Každý in­tro­vert po­tre­buje svoj osobný pries­tor a ne­znáša veľa ľudí po­kope. Aké ďal­šie veci ho však iri­tujú a naj­rad­šej by sa im vy­hol?

Ne­zmy­selné kon­ver­zá­cie

Riadi sa hes­lom, že ak ne­máš po­ve­dať niečo nor­málne a pekné, rad­šej mlč!

Keď si ľu­dia mys­lia, že byť in­tro­ver­tom je nuda

Byť in­tro­ver­tom ne­zna­mená byť nud­ným člo­ve­kom, ktorý nič ne­za­žíva. Práve na­opak! In­tro­vert roz­mýšľa a vníma až prí­liš. Preto vidí svet inak, ako väč­šina ľudí.

Ru­tina

In­tro­vert po­tre­buje zmeny. Aj keď má rád svoju kom­fortnú zónu, po­tre­buje dob­ro­druž­stvá a nové zá­žitky, z kto­rých môže na­čer­pať ener­giu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Oho­vá­ra­nie

In­tro­verti po­tre­bujú okolo seba ľudí s ví­ziami, s myš­lien­kami a s ide­ami. Ne­pot­re­bujú ľudí, ktorí ne­us­tále ho­vo­ria o dru­hých a ne­pri­ná­šajú dobrú a po­zi­tívnu ener­giu do ich ži­vota.

Časté ob­ja­tia

S tými opatrne! In­tro­verti po­tre­bujú svoj osobný pries­tor, a preto ak ich bu­deš často ob­jí­mať, budú sa cí­tiť ne­isto.

Keď sú stre­do­bo­dom po­zor­nosti

Toto na­ozaj ne­majú radi. Sú dob­rými po­slu­cháčmi, no ne­zná­šajú, ak majú niečo ho­vo­riť veľ­kej sku­pine ľudí alebo je všetka po­zor­nosť upria­mená na nich.

Keď im ne­ne­cháš osobný pries­tor

Oni ho na­ozaj po­tre­bujú. Ne­chaj ich byť o sa­mote a ne­núť ich ro­biť niečo, čo oni nechcú. Ne­ča­kaj, že pia­tok s nimi bude vždy na párty do rána. Rad­šej dajú pred­nosť fil­mom či knihe v piat­kový ve­čer.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Pre­pl­nené párty

Ak sa in­tro­vert vy­be­rie na ne­jakú párty, tak to už je na­ozaj vzácna prí­le­ži­tosť. Pred­nosť však dá­vajú by­to­vým párty, ako pre­pl­ne­ným mest­ským, kde ni­koho ne­poz­najú.

Množ­stvo spo­lu­bý­va­jú­cich

In­tro­vert pre­fe­ruje sa­mos­tatnú izbu, ktorá je jeho ra­jom. Trávi v nej veľa času, a preto po­tre­buje svoj pries­tor, kde sa môže roz­ví­jať, no pri­tom byť sám.

Komentáre