Módne po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! 2018 vy­vr­cho­lilo po­sled­ným pre­hliad­ko­vým dňom a oča­ká­va­ným odo­vzdá­va­ním oce­není Fas­hion LIVE! Awards. V ka­te­gó­rií Fresh De­sig­ner zví­ťa­zil mladý di­zaj­nér Pa­vol Den­dis a Cenu ve­rej­nosti od NO­IZZ zís­kala ako na­job­ľú­be­nej­šia di­zaj­nérka, zvo­lená ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou, Petra Ku­bí­ková. Na kru­ho­vom pre­hliad­ko­vom móle pred­viedli svoje nové ko­lek­cie ta­len­to­vaní štu­denti z Ate­li­éru 343, di­zaj­nérka  Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková, ktorá tvorí pod svo­jou znač­kou fre­ier a ob­ľú­bená di­zaj­nérka Lenka Sr­š­ňová. Po roč­nej pre­stávke sme opäť pri­ví­tali aj di­zaj­néra Mar­tina Hrču a o zá­ver pre­hliad­ko­vého ve­čera sa po­sta­ral di­zaj­nér Mar­cel Ho­lu­bec W..

Po­sledný pre­hliad­kový deň pat­ril po­riad­nej dávke kva­lit­nej módy hlavne v slo­ven­skom za­stú­pení.  Fi­nálny deň Fas­hion LIVE! 2018 ot­vá­rali štu­denti Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave z Ate­li­éru 343. Pán­sku módu pred­sta­vila di­zaj­nérka Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková so svo­jou znač­kou fre­ier, ktorá patrí k mla­dej ge­ne­rá­cii slo­ven­ských di­zaj­né­rov na Slo­ven­sku. Ob­ľú­bená di­zaj­nérka Lenka Sr­š­ňová pri­niesla na mólo opäť hra­vosť fa­rieb ten­to­raz ale v ele­gan­tnej­šej forme v no­vej ko­lek­cii Mo­noc­hroma. O priam apo­ka­lyp­tickú at­mo­sféru, po kto­rej prišlo zno­vuz­ro­de­nie sa po­sta­ral di­zaj­nér Mar­tin Hrča. Zá­ver ve­čera pat­ril pre­hliadke di­zaj­néra Mar­cela Ho­lubca W., ktorý sa in­špi­ro­val Fran­cúz­skom. Náv­štev­ní­kov ešte čaká v so­botu 20.10.2018 aj ex­klu­zívna Fas­hion LIVE! Af­ter­párty, ktorá de­fi­ni­tívne uzav­rie šiesty roč­ník po­du­ja­tia.

FAS­HION LIVE! AWARDS 2018

Mo­ment sláv­nost­ného odo­vzdá­va­nia pre­stíž­nych cien Fas­hion LIVE! Awards patrí tra­dične k na­jo­ča­ká­va­nej­ším mo­men­tom nie­len piat­ko­vého ve­čera, ale ce­lého po­du­ja­tia. Tento roč­ník pri­nie­sol aj no­vinky. V zná­mej ka­te­gó­rií Fresh De­sig­ner bola odo­vzdaná aj fi­nančná od­mena v hod­note 1000 Eur od par­tnera Fas­hion LIVE! – Na­dá­cie Ad­vance In­ves­tments. Ví­ťa­zom Fresh De­sig­ner 2018 sa stal mladý ta­len­to­vaný di­zaj­nér Pa­vol Den­dis, ktorý tak zís­kal pod­poru na tvorbu no­vej ko­lek­cie. Tú pred­staví bu­dúci rok na Fas­hion LIVE! 2019 v rámci svo­jej sa­mos­tat­nej pre­hliadky. Na­sle­do­valo odo­vzdá­va­nie Ceny ve­rej­nosti od NO­IZZ, do kto­rej sa za­po­jilo viac ako šty­ri­ti­síc nad­šen­cov a pod­po­ro­va­te­ľov lo­kál­nej módy. Na­job­ľú­be­nej­šou di­zaj­nér­kou sa v rámci an­kety stala Petra Ku­bí­ková.

17:00 – Ate­liér 343

Má­ria Štvr­tecká

Ko­lek­cia di­zaj­nérky s náz­vom Gol­den Sec­tion vy­chá­dzala z osob­nej skú­se­nosti s mes­tom Rím.  Za­me­riava sa na po­ci­tové vní­ma­nie mesta a mest­ský ži­vot v sú­vis­losti s ta­lian­skou kul­tú­rou. Ko­lek­cia ne­sie re­ne­sančné prvky, ktoré sa pre­lí­najú s ten­den­ciami sú­čas­nej mest­skej módy a pre­pája his­to­rické kon­texty so sú­čas­ným ži­vot­ným štý­lom. Ko­lek­ciu do­pĺňala spo­lu­práca so štu­den­tom tex­til­ného di­zajnu To­má­šom Še­taf­fym. Jeho po­krývky hlavy upria­mujú po­zor­nosť na mest­ské sub­kul­túry, teda kmene obý­va­júce mest­ský pries­tor.

Ma­rie Szé­ná­si­ová

Naj­nov­šia ko­lek­cia s náz­vom Utó­pia pra­cuje s no­vými tech­no­ló­giami a ma­te­riálmi, na­prí­klad s bio-plas­to­vými fó­liami vy­vi­nu­tými na Slo­ven­sku. Vy­užíva la­sery a di­gi­tálne tech­no­ló­gie. Fe­no­mén, ktorý má moc ovlád­nuť člo­veka, jeho cho­va­nie a činy. Je to myš­lienka, pre­sved­če­nie a ideál. Di­zaj­nér­kina tvorba bola ovplyv­nená vie­rou, že v akomsi ná­vrate späť, s ohľa­dom na stav pla­néty a ľud­stva, spo­čí­vajú naše ná­deje na lep­šiu bu­dúc­nosť.  

Ma­rína Žia­ková

Odevy v ko­lek­cii Pas­tel Me­ta­morp­hose boli in­špi­ro­vané hud­bou, va­ria­bi­li­tou jej tó­nov, a pre­dov­šet­kým jej ryt­mom. Hu­dobný ryt­mus odevy vy­jad­rujú svo­jou for­mou – tvar odevu je možné me­niť, a s tým, ako na­do­búda nové kon­túry, mení sa aj ryt­mus, ktorý po­vrch odevu za­chy­táva. To­na­lita hudby sa od­zr­kad­ľuje v ich pas­te­lo­vej škále. Väč­šinu ode­vov je možné no­siť oboj­stranne av­šak ich vnú­torná strana je hladká, vy­jad­ruje ti­cho, nutné po­za­die všet­kej hudby. Au­torka skúma mož­nosti no­vej ar­chi­tek­túry odevu a jeho geomet­rie. Hľadá čo naj­väč­šiu va­ria­bi­litu odevu pri jeho no­sení, uží­va­te­ľovi po­núka fle­xi­bi­litu a va­riá­cie no­se­nia.  Ko­lek­cia tak od­ka­zuje, že od­ie­va­nie je, rov­nako ako hudba, hrou.

Petra Ko­vács

V ko­lek­cii s náz­vom Suck It and Blow It Up! re­a­guje di­zaj­nérka in­tu­itívne na sú­časný, upo­náh­ľaný svet plný in­for­má­cií, kto­rých máme pro­stred­níc­tvom in­ter­netu a rôz­nych iných mé­dií k dis­po­zí­cii ne­ko­nečné množ­stvo, a sna­žíme sa ich na­sá­vať čo naj­viac. Preto zvo­lila aj v sa­mot­nom názve slová: suck a blow up, čiže sať, na­fu­ko­vať – zmen­šo­vať ob­jem/zväč­šo­vať ob­jem. Túto hru slov, trans­for­mo­vala v ko­lek­cii do na­fu­ko­va­cích a vá­ku­ových ode­vov. Ďa­lej v nej po­u­žila  zá­chra­nár­ske prvky ako na­fu­ko­va­cie vesty a izo­ter­mické fó­lie, ktoré vní­mam ako ur­čitý spô­sob ins­tant­nej, okam­ži­tej po­moci z ne­us­tá­leho toku in­for­má­cií, v kto­rých sa utá­pame. Re­a­li­zá­ciu ko­lek­cie pod­po­rila Na­dá­cia Tatra Banka.

Sil­via Zrebná

Ko­lek­cia Gold Era je re­ak­ciou na dnešný kon­zum. Zlatý čas na re­cyk­lá­ciu, pre­tože naša pla­néta je za­hl­tená nie­len tex­til­ným od­pa­dom. Ná­zov pre­ne­sený na odev tým, že ok­rem pri­da­nej hod­noty re­di­zajnu, ho au­torka po­vý­šila ne­ná­pad­ným po­zla­te­ním. Chce vy­tvo­riť značku do­stupnú pre ši­rokú ve­rej­nosť tak, že ceny budú pri­me­rané ko­merč­ným Fast fas­hion znač­kám.

18:00 – fre­ier / Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková

Di­zaj­nérka Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková tvorí pod svo­jou znač­kou fre­ier a cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kom jej tvorby je su­rový di­zajn pre­vzatý zo svoj­rázu ulice a jeho kom­bi­no­va­teľ­nosti. Na po­vr­chu ne­chýba expe­ri­ment so stri­hom a vi­zu­ál­nym de­tai­lom na odeve. Fre­ier pred­sta­vuje muža, ktorý si robí čo chce a nosí čo chce. In­špi­rá­ciu na­chá­dza di­zaj­nérka v at­mo­sfére ulíc, kul­túr, fil­mov a de­jín ume­nia, ktoré spro­stred­kúva cez odevnú kom­po­zí­ciu. Kon­cept ko­lek­cie In­ter­so­nic vy­chá­dza zo spo­mienky pre­ží­va­ných odev­ných vzťa­hov me­dzi di­zaj­nér­kou a jej bratmi. Po­čas det­stva a do­spie­va­nia sle­do­vala, ako sa vy­ví­jalo odevné zá­ze­mie oboch bra­tov. Všetky spo­mienky sa viažu k ob­do­biu de­väť­de­sia­tych ro­kov a za­čiatku mi­lé­nia. Iko­nické kúsky ako vesta, ko­šeľa, tričko, ro­lák a je­ansy boli v po­ní­maní di­zaj­nérky nad­roz­merné a mo­hutné. Špe­ci­fické vi­zu­álne stvár­ne­nie akč­ných hr­di­nov a špor­tov­cov po vzore vin­tage tri­čiek vzniklo za spo­lu­práce s re­sell store Flace a di­zaj­né­rom Ro­ma­nom Mar­cu­som. Ko­lek­cia je ur­čená mla­dým mu­žom.

19:00 – Lenka Sr­š­ňová

Len­kin fa­rebný a hravý svet si zís­kal ne­uve­ri­teľne veľa priaz­niv­cov a fa­nú­ši­kov. Di­zaj­nér­kino meno a značka sú už sta­bil­nou sú­čas­ťou slo­ven­skej mód­nej scény a stalo sa zá­ru­kou ori­gi­na­lity a kva­lity. Naj­nov­šia ko­lek­cia Lenky Sr­š­ňo­vej s náz­vom MO­NOC­HROMA aj ten­to­raz za­viedla di­vá­kov Fas­hion LIVE! do sveta fa­rieb. Túto se­zónu boli však na­ser­ví­ro­vané trošku inak. Každá sa­mos­tatne v mo­noc­hro­ma­tic­kej hre od­tie­ňov a jej kom­bi­ná­cií. Jed­no­du­ché až mi­ni­ma­lis­tické vzory za­lo­žené na do­mi­nant­ných pá­si­ka­vých plo­chách po­núkli zau­jí­mavé vi­zu­álne hry, v kto­rých sa pruhy ro­zoh­rá­vajú do vý­raz­ného gra­fic­kého de­tailu. Vzory do­pĺňajú čisté jed­no­fa­rebné plo­chy, umoc­ňu­júce do­mi­nan­tnosť jed­not­li­vých fa­rieb. Po­hodlné a nad­ča­sové strihy, prí­jemné ma­te­riály a jed­no­du­chá fa­reb­nosť po­nú­kajú ši­roké spek­trum va­ria­bil­ných ode­vov pre se­zónu 2019. O hudbu sa na pre­hliadke po­sta­ral  Ink Mid­get. Vznik ko­lek­cie z ve­rej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia a Na­dá­cia Tatra Banky.

20:00 – Mar­tin Hrča

Di­zaj­nér Mar­tin Hrča si vy­pra­co­val silný a svoj­ský ru­ko­pis po­u­ži­tím ne­štan­dard­ných ma­te­riá­lov, ino­va­tív­nych kom­bi­ná­cií a si­luet, pod­čiark­nutý vý­raz­nými scé­nic­kými, mies­tami až roz­práv­ko­vými pre­zen­tá­ciami. Jeho ko­lek­cie sú plné skry­tých ob­sa­hov a str­hu­jú­cich prí­be­hov s množ­stvom in­di­vi­du­ál­nych in­ter­pre­tá­cií, his­to­ric­kých a kul­túr­nych pre­sa­hov aj re­ak­cií na sú­časné témy a inak tomu ne­bolo pri naj­nov­šej ko­lek­cii Éter. Už ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou jeho tvorby sú  au­tor­ské šperky Kris­týny Špa­ni­he­lo­vej, ktoré  spo­lu­vyt­vá­rajú ide­álnu har­mo­nickú dis­ku­siu me­dzi veľ­kou mäk­kou odev­nou for­mou a pev­ným šper­kár­skym de­tai­lom. Pre­hliadka a celá ko­lek­cia sa na za­čiatku niesla v tma­vých far­bách ako čierna, tmavo ze­lená či hnedá, ku kto­rým di­zaj­nér zvo­lil dra­ma­tickú hudbu. At­mo­sféra pri­po­mí­nala ar­mádu pred apo­ka­lyp­sou, ktorá sa ne­skôr upo­ko­jila a na scénu pri­niesla svetlé, jem­nej­šie farby, po­malší hu­dobný pod­tón aby sym­bo­li­zo­vali zno­vuz­ro­de­nie.

21:00 – Mar­cel Ho­lu­bec W.

Uzná­vaný di­zaj­nér, ktorý vý­znam­ným spô­so­bom kre­uje ak­tu­álnu slo­ven­skú módnu plat­formu, už celé de­sať­ro­čie pô­sobí a tvorí pod svo­jou znač­kou Mar­cel Ho­lu­bec W. ate­lier de cré­a­tion. Ko­lek­cia La Bo­hème je con­cep­tual cou­ture a je in­špi­ro­vaná ma­liar­skou tvor­bou An­dreja Dúb­rav­ského, pri­márne jeho ob­razmi ko­hú­tov. Mar­cel Ho­lu­bec W. v La Bo­hème vy­chá­dza z ich je­di­neč­nej ak­va­re­lo­vej fa­reb­nosti, ako aj od­kazu na večný ko­hútí bo­jový ta­nec. Di­zaj­nér in­špi­ro­vaný Dúb­rav­ského ob­razmi chce pre­nik­núť do bo­hém­skeho ži­vota pro­stred­níc­tvom svojho ima­gi­nár­neho sveta a po­etiky. Jeho ko­lek­cia po­núkla bo­hatú pa­letu jem­ných fa­reb­ných kom­bi­ná­cií v kon­traste s čier­nou a tiež celú škálu uš­ľach­ti­lých prí­rod­ných ma­te­riá­lov ako hod­vábny ši­fón, vlna, koža, ale aj mo­derné tech­nické ma­te­riály. Jeho expe­ri­ment s ma­te­riálmi cez tech­niku pli­so­va­nia a la­se­ro­va­nia je jeho ces­tou hľa­da­nia no­vej mo­der­nej si­lu­ety s ci­teľ­nou a oča­ká­va­nou pri­da­nou hod­no­tou ori­gi­na­lity. Ko­lek­ciu spre­vá­dzalo krátke vi­deo, ktoré vzniklo v Ras­ti­sla­vi­ciach, v au­ten­tic­kom do­má­com pro­stredí a let­nom ate­li­éri ma­liara An­dreja Dúb­rav­ského, au­to­rom kto­rého je Ja­kub Gu­lyás. Mú­zou ko­lek­cie a hlav­nou hr­din­kou vi­dea je vý­ni­močná a skvelá fil­mová a di­va­delná he­rečka Táňa Pau­ho­fová.

V po­radí šiesty roč­ník naj­väč­šieho mód­neho po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! bol opäť je­di­nečný vďaka všet­kým zú­čast­ne­ným di­zaj­né­rom a ľu­ďom, ktorí po­du­ja­tie pod­po­rujú, čo po­tvr­dila aj ma­na­žérka pro­jektu Zora Hu­sar­čí­ková. „V pr­vom rade patrí naša vďaka di­zaj­né­rom za to, že do nášho pro­jektu vkla­dajú dô­veru, čo vi­díme tým, ako dô­sledne pri­stu­pujú k pre­zen­tá­cii svo­jich ko­lek­cií. Práve vďaka nim je Fas­hion LIVE! rôz­no­rodý a na­bitý kre­a­ti­vi­tou a kva­li­tou. Moja osobná vďaka ako or­ga­ni­zá­tora patrí ce­lému tímu, ktorý od­vie­dol skvelú prácu a v ne­po­sled­nom rade všet­kým náv­štev­ní­kom a par­tne­rom, ktorí toto po­du­ja­tie pod­po­rujú. Už te­raz sa te­šíme na ďalší roč­ník“, do­pl­nila or­ga­ni­zá­torka.

Troj­dňové módne po­du­ja­tie dnes vy­vr­cholí ve­čer­nou Af­ter­party Fas­hion LIVE!, ktorá bude pre­bie­hať od 20:00 hod na Ra­čian­skej 20, v bý­va­lých tla­čiar­ňach Svor­nosť. Ve­rej­nosti od­halí do­po­siaľ ne­prí­stupný zau­jí­mavý in­dus­triálny pries­tor, ktorý už one­dlho pod­stúpi kom­pletnú re­kon­štruk­ciu. Af­ter­párty ot­vorí di­zaj­nérka Mi­cha­ela Bed­ná­rová zo znač­kou PU­OJD so svo­jou módno-ta­neč­nou per­for­mance, a ná­sledne bude celá ak­cia po­kra­čo­vať s hud­bou od DJ-ov Bulb a Pu­rist. Za DJ-ský pult sa však ok­rem nich po­sta­via aj sa­motní di­zaj­néri z Fas­hion LIVE!.

 

Tla­čová správa Fas­hion LIVE!

Komentáre