V dneš­nej dobe je pria­teľ­stvo omnoho viac, ako bolo pred­tým. Vďaka so­ciál­nym sie­ťam si mu­síme poc­tivo vy­be­rať len tých pra­vých pria­te­ľov a ta­kých, ktorí k nám budú úp­rimní. 

Tu je zo­znam, v kto­rom sú zo­ra­dené zna­me­nia podľa toho, ako do­kážu udr­žať ta­jom­stvo. Za­čí­name zna­me­ním, ktoré má pery pevne za­tvo­rené a mô­žeme mu po­ve­dať všetko. Na konci zo­znamu bude zna­me­nie, kto­rému by ste ne­mali po­ve­dať žiadne ta­jom­stvo. 

1. Muž v zna­mení ryby – on je ten naj­ver­nejší

2. Muž v zna­mení vod­nára – vie udr­žať ta­jom­stvo skryté

3. Žena v zna­mení vod­nára – je prí­liš lo­jálna na to, aby ta­jom­stvo po­ve­dala na­hlas

4. Muž v zna­mení panny – vždy musí mať pravdu, no tvoje ta­jom­stvo udrží

5. Žena v zna­mení panny – je in­tro­vertná, preto jej ne­robí prob­lém nič ne­prez­ra­diť

6. Muž v zna­mení ko­zo­rožca – ne­s­klame pria­teľa

7. Žena v zna­mení ko­zo­rožca – vždy je ochotná za­cho­vať ta­jom­stvo

8.  Muž v zna­mení stre­leca – ni­kdy sa ne­pre­riekne o tvo­jom ta­jom­stve

9. Žena v zna­mení blí­žen­cov – nie­kedy je im­pul­zívna, ale vie ako udr­žať ta­jom­stvo

zdroj: stocksy.com

10. Muž v zna­mení blí­žen­cov – keď chce, vie byť hlúpy, ale nie tak, aby pre­zra­dil tvoje ta­jom­stvo

11. Žena v zna­mení býka – ne­bude ho­vo­riť ta­jom­stvo, po­kiaľ to ne­bude po­trebné

12. Muž v zna­mení váhy – je veľmi in­tro­vertný na to, aby po­ve­dal ta­jom­stvo

13. Žena v zna­mení váhy – po­vie tvoje ta­jom­stvo vtedy, ak je to ne­vy­hnutné

14. Žena v zna­mení strelca – drž si svojho pria­teľa blízko, vie toho veľmi veľa

15. Muž v zna­mení škor­pi­óna – váš­nivý člo­vek, ktorý si však vy­lieva srdce všade kam príde

16. Žena v zna­mení ryby – veľmi dobrá pria­teľka, ale nie na ta­jom­stvá

17. Žena v zna­mení ba­rana – veľa roz­práva a ne­môže byť ti­cho

18. Muž v zna­mení leva – vodca od prí­rody, ktorý sa však chytá aj slamky ak treba

19. Muž v zna­mení býka – mi­luje ho­vo­riť ta­jom­stvá, všetky!

20. Muž v zna­mení ba­rana – je veľmi im­pul­zívny

21. Muž v zna­mení raka – je veľmi ne­stály a ne­dô­ve­ry­hodný

22. Žena v zna­mení leva – má svoj kruh pria­te­ľov, kto­rým vždy po­vie ta­jom­stvá

23. Žena v zna­mení raka – po­kúša sa udr­žať ta­jom­stvo, ale vždy ho aj tak po­vie

24. Žena v zna­mení škor­pi­óna – ne­môže udr­žať ab­so­lútne žiadne ta­jom­stvo

Zdroj: the­talko.com

Komentáre