Dnes sme pre teba pri­pra­vili roz­ho­vor s Lu­ciou Mok­rá­ňo­vou, ktorú ur­čite po­znáš nie­len z re­a­lity show Farma, ale aj z Ins­ta­gramu. V roz­ho­vore sa do­zvieš veľa zau­jí­ma­vých vecí ako na­prí­klad prečo sa Lu­cia roz­hodla ísť na Farmu, kto bola pred tým, ako sa stala zná­mou, ako sa do­stala k tomu čo mo­men­tálne robí a v ne­po­sled­nom rade aj to, čo si myslí o láske.

Lu­cia teba po­zná väč­šina ľudí ešte z čias, keď si účin­ko­vala v re­a­lity show Farma. Vieš nám v skratke po­ve­dať, ako ťa táto sú­ťaž ovplyv­nila?

Zme­nila mi celý ži­vot. Farma mi došla do ži­vota vtedy, keď som mala naj­ťaž­šie ob­do­bie v ži­vote. Keď zo­mrel pria­teľ, som vlastne ani ne­ve­dela, čo so ži­vo­tom, čo ďa­lej ako sa po­su­núť.  Vtedy mi za­zvo­nil te­le­fón, “poď na Farmu”. Moja od­po­veď bez vá­ha­nia, bez akej­koľ­vek pred­sta­vi­vosti, že čo to vlastne Farma je, som po­ve­dala „idem“. Zme­nila mi mys­le­nie, na­učila som sa viac vá­žiť veci, ľudí. Samu seba.

Dnes máš na Ins­ta­grame veľmi veľa od­be­ra­te­ľov, nás by ale zau­jí­malo, kto bola Lu­cia pred týmto všet­kým?

Veľmi pekná otázka. Pred tým bola Lu­cia veľmi hanb­livé dievča, ktoré ne­malo skoro žiadne so­ciálne siete a keď ča­som aj áno, všetko som mala skryté, aby ma ni­kto ne­vi­del. Mala som dl­ho­ročný vzťah, kto­rému som bola od­daná ce­lou du­šou. Môj ži­vot sa to­čil len okolo pria­teľa. Bý­vala som v ma­lom meste, jaz­dila do ro­boty na bi­cykli, cho­dila na bri­gády, te­šila som sa z ma­lič­kosti a plá­no­vala bu­dúc­nosť, plá­no­vala deti, tú­žila som „už“ v 20-tke po ro­din­nom ži­vote. Po­tom sa to všetko zme­nilo, te­raz je to pravý opak, ne­plá­nu­jem..

V dneš­nej dobe sa veľa ľudí živí práve so­ciál­nymi sie­ťami, kon­krétne Ins­ta­gra­mom. Mys­líš, že teba by tvoj Ins­ta­gram do­ká­zal uži­viť?

Ur­čite. Každý deň mi cho­dia po­nuky na spo­lu­práce, re­klamy. Mám rada dl­ho­dobé spo­lu­práce, ale idem len do ta­kej, ktorá  ma zau­jíma, nech­cem zasa každý deň pro­pa­go­vať niečo iné. Len to, čomu sama ve­rím a mám od­skú­šané..

Na čo si v ži­vote naj­viac pyšná?

Aj keď to možno bude znieť divne, ale som pyšná sama na seba.  V 18-tich som sa zba­lila a po­ve­dala ma­mine, že idem pra­co­vať, že jej chcem všetko čo mi dala, vrá­tiť. Osa­mos­tat­nila som sa, za­čala pra­co­vať, za­čala sa sta­rať sama o seba. A naj­viac som pyšná, ako som “zvládla” nie ľahké si­tu­ácie, ktoré mi  v mo­jom mla­dom veku ži­vot na­de­lil. Te­raz za mnou cho­dila ľu­dia, píšu mi ako zvlád­nuť ťažké ob­do­bie, ako sa z toho ne­zrú­tiť.

Za­čala som v ťaž­kom ob­dobí pí­sať bás­ničky, možno ich raz vy­dám. Tam je po­pí­sané všetko. Mô­žem po­ve­dať, že som si pre­šla všet­kým. Cho­ro­bami, úmr­tiami, prob­lé­mami v ro­dine, au­to­ne­hoda, kde mi po­ve­dali, že ne­ve­ria, že som pre­žila. No o tom zase ino­kedy.

 

Vidno, že sa o seba sta­ráš, cvi­číš… Pra­cu­ješ aj ako osobná tré­nerka alebo cvi­číš sama v rámci zdra­vého ži­vot­ného štýlu?

Pra­cu­jem ako osobná tré­nerka. Ve­nu­jem sa tomu už cez 8 ro­kov a baví ma to. Baví ma učiť ženy mať sa rady. Baví ma vi­dieť ten prog­res pre­meny. No naj­ťaž­šie je zme­niť mys­le­nie. Väč­šina ľudí pri­berá preto, lebo mali alebo majú ne­jaké psy­chické prob­lémy.

Dr­žíš striktné di­éty alebo si aj čas od času do­pra­ješ po­riadny ham­bur­ger?

Pre mňa to už nie sú di­éty, ale zdravý ži­votný štýl. Na ham­bur­ger chuť ne­mám, ten som asi na­po­sledy jedla, keď som mala 13 ro­kov hihi. Keď zhre­ším, dám si na­prí­klad steak a hra­nolky s ta­tár­skou.

 

Ako vní­maš lásku? Z tvojho Ins­ta­gramu môžme všetci vi­dieť, že si za­daná. Ako dlho ste s pria­te­ľom spolu?

Sme spolu asi cez dva roky a je to prvý chlap, kto­rého po tom všet­kom ľú­bim. Ktorý mi uká­zal, že ľú­biť viem.

Pre­zra­díš nám tvoje tipy na udr­ža­nie zdra­vého vzťahu?

Podla mňa by mali par­tneri byť v pr­vom rade naj­lepší ka­ma­ráti. Nech by sa stalo ho­cičo, mali by si to vždy ľu­dia po­ve­dať, vy­svet­liť, nájsť dô­vod prečo sa dané veci stali. Všetko je len o ko­mu­ni­ká­cii. Veď sme len ľu­dia, každý ro­bíme chyby. U mňa platí vždy všetko na ro­vinu. Po­znám veľa ľudí, čo sú vo vzťahu a te­raz ani je­den z nich ne­môže mať ka­ma­rá­tov, ne­môžu ni­kam cho­diť. Toto keď po­ču­jem, tak mi to hlava ne­bere. Ste vo vzťahu, nie vo vä­zení. Rov­no­cen­nosť, dô­vera, to­le­ran­cia, to je zá­klad.

Čo sa týka out­door-ových špor­to­vých ak­ti­vít pre­fe­ru­ješ skôr zimné alebo letné?

Ja mam rada aj letné aj zimné. Špor­tu­jem ce­lo­ročne.

Aká je jedna des­ti­ná­cia, ktorú by si as­poň raz v ži­vote chcela ur­čite nav­ští­viť?

Moja vy­tú­žená des­ti­ná­cia je vi­dieť Grand Ca­nyon.

Na kaž­dej fotke si veľmi pekne upra­vená. Čo by si od­po­ru­čila na­šim od­zadu ba­bám v otázke sta­rost­li­vosti o pleť a telo?

Od­po­ru­čila by som kaž­dej žene, aby sa o seba sta­rala a aby ne­pou­ží­vala vý­ho­vorku „ne­mám na seba čas“. Každá žena by si mala nájsť as­poň ho­dinu denne na seba, aby si mohla ísť na­prí­klad za­cvi­čiť, na ma­sáž. Na pleť po­u­ží­vať vý­živné krémy, ráno aj ve­čer, hlavne ve­čer!

Pre­zra­díš nám tvoje pra­covné plány do bu­dúcna?

Vy­tvo­riť si svoje vlastné fit­ness štú­dio, kde bu­dem po­má­hať že­nám.

Exis­tuje ne­jaká firma, s kto­rou tú­žiš uro­biť ko­la­bo­rá­ciu?

Ani som ni­jako nad tým ne­roz­mýš­ľala. Po­te­šila by ma spo­lu­práca s ne­ja­kou dob­rou špor­to­vou znač­kou.

Komentáre