Ty­pic­kou ukáž­kou toho, čo sa bude no­siť túto je­seň uka­zujú rôzne za­hra­ničné módne pre­hliadky. Móda sa za­čína pris­pô­so­bo­vať fa­reb­nej je­seni, ktorá nám už klope na dvere.

To, že sú módne trendy z roka na rok iné vieme. Keďže toto ročné ob­do­bie je známe svo­jím pre­men­li­vým po­ča­sím, pri­ne­sieme ti aj ná­vod, ako byť trendy aj v daž­di­vom po­časí. Ok­rem iného, ti uká­žeme aj to­pánky, z kto­rých bude ša­lieť nie jedna fas­hi­onis­tka. Pri­prav sa s nami na fa­rebné ob­do­bie tohto roka.

1. Ľahké ka­bá­tiky do kaž­dého po­ča­sia
zdroj: ins­ta­gram.com

2. To­pánky, ktoré budú ho­rú­cim tren­dom
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com

3. Štý­lové pr­šip­lášte 
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com

4. Gu­máky do kaž­dého po­ča­sia
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com

5. Hrubé svetre
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com

6. Úp­le­tové šaty
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com

Komentáre