Te­to­va­nia sú nád­herné, no pro­ces ich vy­tvo­re­nia do­káže byť nie­kedy po­riadne bo­les­tivý. Naj­hor­šie je dať si niečo vy­te­to­vať na tvár, la­keť či ruku, pre­tože sú plné zá­hy­bov a te­to­va­nie sa na nich vy­tvára na­ozaj ťažko. Naj­viac ťa to však bude bo­lieť na vnú­tor­nej strane zá­päs­tia či na bru­chu. Sa­moz­rejme, že to zá­visí od toho, aký máme prah bo­lesti.

Známy ta­tér z New Yourku – Jo­nat­han Va­lena z New Yourku, ktorý je znám ako Jon­Boy of Bang Bang Tat­toos, mal mož­nosť vy­tvo­riť te­to­va­nia pre veľký po­čet ce­leb­rít, nie­koľ­kými z nich sú  Jus­tin Bie­ber, Hai­ley Bal­dwin či Zayn Ma­lik. On sám tvrdí, že tie naj­men­šie te­to­va­nia môžu bo­lieť naj­viac.

zdroj: ins­ta­gram.com/best.tat­too.ar­tist

„Ma­ličké te­to­va­nie je, zdá sa, možno me­nej bo­les­tivé, ako to veľké, no zá­leží to od toho, kam si ho dáte. Naj­viac to bolí na­prí­klad na reb­rách, prie­hlavku či bru­chu.,“ ho­vorí. „Všade tam, kde sa na­chá­dzajú ner­vové za­kon­če­nia, vás to bude bo­lieť naj­viac.“ Do­dáva, že tam, kde sa na­chá­dza srdce, ža­lú­dok či časti chrbta sú tie naj­hor­šie miesta, kde si mô­žeš dať niečo vy­te­to­vať. Všetky miesta, kde sa končí kosť, sú ne­bez­pečné. Te­to­va­nie na ta­kýchto mies­tach ti do­konca môže aj ub­lí­žiť.

„Pri te­to­vaní to­tiž cí­tite vib­rá­cie stroja, ktoré spô­so­bujú bo­lesť. Po­kiaľ sa na da­nom mieste na­chá­dza tuk či svaly, bo­lesť je mi­ni­málna. No ak sa dáte te­to­vať nie­kam, kde máte kosti, bo­lesť je čo­raz väč­šia.“

zdroj: ins­ta­gram.com/best.tat­too.ar­tist

Rosa, ktorá má vyše trid­saťtri ročné skú­se­nosti s te­to­va­ním tiež po­čas tejto svo­jej praxe prišla na niečo zau­jí­mavé. Naj­viac te­to­va­nie bolí to­tiž v ob­lasti ero­to­gén­nych zón. Je to preto, lebo sa v tejto ob­lasti na­chá­dzajú re­pro­dukčné or­gány.

Čo by si však mala ro­biť, ak si chceš dať kerku, no máš ne­smierny strach z ihiel či bo­lesti? Ešte stále si mô­žeš že­lať, aby ti dané miesto na tele zne­cit­li­veli. Ne­pou­ží­vaj však tie voľ­nop­re­dajné „zá­zraky“, pre­tože ti môžu ešte viac uš­ko­diť. Je dô­le­žité, aby ti to ap­li­ko­val od­bor­ník, ktorý už má skú­se­nosti s tým, ako sa štruk­túra po­kožky mení.

Zne­cit­li­ve­nie však môže tr­vať len nie­koľko mi­nút – iba de­sať. „Ne­za­čí­nam rovno so zne­cit­li­ve­ním kože, pre­tože bo­lesť je vtedy oveľa hor­šia. Po nie­koľ­kých mi­nú­tach sa vám však z tela vy­pla­via en­dor­fíny a vy si zvyk­nete na ten daný pro­ces,“ tvrdí Rosa.

zdroj: ins­ta­gram.com/ink­box

Bez ohľadu na to, koľko bo­lesti zvlád­neš, po­čas te­to­va­nia by si ne­mala byť pod vply­vom al­ko­holu. A nie je to len z toho dô­vodu, že si dáš na svoje telo niečo, čo ne­skôr oľu­tu­ješ. Naj­hor­šie je na opi­tých ľu­ďoch to, že nie sú pri zmys­loch, telo ich ne­pos­lú­cha, čím zhor­šujú spo­lu­prácu ta­téra s ich te­lom.

Te­to­va­nie by si však mala po­riadne zvá­žiť. Bude zdo­biť tvoje telo po celý ži­vot, takže si daj veľký po­zor na to, čo si dáš na svoje telo. Roz­hodne si ho daj uro­biť u pro­fe­si­onála, aby si po­tom ne­ľu­to­vala svoje roz­hod­nu­tie ešte viac.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre