Ťažké je nájsť pravú lásku, keď ľu­dia no­sia často masku. Ale keďže ne­máme na srdci ochrannú pásku, ob­čas skon­číme len ako zá­rez na opasku. 

Keď si kú­pim ba­lí­ček s dve­sto spon­kami a už pri po­kladni viem, že o dva týždne bu­dem mať tak ma­xi­málne tri alebo keď Po­po­luška šla na ples žú­ro­vať a tan­co­vať s prin­com s po­ci­tom, že má čas len do pol­noci.. tak ne­jako sa cí­tim, keď sme spolu vonku. Si úplne su­per, ve­nu­ješ sa mi, ne­ču­míš stále do mo­bilu, po­ze­ráš mi do očí, po­čú­vaš ma a ja aj tak viem, že po prí­chode do­mov mi ne­na­pí­šeš správu, že ako ti bolo so mnou fasa, ale sa oz­veš vtedy, keď sa to tebe bude zrovna ho­diť. Vtedy, keď ti ne­jaká druhá dá ko­šom a ty si spo­me­nieš zrazu na mňa. A ja viem, že aj keď si bu­dem tries­kať hlavu o stenu a krú­tiť hla­vou nad svo­jím sprá­va­ním, tak s te­bou von proste pôj­dem. Lebo ty si tak ne­odo­la­teľný a tak veľmi to s nami že­nami vieš…

Foto zdroj: pe­xels

Za­mi­lo­vať sa do nie­koho nie je až taký prob­lém. Prú­ser na­stane až vtedy, keď tvoj rozum zistí, že tá osoba je „3P“ (roz­umej Pekne Pre­fí­kaný Pako) a tvoje srdce stále dúfa, že to nie je pravda.

Na moje 25.na­rodky si mi po­slal do práce 25 kin­der­va­jí­čok. Vzal si ma na moje na­job­ľú­be­nej­šie miesto – na Sla­vín. Se­deli sme pri tom krás­nom vý­hľade opretí o seba a ty si mi ho­vo­ril, že na mne zbož­ňu­ješ, že som rov­naký blá­zon ako ty. A aj tak ne­máš prob­lém o pár ho­dín na to str­kať ruku do za­dného vrecka džín­sov ne­ja­kej žen­skej v bare, kde cho­díš s ka­mošmi.

Ach, my ženy.. do­ká­žeme ro­zo­znať tri­stod­vad­sať od­tie­ňov čer­ve­nej farby. Alebo ro­zo­známe podľa vône päť­de­siat par­fé­mov. Ale fasa ver­ného mo­no­gam­ného muža ro­zo­znať ne­vieme..

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Foto zdroj: pe­xels

Takže, keďže som žena, ktorá si váži samu seba, po­viem ti len jedno: Rad­šej s ka­moš­kami tri fľaše ru­žo­vého, ako po­čú­vať reči suk­nič­kára de­bil­ného. Rad­šej ku­kať v so­botu ve­čer doma telku, ako na­le­tieť na ďal­šiu na­mo­távku. 

Komentáre