O ľu­ďoch z vý­chodu sa toho ho­vorí sku­točne veľa. Nie­kto nás ozna­čuje za tem­pe­ra­men­tnej­ších, sú­dr­ž­nej­ších, ús­tre­to­vej­ších. Často nás spo­mí­najú aj v sú­vis­losti s al­ko­ho­lom či dob­rým jed­lom. Kaž­do­pádne u nás doma je zvy­kom, že ak je nie­kto na vý­lete/ slu­žob­nej ceste, vždy si deň pred prí­cho­dom do­mov, „ob­jedná menu.“ Mi­nule som bola na vý­lete a na izbe som bý­vala s jed­nou ka­ma­rát­kou z Tr­navy. Aku­rát som do­te­le­fo­no­vala s mam­kou a ozná­mila som jej, že bu­deme mať „ho­lúbky.“ U nás je to jedno z naj­zá­klad­nej­ších je­dál. Je­dáva sa na osla­vách, svad­bách i bežne doma. Ona o tomto jedle však ešte ne­po­čula. To ma mo­ti­vo­valo k to­muto článku. Ne­berte to pro­sím ni­jako vy­hro­tene, tieto jedlá sa možno ro­bia i v iných kú­toch Slo­ven­ska, ale pre nás sú ty­pické.

Ho­lúbky (okrú­caná ka­pusta)

Po­tre­bu­jeme: 1 hláv­ková ka­pusta, 400 g ryža, 500 g mleté mäso, 1 pap­rika, 2 l pa­ra­daj­kový džús, 2 veľké pa­ra­dajky, soľ, čierne ko­re­nie, petrž­le­nová vňať, kô­por, 1 ci­buľa, 1 ces­nak, olej, maslo, ve­geta, voda

Do veľ­kého hr­nca dáme vodu s ly­ži­cou oleja, z ka­pusty vy­re­žeme hlúb do hĺbky. Ka­pustu ob­va­ríme a po­stupne, po jed­nom, vy­ťa­hu­jeme zmäk­nuté listy. Stred listu zre­žeme, aby sme ne­skôr mohli skrú­cať ka­pustu. Do men­šieho hr­nca dáme 1 l vody, trošku oso­líme a vo vode va­ríme ryžu 1-2 mi­núty. Mleté mäso zmie­šame s na drobno na­krá­ja­nou vňa­ťou petrž­lenu a kôpru, ci­bu­ľou a ces­na­kom. Pra­žíme na oleji, oso­líme, oko­re­níme a pri­dáme na drobno na­krá­janú pap­riku a pa­ra­dajky. Pra­žíme, kým mäso pustí šťavu. Pri­dáme trošku masla a zmie­šame s ry­žou. Do jed­ného ka­pust­ného listu dáme 1 veľkú po­liev­kovú ly­žicu pl­nky a za­ba­líme. Na dno veľ­kého hr­nca dáme veľký ka­pus­tový list a ho­lúbky ukla­dáme tesne je­den vedľa dru­hého. Oso­bitne si ešte pri­pra­víme omáčku. Jednu ly­žicu oleja oso­líme, pri­dáme malú ly­žičku ve­gety, oko­re­níme, na­le­jeme pa­ra­daj­kový džús a vodu, prí­padne, podľa chuti, ešte do­chu­tíme. Vy­le­jeme túto zmes na ho­lúbky. Ho­lúbky za­ťa­žíme, hr­niec pri­kry­jeme po­kriev­kou a ne­cháme zo­vrieť. Po­tom va­ríme na mier­nom ohni 45 mi­nút.

Če­regy

Po­tre­bu­jeme: 500 g hladká múka, 2 vaj­cia, 1 kyslá smo­tana, štipka soli, 1 ly­žica práš­ko­vého cukru, ly­žička sódy bi­kar­bóny, olej na vy­prá­ža­nie

Všetky su­ro­viny zmie­šame a vy­mie­sime cesto. Cesto vy­vaľ­káme do hrúbky cca 1 cm. Na­re­žeme cesto na štvorce a každý štvo­rec šikmo pre­re­žeme, cca 1 cm od rohu. Pro­ti­ľahlé bočné rohy pre­vle­čieme cez dieru a jemne zo­spodu stla­číme. Ne­cháme as­poň pol­ho­dinu po­stáť. Po­tom vy­pra­žíme na oleji do svetlo hneda. Pri vy­prá­žaní mu­sia plá­vať v oleji. Po­dá­vame s dže­mom, nu­te­lou, ale skvelé sú i samé o sebe.

Hrudka (sy­rec)

Po­tre­bu­jeme: 20 va­jec, 1,5 – 2 l mlieko, cu­kor, soľ, gáza/ku­chyn­ská utierka

Vaj­cia vy­šľa­háme s 1 po­liev­kou ly­ži­cou cukru a 1 ká­vou ly­ži­cou soli. Pri­dáme do hr­nca so stu­de­ným mlie­kom. Mie­šame, kým sa vaj­cia ne­začnú zrá­žať (vy­zerá to ako pra­že­nica). Keď je hmota prí­liš hustá, pre­le­jeme mlieko cez sitko, v kto­rom máme gázu/ku­chyn­skú utierku. Vy­tva­ru­jeme do ovalu, zvia­žeme a ne­cháme od­kvap­kať cca 3 ho­diny. Skla­du­jeme v chlad­ničke.

Za­tiaľ, čo če­regy a ho­lúbky sa je­dia v bežné dni, hrudka iba na Veľkú noc. Každý ku­chár ma vo svo­jom re­cepte isté od­chýlky a väč­ši­nou sa tieto re­cepty pre­dá­vajú z ge­ne­rá­cie na ge­ne­rá­ciu. Mňa ich na­učila moja mamka, ju zas babka a takto to ide ďa­lej. Mo­men­tálne sú v móde rôzne zdravé re­cepty, ale i tie tra­dičné majú niečo do seba a ne­mali by sme ich úplne vy­pus­tiť zo svojho je­dál­nička. Tak predsa na tom vý­chode niečo je, skvelé jedlo, skvelí ku­chári, skvelí ľu­dia!

Komentáre