MÓDA…..jedno slovo, štyri pís­mená, ne­ko­nečno mož­ností. Láska, vá­šeň, ra­dosť, od­dych, štýl, ume­nie, kre­a­ti­vita…to všetko a omnoho viac v nás vy­vo­láva to ča­ro­vné slovko móda.

S pri­chá­dza­jú­cou zi­mou a chlad­ným po­ča­sím sa na prvý po­hľad nedá ob­liecť štý­lovo, no v tomto článku ti po­ra­dím ako byť trendy za kaž­dých okol­ností. Ak ne­vieš, aké kúsky sú práve v móde, ne­chaj si po­ra­diť a in­špi­ruj sa ins­ta­gra­mo­vými hviez­dami.

unsp­lash.com

Ka­bát

Must have tejto zimy. Rôzne farby, ma­te­riály, vzory a strihy. As­poň do jed­ného kúsku in­ves­tuj, pre­tože štý­lový ka­bát ur­čite vy­uži­ješ. K tomu čižmy alebo te­nisky a fi­nálny look máš na jed­notku. Ob­ľú­bené sú over­size ka­báty, no ak to nie je tvoja šálka kávy, kúp si veľ­kosť, ktorá ti sedí.

Vrstve­nie

Ak mi­lu­ješ vrstve­nie, si na správ­nej ceste ku skve­lému out­fitu. Vrstviť mô­žeš ozaj čo­koľ­vek, takže je len na tvo­jej fan­tá­zií čo si s čím na­kom­bi­nu­ješ. Ne­boj sa fa­rieb ani ma­te­riá­lov. Túto zimu ovlá­dajú veľké svetre, hrubé ro­láky a ko­šele. K tomu jemné do­pl­nky a skvelý out­fit je ho­tový.

Ko­žu­šina

Ko­žu­šina je skve­lou voľ­bou do mra­zi­vej zimy. Náj­deš ju na­ozaj všade, na ka­bá­toch, ves­tách, čiap­kách, alebo ru­ka­vi­ciach. Jed­no­du­chý kú­sok do­káže oži­viť každý ne­ná­padný štýl. No ne­za­bú­daj, že zviera nie je vec, preto ku­puj len umelé ko­žu­šiny, ktoré sú oveľa lac­nej­šie, no za to rov­nako štý­lové.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Klo­búky

Už nie­koľko se­zón sú in práve klo­búky. Pô­so­bia nežne a ele­gan­tne, no hlavne sú do­mi­nan­tou ce­lého ob­le­če­nia. Kla­sický čierny klo­búk a vý­razné čer­vené pery sú sym­bo­lom žen­skosti a dob­rého vkusu. Ok­rem čier­nej sú  va­rianty kré­mo­vej, ťa­vej, alebo čer­ve­nej a pod. Takže na vý­ber je toho dosť. Ako bo­nus za­kryje aj ten naj­horší účes.

Zvie­ra­cie vzory

Nad­ča­sová kla­sika. Zebra, le­opard, či had budú vždy ne­smr­teľné, takže ak ne­jaký kú­sok v skrini máš, ne­boj sa ho vy­tiah­nuť. Kom­bi­nuj ho s nie­čím jed­no­du­chým, pre­tože sa­motný zvie­rací vzor je veľmi od­vážny a viac vzo­rov by tvoj vý­sledný out­fit mohlo po­ka­ziť.

Do­pl­nky

Oku­liare, čiapky, šále, ru­ka­vice, ka­belky sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou tvojho šat­níka. Aj z ne­ná­pad­ného out­fitu ve­dia uro­biť do­ko­nalý. Skve­lou voľ­bou sú vý­razné farby, kto­rými zauj­meš na prvý po­hľad.

 

 

Komentáre