„Strach je na­ším ne­pria­te­ľom. Mys­líme si, že to je ne­ná­visť, no v sku­toč­nosti je to strach.“

„Šťas­tie zna­mená, že to čo si mys­líš, čo ho­vo­ríš a čo ro­bíš je v har­mó­nii.“

„Oko za oko a svet bude slepý.“

„Bez či­nov zo­stáva i tá najk­raj­šia myš­lienka bez­cen­nou.“

„Ra­dosť, ktorú spô­so­bíme nie­komu inému má po­di­vu­hodnú vlast­nosť: od­ra­zom sa ne­os­la­buje, ale na­opak. Vra­cia sa k nám ko­ša­tej­šia a žia­ri­vej­šia.“

„Len ten ob­stojí v ži­vote, kto sa na­učil tr­pieť.“

#gandhi #da­lai­lama

A post sha­red by da­miano giu­seppe (@da­mia­no­giu­seppe365) on

„Člo­vek je pro­duk­tom svo­jich myš­lie­nok. To na čo myslí, tým sa stáva.“

„Slabí ľu­dia ni­kdy ne­od­púš­ťajú. Od­pus­te­nie je zna­kom sil­ných.“

„Dĺžka môjho ži­vota ne­zá­leží na mne, ale na von­kaj­ších okol­nos­tiach. Na mne zá­leží, ako pre­ži­jem čas, ktorý mi bol daný.“

„Nájdi v sebe sú­lad, buď prav­divý, buď svo­jím sku­toč­ným ja.“

„Buďte zme­nou, ktorú chcete vi­dieť vo svete.“

„Zba­be­lec nie je schopný lásky. Láska je vý­sa­dou chrab­rých.“

Komentáre