Ak chceš ve­dieť, ktorá jedna vlast­nosť ťa robí at­rak­tív­nou a muži ťa vďaka nej chcú stále viac a viac, čí­taj ďa­lej. 

Ba­ran

Tvoja vá­šeň. Tvoje nad­še­nie je ne­po­ra­zi­teľné. Vieš si pod­ma­niť každý kú­sok tvojho ži­vota a mi­lu­ješ veľmi od­vážne všet­kých, kto­rých máš pri sebe.

Býk

Tvoja vy­trva­losť. V tvo­jich očiach ne­exis­tuje taká vec, akou je zly­ha­nie. Býk sa ni­kdy ne­vzdáva a to je na tebe to najk­raj­šie, vždy máš silu bo­jo­vať.

Blí­ženci

Tvoja zve­da­vosť. Ni­kdy ne­zos­ta­neš ani na se­kundu po­kojne se­dieť. Prah­neš po no­vých ve­ciach a udr­žia­vaš si kon­takt s mno­hými ľuďmi.

Rak

Tvoja em­pa­tia. Tvo­jou pri­ori­tou sú dobré ľud­ské vzťahy a to je na tebe veľmi cenné. Si pria­teľ­kou do dažďa a každý ťa má rád.

Lev

Tvoja dô­vera. Si spo­kojná v tom, akých ľudí máš okolo a to, že im mô­žeš dô­ve­ro­vať a ta­kisto môžu oni dô­ve­ro­vať tebe.

Panna

Tvoje od­hod­la­nie. V ži­vote a v láske ro­bíš vždy všetko na 100 % a ni­kdy nie me­nej. Muži si to na tebe veľmi ce­nia.

Váhy

Tvoju ener­giu. Si ste­les­ne­nie smie­chu a ra­dosti. Žia­den muž sa pri tebe ne­nudí a každý deň za­žíva niečo iné a ne­poz­nané.

Škor­pión

Tvoja lo­ja­lita. To je to, čo núti mu­žov, aby ťa bliž­šie spoz­nali. Si veľmi lo­jálna k ro­dine a pria­te­ľom.

Stre­lec

Tvoj opti­miz­mus. Pre teba je ži­vot iba o ru­žo­vej farbe a dúhe. Nič pre teba nie je zlé a ni­kdy sa ne­mra­číš. Nie preto, že si ve­selý člo­vek, ale preto, že máš v sebe veľký opti­miz­mus.

Ko­zo­ro­žec

Tvoje vzťahy. Ľu­dia, a najmä muži, mi­lujú to, ako pri­stu­pu­ješ ku vzťa­hom. Akú lásku a po­ro­zu­me­nie do nich vkla­dáš.

Vod­nár

Tvoju slo­bodu. Ni­kdy sa ne­ne­cháš za­viesť do ru­tiny alebo ste­re­otypu, ktorý by ti pri­ná­šal ne­šťas­tie. Máš rada slo­bodu a ad­re­na­lín.

Ryby

Tvoja kre­a­ti­vita. Si za­sní­vaná, ne­pod­dajná a mi­lu­ješ ume­nie. Pre tebe ne­exis­tuje li­mit… a veta: „Vo fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú,“ dáva pri tebe zmy­sel.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre