Ča­sto­krát si sama ne­uve­do­mu­ješ tu krásu, ktorú máš v sebe. Za­budla si, aká si je tvoja krása vý­ni­močná. Si vraj prí­liš tučná, máš silné boky, mohla by si schud­núť, pri­brať, mať me­nej vrá­sok, väč­šie pr­sia, dl­h­šie nohy… Dnešná doba od nás vy­ža­duje akúsi do­ko­na­losť. Nie len naša ži­votná rola je dô­le­žitá, mu­síme stále skvelo vy­ze­rať a ak sa nám na nás niečo ne­páči, vy­rieši to za nás plas­tická chi­rur­gia.

Prečo sme za­budli na svoju sku­točnú krásu? 

Ty aj ja. My, slo­ven­ské devy sme krásne! Av­šak ne­mi­lu­jeme svoje „ja“ do­sta­točne. Ne­us­tále sa po­ze­ráme po iných že­nách, po­rov­ná­vame sa a sú­pe­rime.

Prečo ta­kýto klamný ná­zov článku? Pred­tým, ako nás od­sú­diš, skús sa za­mys­lieť. Prečo si klikla na tento člá­nok? Ne­klamme si. Chcela si ve­dieť, aké sú najk­raj­šie Slo­venky v na­šej kra­jine. Chcela si ve­dieť, ktorá žena je kraj­šia, prečo je kraj­šia a kto to vlastne je. Tvoja zve­da­vosť ťa pri­nú­tila po­zrieť si to. Chcela si sa po­rov­ná­vať a zis­tiť, kto je „lepší“.

Nie, drahá. My v od­zadu.sk ve­ríme a vieme, že každá jedna ste krásna! Každá jedna, ktorá te­raz číta tento člá­nok je nád­herná, keď sa usmieva, keď bo­juje, keď spí, keď plače a keď je smutná.

Pí­šeme pre Vás, sna­žíme sa Vás mo­ti­vo­vať a pod­po­ro­vať, preto ste každá jedna #slo­ven­kadna. Ste na­šou in­špi­rá­ciou s Va­šimi prí­behmi, s Va­šimi skú­se­nos­ťami a mi­lu­jeme Vaše od­hod­la­nie. 

Pro­sím, ne­pod­po­ruj an­kety ako „Najk­raj­šia žena sveta“ alebo „Kto je krajší?“. Hlú­posť. Každá jedna sme do­stali ohromnú a je­di­nečnú krásu. Sku­točne si uve­do­mu­ješ, že túto krásnu tvár, ohromné oči, skvelé pery a roz­to­milý nos máš je­dine ty? Žiadna žena na svete nie je ako ty. Žiadna žena nie je kraj­šia ako ty. Žiadna žena nie je ška­red­šia ako ty. Pre­staň sa po­rov­ná­vať či kon­tro­lo­vať.

Za­mi­luj sa znovu do seba, drahá.

Pre­tože aj ty si jedna z nás.

Aj ty si #slo­ven­kadna! Označ svoje sto­ries alebo post na Ins­ta­grame hash­ta­gom #slo­ven­kadna a daj nám o sebe ve­dieť!

Komentáre