1. Treba sa zba­viť mýtu, že šťast­ným nás uro­bia dobrí ľu­dia alebo dobrá ži­votná si­tu­ácia.

Možno spo­ľah­livý, dobrý, lás­kavý člo­vek do nášho ži­vota pri­ne­sie šťas­tie, ale to nie je to pravé šťas­tie, o ktoré ide v ži­vote. Šťas­tie musí po­chá­dzať od teba sa­mého.

  1. Každý člo­vek, ak chce aby ho oku­po­valo šťas­tie sta­bilne, musí ko­nať len tie veci, ktoré sú podľa neho správne, podľa vnú­tor­ného hlasu v ňom.

Podľa sve­do­mia musí ko­nať v kaž­dom ohľade i ma­lič­kosti. Dobro a zlo vie to­tižto každý roz­lí­šiť, av­šak nie­kto má sil­nej­šie a nie­kto slab­šie sve­do­mie. Toho so sil­nej­ším sve­do­mím to ni­jako ne­po­vy­šuje ale viaže, aby ro­bil skutky o niečo lep­šie a väč­šie. Pre nie­koho je za­biť mravca bez prie­stupku, no ten so sil­nej­ším sve­do­mím to vníma ako zlú vec.  

Zdroj: pe­xels.com

  1. Pra­cuj v za­mest­naní, naj­lep­šie v po­vo­laní, kto­rým ko­náš: Po prvé dobro pre seba tým, že ťa to tak na­pĺňa, že by si to celý deň ro­bila aj za­darmo.  (Pri tejto zmienke som čí­tala raz je­den krásny ci­tát že: „Ak máš niečo, čo by si ro­bila celý deň za­darmo a si pri tom šťastná, si na dob­rej ceste. Ak náj­deš nie­koho, kto by ti za to aj pla­til, bu­du­ješ si ka­ri­éru.“) Po druhé, rob ve­rejné dobro, ne­jaký ve­rejný osoh, ktorý ply­nie z tej da­nej práce. Na­prí­klad vy­cho­vá­va­teľ môže pri­ná­šať dobrú vý­chovu, zá­chra­nár môže za­chra­ňo­vať ľudí.

Iná ak­ti­vita ok­rem za­mest­na­nia musí ko­nať tvoje dobro, šťas­tie, lásku a po­hodu. Alebo mô­žeš pri­ná­šať ve­rejné dobro aj tým, že bu­deš ro­biť dobre prácu, ktorá ťa baví a na­pĺňa.

  1. Po­sledný po­mys­lený bod je, že ak sa ti niečo ne­po­darí, ne­buď de­mo­ti­vo­vaná a ne­šťastná. Tým si veľmi ub­li­žu­ješ. Rad­šej si hneď po­vedz, že fajn, ale na­bu­dúce to bude lep­šie a vďaka tejto vete ih­neď na­hra­díš smú­tok, po­cit zly­ha­nia alebo pod. ne­ja­kou ná­de­jou a dob­ro­tou.

zdroj: pe­xels.com

Zdroj: pe­xels.com

Vy­zerá to ako zlo­žité? Alebo ani nie? No v kaž­dom prí­pade je to jed­no­du­ché a tak krásne, ko­nať dobro a byť pri tom šťastný.

Komentáre