Prob­lé­mom však je, že sa bo­jíš kú­piť tú peknú sukňu, po kto­rej po­ku­ku­ješ už me­siac, pre­tože si mys­líš, že ťa roz­šíri. Mám pre teba no­vinku, je to fáma. Pri pru­hoch treba hlavne po­ze­rať či ti viac pri­stanú ho­ri­zon­tálne alebo ver­ti­kálne a zis­tiť, či ti ne­de­for­mujú po­stavu.

 

Do­pl­nky  

Ak sa stále bo­jíš no­siť ich na ob­le­čení, skús do­pl­nky.. Tvoj out­fit to oživí a bu­deš vy­ze­rať zau­jí­mavo.  Šál alebo veľká pru­ho­vaná ka­belka to is­tia.

vtcmn7-l-610x610-scarf-tumblr-knittedscarf-stripes-coat-greycoat-printedcoat-shirt-whiteshirt-pants-blackpants-bag-blackbag-crescentpendant-pendant-necklace-jewels-jewelry-silvernecklace-si

foto: whe­re­to­get.it

rv3z1c-l-610x610-scarf-tumblr-stripes-chanel-chanelbrooch-jacket-denimjacket-bluejacket-dress-bluedress-stripeddress-bag-pinkbag-chainbag

foto: whe­re­to­get.it

Pru­ho­vané tričko alebo svet­rík

Naj­lep­šia cesta ako no­siť pá­siky. Biele alebo čierne pruhy s čier­nymi no­ha­vi­cami alebo s džín­sami.  Ešte lep­šie ak k tomu do­pl­níš ko­šeľu. Hrub­šie alebo ten­šie pruhy je to na tebe, ktoré si vy­be­rieš.

db2883dbc7d4c2e8216e5180f59cdb5c

foto: pin­te­rest,com

14063601_316831678671185_116486560_n

foto: ins­ta­gram ins­po­cafe

15403538_606406606213204_956545562495156224_n

foto: ins­ta­gram fas­hi­onista

13734371_1756951714517502_2062082627_n

foto: ins­ta­gram ins­po­cafe

Pru­ho­vané  no­ha­vice

Tu PO­ZOR! Nie ho­ri­zon­tálne, ale ver­ti­kálne. S bla­ze­rom a lo­dič­kami bu­deš vy­ze­rať ele­gan­tne.

fb1d833379431ce28ea655821c4b54f9

foto: pin­te­rest.com

15043770_806611269477837_492761030934396928_n

foto: ins­ta­gram ins­po­cafe

13703100_1770660446552371_504846941_n

foto: ins­ta­gram ins­po­cafe

6e3312e02fcf02cac6eb3d9b87c56bb9

foto: pin­te­rest.com

Šaty sukne

Po­hodlné mô­žeš no­siť s veľ­kou ka­bel­kou a s po­hodl­nou obu­vou. Ak chceš vy­ze­rať sexi, stačí si k nim dať lo­dičky a za­žia­riš. Ale po­zor, pá­siky ve­dia ob­čas cel­kom ne­pekne zde­for­mo­vať po­stavu.

d334351618bc09b8d7baddbcf4e4e317

foto: pin­te­rest.com

4d321300dfb4cf46de628a6cc6571975

foto: pin­te­rest.com

fed97f28fe2f8d822eefa742faac508e

foto: pin­te­rest.com

be4cb6ba5f8f374f6b8b3f68b513c1f7

foto: pin­te­rest.com

12c48ee12c6a8d28fd7b5456f05bc565

foto: pin­te­rest.com

9b04554a2c19274b5c6968a532e5e678

foto: pin­te­rest.com

Komentáre