sta­rostný, bude si vy­chut­ná­vať po­vahu bý­kov.

Ryby

Ryby sú ne­se­becké, lo­jálne a úp­rimné zna­me­nie. Naj­lep­šia pria­teľka pre teba – Škor­pión. Tým, že sa ob­klo­píš škor­pi­ó­nom sa ti stane, že bu­deš rásť a bu­deš spo­koj­nej­šia so svo­jím ži­vo­tom.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre