Žen­ské prob­lémy bý­vajú rôzne. K tým, ktoré síce nie sú ži­votne dô­le­žité, no nás ve­dia po­trá­piť pat­ria aj také, ktoré sa tý­kajú ob­le­če­nia. Buď ne­máme čo na seba, ne­sedí nám v ka­bínke ten trendy kú­sok, alebo by sme v tom tope chceli mať väč­šie pr­sia. A k tomu mi­lión ďal­ších ma­lič­kostí, kvôli kto­rým sa aj v pek­nom out­fite do­ká­žeme cí­tiť ne­svoje. 

S rôz­nymi prob­lé­mami tohto typu ti po­môže na­sle­du­júce vi­deo. V ňom náj­deš až 30 ti­pov, ktoré ti uľah­čia ob­lie­ka­nie! Ako si po­ra­diť s prob­lé­mo­vou pod­pr­sen­kou či vy­kú­ka­jú­cimi ra­mien­kami, ako si vy­ro­biť džín­sovú sukňu zo sta­rých no­ha­víc, alebo ako si vy­brať tie správne no­ha­vice bez zdĺha­vého skú­ša­nia! Ktorý trik vy­skú­šaš ako prvý?

Komentáre