Toto je pre teba, milá žena, ktorá si ko­nečne na­šla od­vahu zme­niť tvoj ži­vot. Toto je pre teba milé dievča, ktoré si sa roz­hodlo žiť podľa seba. Dnešný svet nám dáva isté ná­zory a veci, s kto­rými by sme sa mali sto­tož­niť, no mys­lím si, že to skrátka ne­stačí. Ak chceme žiť podľa seba, po­tre­bu­jeme prísť na to, kým sme.

Ne­mu­síme sa ne­us­tále pris­pô­so­bo­vať, ne­mu­síme sa ne­us­tále do­ha­do­vať o tom, kto je do­ko­nalý, kto dobre vy­zerá, kto je lepší a kto horší. Tento svet vy­ža­duje kon­ku­ren­ciu a chce, aby sme sa pre­te­kali, no každý nor­málny člo­vek chce pra­co­vať na sebe a byť šťastný, nie ne­us­tále s nie­kým sú­pe­riť.

 

Ak si ko­nečne na­šla samu seba, čiže si ko­nečne na­šla možno ak­ti­vity, ktoré ťa ba­via, gra­tu­lu­jem ti, si na skve­lej ceste. Sa­moz­rejme, že hľa­dať sa bu­deš celý ži­vot, no po po­stup­ných kús­koch bu­deš ro­biť kroky, ktoré ťa budú ro­biť šťast­nou a ty bu­deš do se­bou spo­kojná. 

Ak si ko­nečne po­cho­pila, čo chceš, akým člo­ve­kom si, čo ťa na­pĺňa a akou ces­tou sa chceš ube­rať, je čas sa po­chvá­liť a po­ve­dať si, že si to do­tiahla na­ozaj ďa­leko. Nie­ktorí ľu­dia ne­majú ani snahu na to prísť, no ty na sebe ne­us­tále pra­cu­ješ a sna­žíš sa.

Ži­vot je drina a je to ne­us­tále vzde­lá­va­nie sa nie­len v rámci školy, ale aj vlast­nej osoby. Koho máš po­znať lep­šie ak nie seba, člo­veka, s kto­rým si celý deň a do konca svojho ži­vota?

Gra­tu­lu­jem ti, ak na sebe den­no­denne pra­cu­ješ, ne­pres­tá­vaj, no sa­moz­rejme, za­bá­vaj sa pri tom. Buď ot­vo­rená no­vým vý­zvam, pra­cuj na tom, aby si sa po­sú­vala ďa­lej, no sa­moz­rejme sa ne­mu­síš náh­liť. Všetko si vy­ža­duje svoj čas, aj to, kam sa ube­ráš.

Ni­kdy sa ne­pres­tá­vaj pre­ko­ná­vať a zis­ťo­vať, kto vlastne si. Len tak zis­tíš, čo chceš v ži­vote ro­biť a kam sa chceš ube­rať.

Komentáre